Centrul de Informare Cetățeni (Moților, nr.7)

L-M-M:08:3016:30
J:08:3018:30
V:08:3016:30

Primăriile de cartier

L-M-M:08:0016:00
J:08:0017:30
V:08:0014:30

Piața Unirii nr. 1, cam 15, ghișeul 2

zilnic08:3016:30
 1. Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere
 2. Documente de identitate titular şi membrii (cărţi de identitate, buletine de identitate, cărţi de identitate provizorii, certificate de naştere pentru minori, permise de şedere temporară, documente de identitate, premise de şedere pe termen lung, certificate de înregistrare sau cărţi de rezidenţă) ale tuturor persoanelor care au aceaşi reşedinţă, domiciliază la aceaşi adresă, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la cheltuielile comune);
 3. Copie factură gaze naturale sau energie electrică (pe care să fie înscrise codul abonatului si codul punctului de consum. Dacă pe factură apare înscrisă altă persoană decât abonatul, calitatea de persoană îndreptăţită se probează cu contractul de închiriere, împuternicre, concesiune, comodat, etc);
 4. Adeverinţă de la Asociaţia de Proprietari/Locatari din care să rezulte numele, prenumele, CNP-ul persoanelor înregistrate în cartea imobilului şi care figurează la cotele de întreţinere; codul asociației; adresa de e-mail a asociației (potrivit Art 19 (6) din OUG 70/2003 „În termenul prevăzut la alin. (5) (5 zile) primarii vor transmite furnizorilor, asociaţiilor de proprietari/locatari, precum şi agenţiilor teritoriale situaţia privind modificările prevăzute la alin. (3) sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor, atât în scris, cât şi în format electronic.” să fie specificată, atât adresa de corespondenţă electronică (e-mail) cât şi cea poştală);
 5. Acte privind veniturile realizate de toţi membrii familiei sau de toate persoanele care au aceaşi reşedinţă, domiciliază la aceeaşi adresă, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la cheltuielile comune ale acesteia, sau, după caz, de persoana singură, în luna anterioară depunerii cererii, în copie ( adeverințe de venit eliberate de angajator, pentru veniturile din salariu, adeverințe de la administrațiile financiare pentru veniturile din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din investiții, din premii și jocuri de noroc, mandate poștale/extrase de cont/decizii pentru indemnizații de șomaj, handicap, pensii, alocații, etc) .
  • pentru elevi/studenţi vor fi depuse adeverinţe de la unităţile de învăţământ care să cuprindă şi precizarea bursier sau nebursier, tipul bursei (socială, de merit…) şi cuantumul acesteia.
  • în situaţia persoanelor singure/familiilor care declară că nu realizează niciunul din veniturile enumerate vor anexa şi o declaraţie privind veniturile din care se întreţin , sursele de venit din care îşi plătesc utilităţile și cuantumul acestora va fi înscris la puctul 78 din cerere la capitolul “Alte venituri” cu menţionarea luării la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale.
  • pentru cetățenii străini, asa cum sunt definiți la art. 2, lit. a din O.U.G. nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România, republicată se va depune dovada mijloacelor de intreţinere care au stat la baza obţinerii permisului de şedere în România. Sunt exceptați studenții bursieri ai statului român și studenții străini de origine română.
 6. Acte privind regimul juridic al locuinţei
  • Persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutor de încălzire şi sunt beneficiarii unui contract de închiriere / comodat vor depune o copie a contractului de închiriere înregistrat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Jud. Cluj P-ţa, Avram Iancu, nr. 19. Contractele de comodat nu se înregistrează la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Jud. Cluj;
  • Persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutor de încălzire şi nu sunt proprietarii imobilului sau beneficiarii unui contract de închiriere / comodat vor depune o împuternicire în formă legalizată din partea proprietarului.
 7. Dovada bunurilor mobile şi imobile deţinute :
  Solicitanții care au reşedinţă în municipiul Cluj Napoca şi domiciliul în altă localitate vor depune:

  • adeverință, de la direcţiile de taxe şi impozite locale din localitatea de domiciliu, privind clădirile, terenurile și mijloacele de transport* aflate în proprietate, pentru fiecare persoană cuprinsă în cerere;
  • adeverința de la Registrul Agricol al primăriei din localitatea de domiciliu privind terenurile sau animalele aflate în proprietatea persoanele cuprinse în cerere;
  • solicitanții care au reședința în municipiul Cluj Napoca trebuie în mod obligatoriu să dețină pe actele de identitate viza de flotant valabilă pe durata acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței;

Pentru mijloacele de transport deținute de persoanele cuprinse în cerere se va atașa și o copie după certificatul de înmatriculare!

Stabilirea dreptului de acordare se face o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, iar pentru cei care au depus documentele după data de 20, începând cu luna următoare.

Orice modificare, privind numărul de membrii sau venitul realizat se comunică printr-o nouă cerere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială care va cuprinde în mod obligatoriu actele care dovedesc respectivele modificări.

Informațiile privind criteriile de eligibilitate, actele necesare, plafoanele maxime de venit și cuantumul ajutorului, termene și proceduri împreună cu lista bunurilor, a căror deținere conduce la neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, se găsesc în documentele din cardurile de mai sus sau pot fi solicitate de la adresa de e-mail incalzire2013cjn@gmail.com.

Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței

Bunuri imobile

 1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
 2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie producţie agricolă

Bunuri mobile*

 1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
 2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”;
 5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.

Depozite bancare

 1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii.

Terenuri/animale şi/sau păsări

 1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

Mențiuni referitoare la locuință:

 • Locuința de domiciliu sau de reședință este construcția cu destinația de locuință aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia exercită un drept de folosință în condițiile legii, situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței. Se asimilează locuinței de domiciliu sau reședinței și locuința de necesitate, precum și locuința socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Locuința de domiciliu sau de reședință este construcția edificată în condițiile legii**. O construcție edificată fără îndeplinirea formalităților egale nu există cu excepția celor construite într-o perioadă greu de definit dar care figurează în Registrul agricol și, mai mult decât atât, pentru care s-au plătit taxele și impozitele locale;
 • Persoana sau familia care deține pe lângă locuința de domiciliu și o cotă parte dintr-o altă clădire, exceptând anexele sau dependințele, nu poate beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței indiferent de mărimea cotei;
 • Dacă în aceeași locuință/imobil locuiesc mai multe familii, fără contoare separate pentru energie termică, gaze naturale sau energie electrică la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței vor fi luate în considerare toate persoanele și veniturile realizate de acestea.

* Aflate în stare de funcţionare
**Persoanele fără locuință nu se încadrează la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței, cu energie termică, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi familiile/persoanele singure, care se încadrează în plafoanele de venit pe persoană, numai pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședința acestora, dacă nu dețin bunuri mobile/imobile, care conduc la respingerea acordării ajutorului.

Condițiile de acordare a ajutoarelor de încălzire

Ajutorul de încălzire se acordă persoanelor cu domiciliul sau reședința valabilă în Cluj-Napoca în perioada sezonului rece (noiembrie 2017 – martie 2018), pe baza cererii și declarației pe propria răspundere, însoțită de actele necesare. În stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie și, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii.

Ajutorul de încălzire se acordă persoanelor cu domiciliul sau resedința valabilă în Cluj-Napoca pe durata acordării ajutorului (noiembrie – martie).

Pentru energie termică ajutorul acordat este procent din consumul mediu lunar de energie termică.

Pe durata sezonului rece pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei, cu gaze naturale, energie termică, energie electrica sau combustibili solizi, persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună, dacă veniturile cumulate ale persoanei, familiei sau persoanelor care se gospodăresc împreună la aceaşi adresă, se situează sub:

 • 1082 lei pentru persoanele singure beneficiare de încălzire de la RAT;
 • 786 lei/pers. familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună beneficiare de încalzire de la RAT ;
 • 750 lei/pers. pentru persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună și folosesc pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi;

Crititerii de eligibilitate:

 1. Beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei familiile ori persoanele singure, cetăţeni români, precum şi cetăţeni străini ori apatrizi, cu domiciliul sau, după caz, resedinţă în România*, stabilită în condiţiile legislaţiei române;
 2. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei, se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, care se încadrează la punctul precedent, numai pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de resedinţă a acestora;
 3. Solicitanții și celelalte persoane cuprinse în cerere nu deţin bunuri mobile/imobile sau terenuri, aşa cum sunt prezentate ele în lista** de excluderi;
 4. Solicitanții și celelalte persoane cuprinse în cerere nu deţin depozite bancare de peste 3000 lei;
 5. Foloseşte ca modalitate de încălzire:
  • Energie termică din sistemul centralizat;
  • Energie electrică;
  • Gaze naturale;
  • Lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri.

IMPORTANT:

În situaţia în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primeşte ajutor social şi/sau alocaţie pentru susţinerea familiei şi solicită ajutorul pentru încălzirea locuinței, acesta completează formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 1a la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
În această situaţie, la stabilirea dreptului, se iau în considerare documentele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia care au fost deja depuse pentru stabilirea dreptului la ajutorul social şi/sau la alocaţia pentru susţinerea familiei.

* Ajutorul de incălzire se acordă persoanelor cu domiciliul sau resedința valabilă în Cluj Napoca pe durata acordării ajutorului (noiembrie 2017 – martie 2018)
** Anexa 5 din Hotararea 559/2017 pt. modificarea și completarea Legii nr. 416/2001, 277/2010 și a Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin HG nr. 920/2011

PLAFOANE ȘI CUANTUMURI

 Venit
lei/pers.
Cuantum ajutor energie termicăCuantum
ajutor gaz
Cuantum
ajutor
energie
electrică
 Buget statBuget local*
pers.familiepers.familie
0155 100%90%0%10%262240
155,1210 90%80%10%6%190216
210,126080% 70%13%19%150192
260,131070%60%16%21%120168
310,135560%50%19%24%90144
355,142550%40%21%26%70120
425,148040%30%23%29%4596
480,154030%20%29%31%3572
540,161520%10%30%34%2048
615,178615%5%31%0% – –
786,1108210%0%0%0% – –

*Acordarea ajutoarelor din bugetul local este condiționată de plata impozitelor locale

Pentru energie termică ajutorul acordat este procent din consumul mediu lunar de energie termică stabilit potrivit prevederilor Ordonaței nr. 27/2013.

Tip locuințăConsumul mediu lunar**
NoiembrieDecembrie IanuarieFebruarie
1 camera135,30150,15166,65138,60
2 camere216,15245,85245,85214,50
3 camere280,50320,10320,10280,50
4 > camere391,05445,50445,50374,55

** pentru 220 lei/gigacalorie

Ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, precum şi consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând condiţiile contractului.
În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, se efectuează anchetele sociale, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.

CERERILE SE DEPUN O SINGURĂ DATĂ PENTRU TOATĂ PERIOADA RECE !

Modalitate de lucru:

 1. Preluarea dosarelor – nu vor fi preluate decât acele dosare care întrunesc cumulativ elementele de mai sus;
 2. Procesarea dosarelor – se vor procesa electronic dosarele eligibile;
 3. Stabilirea rezolutiei – în urma procesării se va stabili daca cererea intruneste conditiile necesare pentru aprobare sau respingere; in cazul aprobarii se
  stabileste procentul ori suma fixă de care beneficiază persoana singura ori familia;
 4. Transmiterea dispoziţiilor – prin intermediul furnizorilor de servicii sau prin posta. Instituţia noastră va comunica beneficiarilor dispozitia de acordare sau, dupa caz, neacordare, modificare, respingere ori suspendare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

Stabilirea dreptului de acordare se face o singura dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, după urmatoarele reguli:

a. începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
b. începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a);
c. începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Orice modificare se comunica printr-o noua cerere care va cuprinde in mod obligatoriu aceleasi acte ca si cererea initiala!

Formularele pot fi ridicate de la:

 • Centrul de Informare pentru Cetățeni (strada Moților nr. 7),
 • primăriile de cartier (Mănăștur – str. I. Meșter nr. 10; Mărăști – str. Fabricii nr. 4; Iris – Liebcknecht nr. 7-8; Someșeni – str. T. Vuia nr. 41; Grigorescu – str. Al. Vlahuță nr. 47-48; Zorilor – str. Pasteur nr. 60; Gheorgheni – Aleea Băișoara nr. 4A)
 • de la sediul DASM Cluj-Napoca (str. Venus fn)
 • de la sediul Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

Solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică sunt rugați să depună cererile la administratorul imobilului, care le va centraliza și le va depune însoțite de un borderou centralizator. Formularele tip din sezonul rece anterior nu mai sunt valabile!

De asemenea, depunerea se poate efectua și la Centrul de Informare pentru Cetățeni, la primăriile de cartier și în Piața Unirii, nr.1, cam. 15, ghișeul 2