Asociații de proprietari

Program de funcționare:

L-M-M:08:0016:00
J:08:0017:30
V:08:0014:30

Serviciul Relaţii cu consiliul și administrație locală,

str. Moților nr. 3,

cam. 97 et. II

 • Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.
 • O.M.E.F nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
 • O.M.E.F nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile
 • Legea nr. 82/1991 a contabilității, actualizată, republicată
 • Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările si completările ulterioare
 • Ordinul nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice
 • Ordinul nr. 343/2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum

Având în vedere apariția noii Legi privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor nr. 196/2018, în care se fac unele precizări cu privire la obținerea certificatului de atestare a calității de administrator de condominii, Primăria Municipiului Cluj-Napoca anunță suspendarea organizării cursului pentru obținerea certificatului de calificare profesională în profesia de administrator de condominii, până la clarificarea unor aspecte prevăzute de noua legislație.

Precizăm că vor fi admise la examenul de atestare doar persoanele care dețin un certificat de calificare profesională, așa cum se precizează în noua legislație.

Asociația de proprietari se înființează prin acordul scris a cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor dintr-un condominiu. Anterior constituirii asociației de proprietari, proprietarii unităților de proprietate imobiliară din condominii se întrunesc pentru a hotărî cu privire la înființarea asociației de proprietari. Totodată, se hotărește și cu privire la persoana fizică sau juridică însărcinată cu întocmirea acordului de asociere și a statutului, cu privire la termenul de finalizare a acestora, data de convocare a adunării de constituire și la modalitatea de decontare a costurilor generate de această acțiune.

Hotărârea proprietarilor se consemnează într-un proces-verbal, înregistrat în registrul unic al asociatiei de proprietari, care se semnează de toți cei prezenți. Procesul-verbal constituie anexă la acordul de asociere. În cazul proprietarilor absenți, consimțământul poate fi exprimat prin semnarea procesului-verbal mai sus-menționat, în termen de 30 de zile de la data la care a avut loc adunarea de constituire.

Dacă numărul proprietarilor dintr-un condominiu scade sub trei ca urmare a unor acte de înstrăinare, proprietarul sau proprietarii cer judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială se află imobilul, încetarea personalității juridice.

Adunarea proprietarilor de constituire se convoacă cu cel puțin 10 zile înaintea datei fixate, prin afișare la avizier și prin tabel convocator. Tabelul convocator se semnează de cel puțin 50% plus unu din numărul proprietarilor. În cadrul adunării proprietarilor de constituire se prezintă și se adoptă statutul asociației de proprietari.

Acordul de asociere trebuie să conțină:

 1. adresa și individualizarea propietății individuale, potrivit actului de proprietate;
 2. numele și prenumele tuturor proprietarilor asociați;
 3. descrierea proprietății cuprinzând: descrierea condominiului, structura condominiului, numărul de etaje, numărul de proprietăți individuale structurate pe număr de camere, numărul de clădiri, numărul spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, suprafața terenului aferent condominiului, numărul cadastral sau topografic al imobilului și numărul de carte funciară, pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară;
 4. enumerarea și descrierea părților aflate în proprietate comună, precum și regulile de folosință a părților comune potrivit prezentei legi;
 5. cota-parte indiviză ce revine fiecărui proprietar din proprietatea comună;
 6. declarațiile pe propria răspundere ale proprietarilor privind informațiile referitoare la suprafețele utile și construite în situația în care acestea diferă de cele înscrise în actele de proprietate asupra locuințelor sau a spațiilor cu altă destinație.

Statutul asociației de proprietari cuprinde precizări cu privire la: denumirea, sediul, durata de funcționare ale asociației de proprietari; scopul asociației de proprietari; structura veniturilor și a cheltuielilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; membrii asociației de proprietari, drepturile și obligațiile acestora; structura organizatorică și modul de funcționare; repartizarea cheltuielilor asociației de proprietari, conform legii; condițiile în care se dizolvă asociația de proprietari; modalitatea de soluționare a litigiilor, relațiile contractuale, penalizările, cazurile de urgență în care se permite, în condițiile legii, accesul în proprietatea individuală al președintelui sau al unui membru al comitetului executiv; asigurarea, după caz, a unui spațiu de administrare special amenajat, unde se va putea desfășura serviciul de administrare și în care pot fi păstrate în siguranță documentele asociației.

În condominiile cu mai multe tronsoane sau scări se pot constitui asociații de proprietari pe fiecare tronson ori scară în parte numai în condițiile în care proprietatea comună aferentă tronsoanelor sau scărilor poate fi delimitată și în condițiile în care există branșamente separate pe fiecare scară sau tronson. Divizarea unei asociații de proprietari existente în două sau mai multe asociații, pe scări sau tronsoane, se face numai în condițiile în care proprietatea comună aferentă tronsoanelor sau scărilor poate fi delimitată și în condițiile în care există branșamente separate pe fiecare scară sau tronson, la propunerea majorității proprietarilor din scara sau tronsonul respectiv, cu acordul majorității proprietarilor din asociația ce urmează a se diviza. Dacă este cazul, asociațiile de proprietari înființate pe scări sau tronsoane de clădire își reglementează între ele raporturile juridice cu privire la aspectele tehnice comune acestora, printr-o anexă la acordul de asociere.

Cererea pentru dobândirea personalității juridice a asociației de proprietari împreună cu statutul, acordul de asociere și procesul-verbal al adunării de constituire se depun și se înregistrează la judecătoria în a cărei rază teritorială se află condominiul.

Asociația de proprietari dobândește personalitate juridică în baza încheierii judecătorului desemnat de către președintele judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială se află condominiul. Încheierea se dă fără citarea părților și este executorie. Încheierea este supusă numai apelului în termen de cinci zile de la comunicare, președintele asociației fiind obligat să informeze în scris toți proprietarii în aceeași zi, prin afișare la avizier. Apelul se judecă cu citarea părților.

Acordul de asociere și statutul asociației de proprietari, actualizate, se depun de către președintele asociației de proprietari, ori de câte ori sunt modificări, la judecătoria în a cărei rază teritorială se află condominiul.

După dobândirea personalității juridice, asociația de proprietari se înregistrează la organul fiscal local în a cărui rază teritorială se află condominiul.

După înființarea asociației, aceasta se identifică prin denumire, adresa condominiului, încheierea președintelui judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială se află condominiul sau orice alt document emis la înființare în baza legii și prin codul de idfentificare fiscală al asociației. Actele emise de către asociațiile de proprietari cuprind obligatoriu datele de identificare.

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?


Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?


Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK