Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin Direcţia de Asistenţă Socială și Medicală acordă ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie.

Potrivit Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, familiile şi persoanele singure pot beneficia de ajutoare pentru încălzirea locuinţei și suplimentul pentru energie dacă veniturile medii nete lunare sunt după cum urmează, până la:

Utilizează pt. încălzire

Venit mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire

Persoană singură

Familii

Agent termic

Gaze naturale

Energie electrică

Combustibili solizi

2053 lei/persoana singură

1386 lei/membru de familie

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii.

Ce tipuri de ajutoare pot fi acordate conform Legii nr. 226/2021:

  1. ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi/sau petrolieri, acordate pe perioada sezonului rece (noiembrie  – martie)

  2. supliment pentru energie, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, acordat lunar, pe tot parcursul anului, începând cu noiembrie.

I. Ajutorul pentru încălzirea locuinței:

  • pentru utilizatorii de energie termică furnizată în sistem centralizat ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în baza venitului mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, procentual, prin raportare la o valoare de referinţă calculată lunar, în limita consumului mediu stabilit pe tipuri de apartament şi zonă de temperatură şi în funcţie de preţul local al energiei termice facturate populaţiei (La Cluj-Napoca – 242 lei/Gcal., conform HCL nr. 653/01.08.2018),

  • pentru utilizatorii de energie electrică, gaze naturale și combustibili solizi/petrolieri, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, procentual, prin raportare la o valoare de referinţă care nu poate fi mai mică de 250 lei/lună (pentru gaze naturale), 500 lei/lună (pentru energie electrică) şi 320 lei/lună (pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri, respectiv:

Nivel de venituri/membru familie

(lei)

Procent compensare

Ajutorul se virează la furnizorul de energie

Ajutorul se transmite la titular, în cont sau prin mandat poștal

energie electrică (lei)

gaze naturale

(lei)

Combustibili solizi/petrolieri

(lei)

<200

100%

500

250

320

200,1 – 320

90%

450

225

288

320,1 – 440

80%

400

200

256

440,1 – 560

70%

350

175

224

560,1 – 680

60%

300

150

192

680,1 – 920

50%

250

125

160

920,1 – 1040

40%

200

100

128

1040,1 – 1160

30%

150

75

96

1160,1 – 1280

20%

100

50

64

1280,1 – 1386

10%

50

25

32

1280,1 -2053 (în cazul persoanei singure)

10%

50

25

32

IMPORTANT: Ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, precum şi consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând condiţiile contractului.

În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, se efectuează anchetele sociale în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.

II. Suplimentul pentru energie: se acordă lunar, cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizată, după cum urmează:

Suplimentul pentru energie

(se acordă pe tot parcursul anului)

ENERGIE TERMICĂ (lei/lună)

GAZ

(lei/lună)

ENERGIE ELECTRICĂ (lei/lună)

Combustibili solizi/petrolieri

(lei/lună)

10

10

30

20

În factură

La titular

Exemplu: Dacă o familie beneficiază de ajutor pentru încălzire cu energie termică și utilizează în locuință alte forme de energie (curent electric pt aparate electrocasnice + gaze naturale pt aragaz) pot solicita următoarele forme de supliment pentru energie:

  1. supliment pentru energie termică: 10 lei/lună;

  2. supliment pentru energie electrică: 30 lei/lună;

  3. supliment pentru gaze naturale: 10 lei/lună;

În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Cine poate beneficia de aceste forme de sprijin:

Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinţei doar persoanele singure sau familiile care:

– locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;

– realizează venituri de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei, sau până la 2.053 lei în cazul persoanei singure;

– nu deţin unul dintre bunurile prevăzute în ”Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei” (clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, de prelucrat lemnul, depozite bancare mai mari de 3.000 lei etc.);

– au calitatea de titulari de ajutor, calitate ce se regăseşte în următoarele situaţii:

  • proprietar al locuinţei;

  • succesorul de drept al proprietarului locuinţei;

  • persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie;

  • titular de contract de închiriere, comodat, concesiune;

  • alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere;

  • reprezentant legal al persoanei singure care nu  are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie, etc).

La stabilirea dreptului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie se iau în calcul toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale.

Calculul veniturilor familiei se face fără a lua în considerare următoarele surse: ajutorul social, alocaţia de stat pentru copii, alocaţia pentru susţinerea familiei, bugetul personal complementar de care beneficiază persoanele cu handicap, bursele şcolare, stimulentul educaţional (tichetul de grădiniţă), sprijinul financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu”, veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, sumele ocazionale acordate cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar în situaţii excepţionale, sumele primite de beneficiarii de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională.

Stabilirea dreptului se face o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, iar pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii curente, începând cu luna următoare. Un titular are dreptul legal la un singur ajutor de încălzire, în funcţie de tipul de încălzire a locuinţei (energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri) şi la suplimentul de energie acordat cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuinţă.

În concret, pentru cererile înregistrate până în data de 20 noiembrie 2021, după verificare și procesare, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței se stabilește începând cu luna noiembrie 2021.

Pentru cererile înregistrate din data de 21 noiembrie până în data de 20 decembrie 2021, după verificare și procesare, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței se stabilește începând cu luna decembrie.

Orice modificare, privind numărul de membri sau venitul realizat, se comunică printr-o nouă cerere-declarație pe proprie răspundere pentru modificarea cererii de acordare, care va avea atașate actele care justifică solicitarea de modificare.

De asemenea, aceste cereri pot fi ridicate de la:

  • Centrul de informare pentru cetățeni – str. Moților nr. 7,

  • Direcția de Asistență Socială și Medicală – str. Venus fn. (între nr. 20 – 22), respectiv

  • sediul TERMOFICARE NAPOCA SA –  Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 79.

și de la primăriile de cartier:

  • Mănăștur – str. I. Meșter nr. 10;

  • Mărăști – str. Porumbeilor nr. 41
  • Iris – Liebcknecht nr. 7-8;

  • Someșeni – str. T. Vuia nr. 41;

  • Grigorescu – str. Al. Vlahuță nr. 47-48;

  • Zorilor – str. Pasteur nr. 60;

  • Gheorgheni – Aleea Băișoara nr. 4A

Cererea va fi însoţită la depunere de următoarele acte:

  •  actele de identitate ale tuturor membrilor de familie;
  • documente care atestă calitatea de titular de ajutor de încălzire (act de proprietate, contract de închiriere, împuternicire legală etc.);
  • după certificatele de înmatriculare ale autoturismelor deţinute (unde este cazul);
  • acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii (adeverinţă salariu cu menţionarea eventualelor bonuri de masă şi a contravalorii acestora, vouchere de vacanţă, cupoane pensie, cupoane şomaj etc.); pentru persoanele care nu au venituri sau cuantumul acestora nu poate fi dovedit în alt mod, se va depune o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens, din care să rezulte sursa veniturilor din care persoana se întreține;
  • adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari/locatari privind numărul şi numele persoanelor care locuiesc efectiv la adresa la care se solicită ajutor pentru încălzire (pentru solicitanţii care depun cererea individual);
  • ultimele facturi de gaze naturale/energie electrică (pentru care persoanele care solicită ajutor de încălzire cu gaze sau energie electrică, sau care solicită suplimentul pentru energie).

Cererile se depun individual sau prin asociaţiile de proprietari.

Cererile se depun individual sau prin asociaţiile de proprietari, după următorul program:

Centrul de informare pentru Cetățeni:

luni-miercuri – 8.30-16.30

joi 8.30-18.30

vineri 8.30-16.30

Primăriile de cartier

luni-miercuri 08.00-16.00

joi 08.00 -17.30

vineri 08.00 – 14.30

Piața Unirii nr. 1, camera 15, ghișeul 2

luni-vineri 08.30-16.30

Direcția de Asistență Socială și Medicală, strada Venus fn

luni-miercuri 08.30-15.30

joi 08.30 -17.00

vineri 08.30 -14.00

Cererile semnate, însoțite de copii dupa actele doveditoare pot fi trimise și electronic, pe adresa de e-mail protectiesociala@dasmclujnapoca.ro

Solicitanții de ajutor de încalzire pentru energie termică sunt rugați să depună cererile la administratorul imobilului care le va centraliza și le va depune însoțite de un borderou centralizator.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia de Asistenţă Socială și Medicală din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca la numerele de telefon:

0372799746

0372799792

0372798757

0372799865

0372799745

0264563052

0372799740

sau pot fi solicitate de la adresa de e-mail: protectiesociala@dasmclujnapoca.ro