Autoritățile publice locale sunt obligate să întocmească și să facă publice raporturile anuale privind transparența decizională (Legea 52/2003) și accesul la informațiile de interes public(Legea 544/2001).

Transparența decizională

Raportul privind implementarea Legii 52/2003 privind Transparența decizională cuprinde cel puţin următoarele elemente:

 • numărul total al recomandărilor primite
 • numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor luate
 • numărul participanţilor la şedinţele publice
 • numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative
 • situaţia cazurilor în care autoritatea publicã a fost acţionatã în justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii 52/2003
 • evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora
 • numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionãrii accesului.
Accesul la informațiile de interes public

Raportul privind implementarea Legii 544/2001 privind Accesul la informațiile de interes public cuprinde cel puţin următoarele elemente:

 • numărul total de solicitări de informaţii de interes publi
 • numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes
 • numărul de solicitări rezolvate favorabil
 • numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia respingerii (informaţii exceptate de la acces, inexistente etc.)
 • numărul de solicitări adresate
 • numărul de solicitări adresate de persoane fizice
 • numărul de solicitări adresate de persoane juridice
 • numărul de reclamaţii
 • numărul de plângeri în instanţă
 • costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice
 • sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate
 • numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare
 • numărul de răspunsuri defalcat pe termene de răspuns
 • informaţiile solicitate identificate ca fiind exceptate de la accesul liber la informaţie
 • măsurile luate pentru îmbunătăţirea activităţii

Lista cu documente de interes public:

 1. Proiecte și Hotărâri ale Consiliului Local Cluj-Napoca;
 2. Dispozițiile de interes general ale Primarului Municipiului Cluj-Napoca;
 3. Actele normative care reglementează organizarea și functionarea autorității sau instituției publice;
 4. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
 5. Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale functionarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
 6. Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii
  de Internet;
 7. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
 8. Programele și strategiile proprii;
 9. Rapoarte privind stadiul implementării de către Consiliul Local Cluj-Napoca a diverselor proiecte co-finanțate din fondurile comunitare sau ale altor instituții finanțatoare externe;
 10. Acorduri de asociere ale Consiliului Municipal la diverse organizații și organisme interne și internaționale;
 11. Protocoale de înfrățire ale orașului Cluj-Napoca cu organe ale autorităților publice locale din diverse țări;
 12. Materiale de promovare a turismului practicat în municipiul Cluj-Napoca;
 13. Certificate de Urbanism, Autorizații de Construire,P.U.G., P.U.Z., P.U.D, avizate de Consiliul Local Cluj-Napoca;
 14. Certificate de Oportunitate, Autorizații de Ocupare a Domeniului Public, Autorizații Eliberate în baza Legii 507/2002;
 15. Informații privind modul de soluționare a cererilor, sesizărilor, reclamațiilor înregistrate în cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca;
 16. Rezultatele dezbaterilor publice în domeniul mediului la care participă reprezentanții compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului
  Cluj-Napoca;
 17. Orice informații privind situația unui obiectiv de pe raza municipiului Cluj-Napoca, din punct de vedere al protecției mediului.

Accesul la informațiile de interes public se asigură de către Biroul Mass-Media.