Asociații de proprietari

Program de funcționare:

L-M-M:08:0016:00
J:08:0017:30
V:08:0014:30

Serviciul Relaţii cu consiliul și administrație locală,

str. Moților nr. 3,

cam. 97 et. II

 • Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare
 • H.G. nr. 1588/2007 Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 O.M.E.F. nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, Anexa nr. 2 – Reglementări contabile privind organizarea și conducerea contabilității în partida simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial
 • O.M.E.F nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile
 • Legea nr. 82/1991 a contabilității, actualizată, republicată
 • Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările si completările ulterioare
 • Ordinul nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice
 • Ordinul nr. 343/2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum
 • HCL nr. 127/2013 privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 119/2011 (aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea practicării activității de administrator de imobile la asociațiile de proprietari).

Primăria Municipiului Cluj-Napoca organizează cursuri în vederea obținerii certificatului de atestare a calității de administrator de imobile, în conformitate cu HCL nr. 127/2013.

Certificatul de atestare a calității de administrator de imobile eliberat de municipalitate poate fi obținut numai de persoanele care au absolvit cursul de specializare. Acesta are o durată de valabilitate nedeterminata și posibilitate de folosință pe întreg teritoriul țării. De asemenea, acest certificat poate fi obținut și de persoanele care nu au domiciliul pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Nu pot fi atestați cei care au suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni și cele care nu dețin cel puțin diploma de bacalaureat.

Cei care doresc să se înscrie la cursul de specializare, în vederea obținerii Certificatului de atestare a calității de administrator de imobile, vor completa o cerere tip care se găsește la Centrul de Informare pentru Cetățeni, pe care o vor depune împreună cu următoarele documente:

 1. curriculum vitae
 2. adeverință medicală eliberată de medicul de familie
 3. actele de stare civilă (certificat de naștere și căsătorie, acolo unde este cazul)
 4. actele de studii (cel puțin diploma de bacalaureat)
 5. certificatul/ diploma de absolvire a cursului de specializare
 6. certificatul de cazier judiciar – în original
 7. chitanța taxei pentru înscrierea la cursul de specializare în cuantum de 250 lei, în baza dispoziției de plata de la Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală, cam. 97 et. II, iar plata făcându-se la caseria instituției, din str. Moților nr. 7.
 8. copie C.I/B.I

Persoanele care doresc să obțină un astfel de atestat de perfecționare au obligația de a se prezenta la cursuri. Acestea sunt organizate de Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală din cadrul Primăriei, iar costul unui curs este de 250 lei.

Asociația de proprietari se înființează prin acordul scris a cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor apartamentelor și spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință din cadrul aceluiași condominiu cu cel puțin 3 proprietari. Acordul se consemnează într-un tabel nominal, anexa la acordul de asociere. Tabelul nominal va conține, în mod obligatoriu, următoarele: numele și prenumele proprietarului, adresa, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, indicarea titlului de proprietate, data exprimării voinței de asociere și semnătura.

Acordul proprietarilor privind constituirea asociației de proprietari se consemnează și într-un proces-verbal al adunării generale de constituire, întocmit în două exemplare originale, semnate de toți proprietarii care și-au dat consimțământul. Proprietarii își dau consimțământul, de regulă, în adunarea de constituire; în cazul proprietarilor absenți, consimțământul poate fi exprimat prin semnarea procesului-verbal, în termen de 30 de zile de la data la care a avut loc adunarea de constituire. În cazul în care un proprietar se află în imposibilitatea de a semna, se va consemna ca acesta și-a dat consimțământul și se va face mențiune despre cauza acestei imposibilități.

Anterior adunării generale de constituire, proprietarii din clădirile cu mai multe apartamente se pot întruni pentru a hotărî cu privire la înființarea asociației de proprietari sau la transformarea asociației de locatari în asociație de proprietari. Totodată, vor hotărî și cu privire la persoana fizică sau juridică însărcinată cu întocmirea acordului de asociere și a statutului, cu privire la termenul de finalizare a acestora și la data de convocare a adunării de constituire. Hotărârea proprietarilor se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de toți cei prezenți.

Cu cel puțin 10 zile înaintea datei fixate pentru adunarea generală de constituire proprietarii se convoacă prin afișare într-un loc vizibil. Adunarea generală de constituire a asociației de proprietari este legal întrunită în cvorumul de jumătate plus unu. Dacă nu este întrunit cvorumul, o noua convocare va avea loc, după cel puțin 5 zile de la data primei convocări. În cazul în care nici la a doua convocare nu se poate realiza acordul de asociere din lipsa cvorumului, se face o a treia convocare, după cel puțin 5 zile de la data celei de-a doua convocări. După a treia convocare a adunării generale de constituire, acordul de asociere se consideră realizat, sub condiția exprimării voinței de asociere, consemnată în tabelul nominal, anexa la acordul de asociere, a cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor. Înscrierea ulterioară în asociația de proprietari a proprietarilor care nu au fost prezenți la adunarea generală de constituire se face la cererea scrisă a acestora, fără alte formalități.

 1. adresa și individualizarea proprietății individuale, potrivit actului de proprietate;
 2. numele si prenumele tuturor proprietarilor;
 3. descrierea proprietății, cuprinzând: descrierea clădirii, structura clădirii, numărul de etaje, numărul de apartamente structurate pe număr de camere, numărul spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, suprafața terenului aferent clădirii;
 4. enumerarea și descrierea părților aflate în proprietate comună;
 5. cota-parte indiviză ce revine fiecărui proprietar din proprietatea comună.

În adunarea generală de constituire se prezintă și se adoptă și statutul asociației de proprietari, în care se vor cuprinde precizări cu privire la:

a) denumirea, forma juridică, sediul, durata de funcționare ale asociației de proprietari;

b) scopul și obiectul de activitate ale asociației de proprietari;

c) mijloacele materiale și bănești de care poate dispune asociația de proprietari; structura veniturilor și a cheltuielilor;

d) membrii asociației de proprietari, drepturile și obligațiile acestora;

e) structura organizatorică, modul de funcționare, managementul asociației de proprietari;

f) repartizarea cheltuielilor asociației de proprietari;

g) condițiile în care se dizolvă asociația de proprietari;

h) dispoziții finale, modalitatea de rezolvare a litigiilor, relațiile contractuale, penalizările, cazurile de urgentă în care se permite accesul în apartament sau în spațiul sau al unui delegat al asociației.

i) posibilitatea asigurării, după caz, a unui spațiu de administrare special amenajat, unde se va putea desfășura serviciul de administrare și în care pot fi păstrate în siguranță documentele asociației.

În clădirile de locuințe cu mai multe tronsoane sau scări se pot constitui asociații de proprietari pe fiecare tronson ori scară în parte numai în condițiile în care nu există o proprietate comună aferentă tronsoanelor sau scărilor care nu poate fi delimitată. Dacă este cazul, asociațiile de proprietari înființate pe scări sau tronsoane de clădire își reglementează între ele raporturile juridice cu privire la aspectele tehnice comune acestora, printr-o anexă la acordul de asociere.

Prin acordul de asociere pe scară sau tronson se reglementează și raporturile cu celelalte asociații de proprietari constituite în clădire, pe scara sau tronson, cu privire la posibilitatea defalcării tehnice a consumurilor și repartizarea cheltuielilor comune, precum și la modalitatea acestei defalcări/repartizări. Dacă este necesar, se solicită avizul furnizorilor de servicii implicați cu privire la posibilitățile tehnice de furnizare independentă a utilităților pe tronsoane sau pe scări, precum și pentru realizarea branșamentelor.

Cererea pentru dobândirea personalității juridice a asociației de proprietari împreună cu statutul, acordul de asociere și procesul-verbal al adunării generale de constituire se depun și se înregistrează la organul financiar local în a cărui raza teritorială se află clădirea. Statutul și acordul de asociere se întocmesc în baza Legii nr. 230/2007 și a normelor metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr. 1588/2007.

Asociația de proprietari dobândește personalitate juridică în baza încheierii judecătorului-delegat desemnat la organul financiar local de către președintele judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială se află clădirea. Încheierea se dă fără citarea părților și este executorie.

încheierea este supusă recursului în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judecă cu citarea părților.

Pentru modificarea sau completarea statutului ori a acordului de asociere este necesar acordul a cel puțin 2/3 din numărul proprietarilor membri ai asociației de proprietari. Orice modificare sau completare se înregistrează la judecătoria care a emis încheierea judecătorească de înființare, fără alte formalități.

După înființarea asociației de proprietari, aceasta se identifică prin denumire, adresa condominiului, încheierea judecătorului-delegat sau orice alt document legal acordat la înființare și prin codul de identificare fiscală al asociației. Actele care emană de la asociațiile de proprietari vor cuprinde atributele de identificare.

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?


Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?