CADRU LEGAL

Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Legea nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Ordinul nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism

Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici

Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice

Ordinul nr. 2.260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice

LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

PROCEDURA DE AUTORIZARE

Legea nr. 50 / 1991 Art 1 (1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren şi/sau construcţii.

DEFINIȚII:

   Conform prevederilor Legii 50/1991 actualizate, respectiv art. (2) alin. (1) și (2) din Lege:

Autorizaţia de construire constituie actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor.

Autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, elaborată în condiţiile prezentei legi, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii.

Conform prevederilor art. (2^1), procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire şi cuprinde următoarele etape:

a) emiterea certificatului de urbanism;

b) emiterea punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului pentru investiţiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;

c) notificarea de către solicitant a autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea solicitării de obţinere, ca act final, a autorizaţiei de construire, pentru investiţiile la care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a stabilit necesitatea evaluării impactului asupra mediului şi a emis îndrumarul conform legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

d) emiterea avizelor şi acordurilor, precum şi a actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente privind investiţiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului;

e) elaborarea documentaţiei tehnice necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, denumită în continuare documentaţie tehnică – D.T.;

f) depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente;

g) emiterea autorizaţiei de construire.

Capitolul I – CERTIFICATUL DE URBANISM

1) DEFINIȚIE:

Conform prevederilor art. (6) alin. (1) din Legea 50/1991 certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. (4) şi la art. (43) lit. (a):

a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;

b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului;

c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;

d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia.

2) SCOPUL ELIBERĂRII CERTIFICATULUI DE URBANISM:

Certificatul de urbanism se emite de autorităţile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii prevăzute la art. 4 şi art. 43 lit. a) şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

În conformitate cu prevederile art. (6) alin. (6) lit. (c) din Legea 50/1991 republicata, certificatul de urbanism se emite și in următoarele situații:

a) în vederea concesionării de terenuri, potrivit legii;

b) în vederea adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de „Studiu de fezabilitate”, potrivit legii;

c) pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, atunci când operaţiunile respective au ca obiect:

comasarea, respectiv dezmembrarea terenurilor din/în cel puţin 3 parcele;

împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii şi de infrastructură;

constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil.

Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii – art. (6) alin. (5).

 1. LUCRĂRILE DE CONSTRUIRE PENTRU CARE E NECESARĂ ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM ȘI A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

  Conform prevederilor art. (3) alin. (1) Legea 50/1991:

  (1) Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru:
  a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 11;
  b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege – monumente, ansambluri, situri – inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil – teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate;
  c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente;

  d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă şi agrement, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;
  e) lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafaţă, subterane sau subacvatice;
  f) lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (1^3);

  g) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote;

  h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, copertine şi pergole situate pe căile şi spaţiile publice, anexe gospodăreşti, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan;
  i) cimitire – noi şi extinderi.

4) TERMEN DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE URBANISM

Conform prevederilor art. 30 alin (3) din Ordinul 839/2009, Certificatul de Urbanism se eliberează solicitantului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

5) TERMEN DE VALABILITATE

Conform prevederilor Ordinului 839/2009, respectiv art. (39) alin. (1) – valabilitatea certificatului de urbanism reprezintă intervalul de timp ( termenul ) acordat solicitantului în vederea utilizării acestuia în scopul pentru care a fost emis, potrivit Legii 50/1991;

Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism, conform art. (40) alin. (1) – se poate face numai de către emitent, la cererea titularului formulată cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acestuia, pentru o perioadă de timp de maximum 12 luni, după care, în mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism.

Valabilitatea certificatului de urbanism încetează în următoarele cazuri:

dacă titularul renunţă la intenţia de a mai construi, situaţie în care are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice emitente – conform art. (39) alin. (3) lit. a) din Ordin;

dacă titularul nu solicitată prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism în termenul legal de 15 zile înaintea expirării acesteia – conform art. (39) alin. (3) lit. b) din Ordin.

 1. EXECUTARE/DESFIINȚARE lucrări de construcții (art. 3 cu exceptia celor prevăzute la lit. b),c),e),g) FĂRĂ a deține autorizație de construire
  • cerere tip pentru Certificat de urbanism în scopul solicitat
  • extras C.F., de informare, actualizat la zi
  • Procesul Verbal de Constatare și Sancționare a Contravenției + chitanța de achitare a sumei prevăzute în procesul de sancționare
  • plan de situație cu evidențierea imobilului pentru care se solicită intrarea în legalitate
  • fotografii cu situația de pe teren
  • taxa certificat de urbanism, conf. H.C.L. Nr. 983/2017
 2. EXECUTARE/DESFIINȚARE lucrări de construcții (art. 3 cu exceptia celor prevăzute la lit. b),c),e),g) cu NERESPECTAREA autorizației de construire și a proiectului tehnic
  • cerere tip pentru Certificat de urbanism în scopul solicitat
  • extras C.F., de informare, actualizat la zi
  • Procesul Verbal de Constatare și Sancționare a Contravenției + chitanța de achitare a sumei prevăzute în procesul de sancționare
  • istoric al cererilor pentru intrare în legalitate (dacă este cazul)
  • copie Autorizație de construire, plan de situație vizat spre neschimbare și planșe din documentația tehnică vizate spre neschimbare care fac obiectul procesului de sancționare
  • HCL, aviz Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea teritoriului însoțită de Plan reglementări PUZ/PUD, în cazul în care imobilul a făcut obiectul elaborării unei documentații de urbanism care a stat la baza emiterii A.C.
  • plan de situație cu evidențierea imobilului pentru care se solicită intrarea în legalitate
  • fotografii cu situația de pe teren
  • taxa certificat de urbanism, conf. H.C.L. Nr. 983/2017

Conform prevederilor art. (19) din Ordinul nr. 839/2009, actele necesare pentru întocmirea documentației care stă la baza emiterii Certificatului de Urbanism sunt următoarele:

a) cerere-tip conform formularului F1 din Anexa I, Ordin nr. 839/2009 (accesibilă pe site-ul Primăriei https://primariaclujnapoca.ro/urbanism/acte-necesare-eliberarii- sau la Registratură – Centrul de Informare pentru Cetățeni )

– completată la toate rubricile cu:

– elemente de identificare solicitant ( nume, adresă, CNP ) / reprezentant / mandatar proprietar;

– elemente de identificare imobil ( construcţie sau teren ) pentru care se solicită certificat ( localitate, stradă, nr. cadastral, nr. Carte funciară );

b) planuri cadastrale / topografice, impreună cu inventarul de coordonate ( întocmite şi semnate de topograf autorizat ), cu evidenţierea imobiliară in cauză astfel:

– pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de incadrare in zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, după caz, eliberat la cerere de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – in original

 • pentru imobilele înscrise în evidenţele de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară -in original

 1. extras de Carte Funciară – actualizat ( în valabilitate 3 luni de la eliberare );

  – se obține de la Biroul de Carte Funciară Cluj – Piața Gării nr. 4-6

  http://www.ocpicluj.ro/contact-bcpi-cluj-napoca.php

  – sau de pe internet https://www.cartefunciara.info/, epay.ancpi.ro/

  d) taxă pentru emiterea certificatului de urbanism, calculată potrivit Hotărârii de Consiliu Local nr. 1016/2018 – https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/hotarare-de-consiliu/hotararea-1016-din-2018;

  Documentația pentru emiterea certificatului de urbanism se întocmește în două exemplare, cuprinzând: actele specificate la pct. b) și c) în dublu exemplar, iar cererea-tip (a) și taxa (d) într-un singur exemplar.

În conformitate cu prevederile art. (6) alin. (6) lit. (c) din Legea 50/1991 republicata, certificatul de urbanism se emite pentru operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, atunci când operaţiunile respective au ca obiect:

– comasarea, respectiv dezmembrarea terenurilor din/în cel puţin 3 parcele;

– împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii şi de infrastructură;

– constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil;

Conform prevederilor art. (19) din Ordinul nr. 839/2009, actele necesare pentru întocmirea documentației care stă la baza emiterii Certificatului de Urbanism sunt următoarele:

a) cerere-tip – conform formularului F1 din Anexa I, Ordin nr. 839/2009 ( accesibilă- pe site-ul Primăriei https://primariaclujnapoca.ro/urbanism/acte-necesare-eliberării certificatelor-de-urbanism/ sau la Registratură – Centrul de Informare pentru Cetățeni ) completată la toate rubricile cu:

– elemente de identificare solicitant ( nume, adresă, CNP ) / reprezentant / mandatar proprietar;

 • elemente de identificare imobil ( construcţie sau teren ) pentru care se solicită certificat ( localitate, stradă, nr. cadastral, nr. Carte funciară );

 • elemente care definesc scopul solicitării.

  b) planuri cadastrale / topografice, impreună cu inventarul de coordonate ( întocmite şi semnate de topograf autorizat ), cu evidenţierea imobiliară in cauză astfel:

 • pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de incadrare in zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, după caz, eliberat la cerere de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – in original

  – pentru imobilele înscrise în evidenţele de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară -in original;

– planuri cu propunerea după comasare / dezlipire intocmite de topograf autorizat;

c) extras de Carte Funciară – actualizat ( în valabilitate 3 luni de la eliberare );

– se obține de la Biroul de Carte Funciară Cluj – Piața Gării nr. 4-6

http://www.ocpicluj.ro/contact-bcpi-cluj-napoca.php

– sau de pe internet https://www.cartefunciara.info/, epay.ancpi.ro/

 1. ) taxă pentru emiterea certificatului de urbanism, calculată potrivit Hotărârii de Consiliu Local nr. 1016/2018 – https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/hotarare-de-consiliu/hotararea-1016-din-2018.

  Documentația pentru emiterea certificatului de urbanism se întocmește în două exemplare, cuprinzând: actele specificate la pct. b) și c) în dublu exemplar, iar cererea-tip (a) și taxa (d) într-un singur exemplar.

Conform prevederilor art. (19) din Ordinul nr. 839/2009, actele necesare pentru întocmirea documentației care stă la baza emiterii Certificatului de Urbanism sunt următoarele:

a) cerere-tip – conform formularului F1 din Anexa I, Ordin nr. 839/2009 ( accesibilă pe site-ul Primăriei https://primariaclujnapoca.ro/urbanism/acte-necesare-eliberarii-certificatelor-de-urbanism/ sau la Registratură – Centrul de Informare pentru Cetățeni )completată la toate rubricile cu:

– elemente de identificare solicitant ( nume, adresă, CNP ) / reprezentant / mandatar proprietar;

– elemente de identificare imobil ( construcţie sau teren ) pentru care se solicită certificat ( localitate, stradă, nr. cadastral, nr. Carte funciară );

– elemente care definesc scopul solicitării.

b) planuri cadastrale / topografice, impreună cu inventarul de coordonate ( întocmite şi semnate de topograf autorizat ), cu evidenţierea imobiliară in cauză astfel:

– pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de incadrare in zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, după caz, eliberat la cerere de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – in original

 • pentru imobilele înscrise în evidenţele de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară -in original;

 1. extras de Carte Funciară – actualizat ( în valabilitate 3 luni de la eliberare );

  – se obține de la Biroul de Carte Funciară Cluj – Piața Gării nr. 4-6

  http://www.ocpicluj.ro/contact-bcpi-cluj-napoca.php

  – sau de pe internet https://www.cartefunciara.info/, epay.ancpi.ro/

  d) taxă pentru emiterea certificatului de urbanism, calculată potrivit Hotărârii de Consiliu Local nr. 1016/2018 – https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/hotarare-de-consiliu/hotararea-1016-din-2018.

  În funcție de complexitatea temei de proiectare, pentru detalierea propunerii, respectiv încadrarea în prevederile regulamentului local de urbanism, sau a specificului zonei, se pot prezenta:

e) memoriu tehnic ( întocmit de proiectant ) – în care se va prezenta, pe scurt:

– situaţia juridică a imobilului ( tipul proprietăţii, nr. proprietari )

– date privind imobilul in cauză ( suprafaţă, număr de construcţii existente, POT existent, CUT existent ) şi

  • descrierea propunerii in corelare cu scopul emiterii certificatului de urbanism completat in cererea-tip, pentru lucrări de construire care se încadrează în prevederile art. (3) din Legea 50/1991, însoțit de plan de situație propus.

   f) în cazul în care se solicită construirea unui imobil nou cu altă destinație decât cele învecinate, propunerea se va analiza din perspectiva aplicării prevederilor art. (27) alin. 1) lit c) si alin. 3) din Ordinul 839/2009, care prevede solicitarea acordului vecinilor în cazurile în care funcţionalitatea noii construcţii este incompatibilă cu caracterul şi funcţionalitatea zonei în care urmează să se integreze; în acest sens, se vor prezenta la documentație și extrase CF ale clădirilor învecinate;

   f) pentru intervenții asupra construcţiilor existente, respectiv lucrări de extindere, mansardare, desfiinţări parţiale, cât și pentru construcţii noi propuse, se va prezenta planul de situaţie propus – întocmit de proiectant ( in relaţie cu vecinătatea stânga / dreapta parcelei aflate in studiu );

g) pentru construire balcoane, inchidere balcoane / logii, amplasare firme, reclame etc. – fotografii faţade situaţie existentă.

Documentația pentru emiterea certificatului de urbanism va cuprinde: actele specificate la pct. b) și c), după caz e), f), g) în dublu exemplar, iar cererea-tip (a) și taxa (d) într-un singur exemplar.

D1) continuare de lucrări FĂRĂ MODIFICARE proiect autorizat :

Conform prevederilor Ordinului nr. 839/2009:

Art. 54 alin. (3) – în cazul nefinalizării lucrărilor în termenul acordat prin prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea, în condiţiile legii, a unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare, corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării, pentru lucrările de construcţii rămase de executat în raport cu proiectul şi avizele care au stat la baza emiterii autorizaţiei iniţiale. În această situaţie taxele de autorizare se vor calcula corespunzător valorii lucrărilor rămase de executat.

Alin. (4) în situaţia în care termenul de valabilitate a autorizaţiei a expirat – inclusiv cel acordat prin prelungirea valabilităţii iniţiale, pentru emiterea unei noi autorizaţii de construire în vederea finalizării lucrărilor rămase de executat valabilitatea certificatului de urbanism, precum şi a avizelor şi acordurilor emise la prima autorizaţie se menţine, cu condiţia realizării construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei iniţiale.

În acest caz, se va întocmi o documentație și se va depune o cerere de emitere a unei noi autorizații de construire, nefiind necesară obținerea unui nou Certificat de Urbanism.

D2) continuare de lucrări CU MODIFICARE proiect autorizat :

Conform Anexei nr. 2 din Legea 50/1991, lucrările de modificare sunt definite ca lucrări de intervenţii asupra elementelor constructive, structurale şi/sau nestructurale, având ca efect modificarea totală sau în parte a acestora.

   Lucrările de modificare pot fi:

   a) lucrări de modificare structurală, din care fac parte, în principal, lucrările de consolidare, de supraetajare şi/sau de extindere a construcţiei;

   b) lucrări de modificare nestructurală, din care fac parte, în principal, lucrările de amenajări interioare şi recompartimentări uşoare, care nu afectează în mod semnificativ structura de rezistenţă a construcţiei şi pentru care este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat.

   Pentru executarea lucrărilor de modificare, cu excepţia lucrărilor de compartimentare provizorii, nestructurale, este necesară emiterea unei autorizaţii de construire în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor legale privind calitatea în construcţii.

Conform Ordinului 839/2009 art. 54 alin. (6), raportat la prevederile art. (7) alin. (15), (15^1) şi (15^3) din Legea 50/1991, orice modificare adusă documentaţiei tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii înainte de începerea sau pe parcursul executării lucrărilor este supusă reluării procedurii de autorizare dacă modificările nu se încadrează în limitele avizelor, acordurilor şi actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente.

Verificarea încadrării modificărilor în limitele avizelor şi acordurilor se face de către structurile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice competente, precum şi de verificatorii de proiecte atestaţi în condiţiile legii, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor avizatoare, iar verificarea încadrării modificărilor în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului se realizează de către aceasta potrivit prevederilor legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Acte necesare emiterii C.U. in scopul continuării de lucrări cu modificare proiect autorizat:

a) cerere-tip ( accesibilă pe site-ul Primăriei https://primariaclujnapoca.ro/urbanism/acte-necesare-eliberarii-certificatelor-de-urbanism/ sau la Registratură – Centrul de Informare pentru Cetățeni )

completată la toate rubricile cu:

– elemente de identificare solicitant ( nume, adresă, CNP ) / reprezentant / mandatar proprietar;

– elemente de identificare imobil ( construcţie sau teren ) pentru care se solicită certificat ( localitate, stradă, nr. cadastral, nr. Carte funciară );

– elemente care definesc scopul solicitării.

b) extras de Carte Funciară – actualizat ( în valabilitate 3 luni de la eliberare );

– se obține de la Biroul de Carte Funciară Cluj – Piața Gării nr. 4-6 http://www.ocpicluj.ro/contact-bcpi-cluj-napoca.php

– sau de pe internet https://www.cartefunciara.info/, epay.ancpi.ro/

c) copie după Autorizația de construire și planșa anexă vizată spre neschimbare ( dosar beneficiar );

d) copie după Certificatul de Urbanism care a stat la baza emiterii autorizației inițiale;

f) după caz – HCL, aviz Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, însoțit de Plan reglementări PUZ/PUD, dacă imobilul teren și/sau construcție a făcut obiectul elaborării unei documentații de urbanism care a stat la baza emiterii A.C.;

e) memoriu tehnic explicativ și plan de situație cu marcarea propunerii de modificare a proiectului autorizat – întocmit de proiectant;

f) poze cu situația din teren ( stadiul fizic al lucrărilor de execuție ) și anunț / dovada începerii lucrărilor;

g) taxă pentru emiterea certificatului de urbanism, calculată potrivit Hotărârii de Consiliu Local nr. 1016/2018 https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/hotarare-de-consiliu/hotararea-1016-din-2018;

Conform Anexei nr. 2 din Legea 50/1991, lucrările de modificare sunt definite ca lucrări de intervenţii asupra elementelor constructive, structurale şi/sau nestructurale, având ca efect modificarea totală sau în parte a acestora.

   Lucrările de modificare pot fi:

   a) lucrări de modificare structurală, din care fac parte, în principal, lucrările de consolidare, de supraetajare şi/sau de extindere a construcţiei;

   b) lucrări de modificare nestructurală, din care fac parte, în principal, lucrările de amenajări interioare şi recompartimentări uşoare, care nu afectează în mod semnificativ structura de rezistenţă a construcţiei şi pentru care este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat.

   Pentru executarea lucrărilor de modificare, cu excepţia lucrărilor de compartimentare provizorii, nestructurale, este necesară emiterea unei autorizaţii de construire în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor legale privind calitatea în construcţii.

Conform prevederilor art. (67) alin. (1) din Ordinul 839/2009, în situaţia în care, înainte de începerea executării lucrărilor de construcţii sau pe parcursul derulării acestora, devine necesară modificarea soluţiilor tehnice din documentaţia tehnică – D.T. autorizată, beneficiarul / investitorul / administratorul / managerul de proiect are obligaţia de a nu începe sau, de a opri lucrările, după caz, şi de a solicita emiterea unei noi autorizaţii de construire corespunzător modificărilor aduse proiectului, materializate prin documentaţii – piese scrise şi desenate -, cu condiţia ca documentaţia tehnică – D.T. astfel modificată să se încadreze în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate.

De asemenea, potrivit prevederilor art. (7) alin. (15), (15^1) şi (15^3) din Legea 50/1991, orice modificare adusă documentaţiei tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii înainte de începerea sau pe parcursul executării lucrărilor este supusă reluării procedurii de autorizare dacă modificările nu se încadrează în limitele avizelor, acordurilor şi actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente. Verificarea încadrării modificărilor în limitele avizelor şi acordurilor se face de către structurile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice competente, precum şi de verificatorii de proiecte atestaţi în condiţiile legii, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor avizatoare, iar verificarea încadrării modificărilor în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului se realizează de către aceasta potrivit prevederilor legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Astfel, potrivit prevederilor Legii 50/1991, pentru obţinerea unei noi autorizaţii de construire, solicitantul va depune o nouă documentaţie tehnică – D.T., elaborată în condiţiile modificărilor de temă survenite, urmând ca autoritatea administraţiei publice locale competente să decidă, după caz:

E1) EMITEREA NOII AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE conform art. (7) alin. (15^1) lit (a) din Lege, dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă se înscriu în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială – caz în care se va depune documentația pentru obținerea noii autorizații de construire – https://primariaclujnapoca.ro/autorizari-constructii/acte-necesare-eliberarii-autorizatiilor-de-construire/,

fără a fi necesară obținerea unui nou certificat de urbanism;

E2) RELUAREA PROCEDURII DE AUTORIZARE în condiţiile art. (7) alin. (15^1) lit (b), dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă depăşesc limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială:

 • caz în care se va întocmi o documentație pentru eliberarea unui nou certificat de urbanism, care să conțină, conform prevederilor art. (19) din Ordinul nr. 839/2009:

a) cerere-tip conform formularului F1 din Anexa I, Ordin nr. 839/2009 ( accesibilă pe site-ul Primăriei https://primariaclujnapoca.ro/urbanism/acte-necesare-eliberarii-certificatelor-de-urbanism/ sau la Registratură – Centrul de Informare pentru Cetățeni ) completată la toate rubricile cu:

– elemente de identificare solicitant ( nume, adresă, CNP ) / reprezentant / mandatar proprietar;

– elemente de identificare imobil ( construcţie sau teren ) pentru care se solicită certificat ( localitate, stradă, nr. cadastral, nr. Carte funciară );

– elemente care definesc scopul solicitării.

b) extras de Carte Funciară – actualizat ( în valabilitate 3 luni de la eliberare );

– se obține de la Biroul de Carte Funciară Cluj – Piața Gării nr. 4-6 http://www.ocpicluj.ro/contact-bcpi-cluj-napoca.php

c) taxă pentru emiterea certificatului de urbanism, calculată potrivit Hotărârii de Consiliu Local nr. 1016/2018 https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/hotarare-de-consiliu/hotararea-1016-din-2018;

În vederea argumentării modificărilor propuse de dvs., se vor anexa următoarele:

d) copie după Autorizația de construire și planșa anexă vizată spre neschimbare ( dosar beneficiar );

e) copie după Certificatul de Urbanism care a stat la baza emiterii autorizației inițiale;

f) după caz – HCL, aviz Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, însoțit de Plan reglementări PUZ/PUD, dacă imobilul teren și/sau construcție a făcut obiectul elaborării unei documentații de urbanism care a stat la baza emiterii A.C.;

g) memoriu tehnic explicativ și plan de situație cu marcarea propunerii de modificare a proiectului autorizat – întocmit de proiectant;

h) dovada începerii lucrărilor în termenul de valabilitate al A.C. emise – copie anunț începere lucrări și fotografii cu situația din teren;

E3) Conform prevederilor art. (67) alin. (2) din Ord. 839/2009, prin excepţie de la prevederile alin. (1), se pot admite modificări locale ale soluţiilor tehnice din documentaţia tehnică – D.T. Autorizată, fără emiterea unei noi autorizaţii de construire, pe bază de dispoziţie de şantier dată de proiectantul lucrărilor şi verificată de către un verificator de proiecte atestat în condiţiile legii, precum şi cu acordul scris al beneficiarului / investitorului / administratorului / managerului de proiect, dacă sunt respectate următoarele condiții:

a) nu se modifică funcţiunea consemnată în autorizaţia iniţială;

b) se asigură respectarea prevederilor avizelor/acordurilor/punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale actului administrativ al acesteia după caz, anexe la autorizaţia iniţială;

c) se asigură respectarea prevederilor Codului civil;

d) nu se modifică condiţiile de amplasament ( regim de înălţime, POT, CUT, aliniament, distanţele minime faţă de limitele proprietăţii, ori aspectul construcţiei ), respectiv conformarea arhitectural-volumetrică;

e) nu sunt periclitate rezistenţa şi stabilitatea clădirilor învecinate;

f) se asigură respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în domeniul securităţii la incendiu.

g) se asigură economia de energie.

(3) Se încadrează în prevederile alin. (2) şi lucrările devenite necesare în cazuri speciale determinate de luarea în considerare a unor situaţii imprevizibile la faza de proiectare (ca urmare a unor decopertări, relevee de fundaţii etc.), care se execută la construcţii existente, inclusiv la monumente istorice (cu avizul organismelor abilitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor).

(1) Se pot executa fără autorizaţie de construire/desfiinţare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor, cu excepţia cazurilor în care acestea se execută la categoriile de construcţii prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b):
a) reparaţii la împrejmuiri, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate;
b) reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora;
c) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară;
d) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, inclusiv în situaţia în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări;
e) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit şi ale coşurilor de fum aferente;
f) tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje şi alte finisaje interioare, precum şi pardoseli interioare;
g) reparaţii la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje şi alte finisaje exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor;
h) reparaţii sau înlocuiri la instalaţiile interioare, precum şi reparaţii la branşamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii;
i) montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi;
j) lucrări de reparaţii, înlocuiri ori reabilitări, fără modificarea calităţii şi formei arhitecturale a elementelor de faţadă, astfel:
1. trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, terase exterioare;
2. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperişului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/şarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri;
k) lucrări de întreţinere periodică şi reparaţii curente la infrastructura de transport şi la instalaţiile aferente;
l) Abrogată.
(la 11-01-2020 Litera l) din Alineatul (1) , Articolul 11 , Capitolul I a fost abrogată de
Punctul 8, Articolul II din LEGEA nr. 7 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 08 ianuarie 2020)
m) Abrogată.
(la 11-01-2020 Litera m) din Alineatul (1) , Articolul 11 , Capitolul I a fost abrogată de
Punctul 8, Articolul II din LEGEA nr. 7 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 08 ianuarie 2020)
n) modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale uşoare;
o) schimbarea de destinaţie, numai în situaţia în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/ desfiinţare pentru care legea prevede emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, cu încadrarea în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate;
p) introducerea de reţele şi echipamente de comunicaţii electronice în infrastructurile fizice subterane existente, construite cu această destinaţie, precum şi introducerea de reţele şi echipamente de comunicaţii electronice în infrastructurile fizice interioare existente;
q) lucrări de intervenţii în scopul implementării măsurilor necesare conform legislaţiei prevenirii şi stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalaţiilor specifice prevenirii şi stingerii incendiilor, în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu;
r) lucrări de plantare a perdelelor forestiere de protecţie şi împăduriri pe terenuri degradate;
s) lucrări de construcţii funerare subterane şi supraterane, cu avizul administraţiei cimitirului;
ş) lucrări pentru amplasarea de structuri uşoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport existente sau destinate desfăşurării evenimentelor culturale care vor fi realizate în baza unui aviz de amplasare.
(2) Se pot executa fără autorizaţie de construire/desfiinţare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor amplasate în zone de protecţie a monumentelor sau în zone construite protejate, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, ori dacă acestea nu reprezintă construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate:
a) lucrări de reparaţii şi/sau întreţinere la construcţii existente, care nu afectează volumul, forma clădirii şi decoraţia faţadelor şi care nu reprezintă extinderi, demolări sau modificări structurale:
(i) lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare şi restaurare a componentelor artistice ale construcţiilor, cu avizul autorităţii administraţiei publice centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural sau al serviciilor deconcentrate ale acesteia, după caz;
(ii) lucrări de reparaţii minore la finisaje exterioare cu condiţia să se păstreze materialul, culoarea şi textura finisajului;
(iii) lucrări de uniformizare a culorii şi texturii finisajelor exterioare, în cazul în care aspectul a fost deteriorat prin mai multe intervenţii de reparaţii;
(iv) reparaţii/înlocuiri de tâmplărie exterioară, cu condiţia să se păstreze materialul, forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei;
b) lucrări de reparaţii interioare la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje, precum şi înlocuiri de tâmplărie interioară, cu păstrarea dimensiunii golurilor;
c) lucrări de reparaţii şi înlocuiri la pardoseli;
d) reparaţii sau înlocuiri la instalaţiile interioare;
e) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit şi ale coşurilor de fum aferente, păstrându-se forma, dimensiunile şi materialele acestora;
f) reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate;
g) modificări de compartimentări nestructurale, demontabile, realizate din materiale uşoare şi care nu modifică concepţia spaţială interioară;
h) schimbarea de destinaţie, numai în situaţia în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/desfiinţare pentru care legea prevede emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, cu încadrarea în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate;
i) lucrări de intervenţii în scopul implementării măsurilor necesare conform legislaţiei prevenirii şi stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalaţiilor specifice prevenirii şi stingerii incendiilor, în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu.
(3) La construcţiile cu caracter special având destinaţia de unităţi sanitare sau unităţi de învăţământ care sunt monumente istorice, amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, se pot executa fără autorizaţie de construire lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor de finisaje interioare şi exterioare, reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate, reparaţii şi înlocuiri la pardoseli şi la instalaţiile interioare.
(4) În cazul construcţiilor monument istoric şi al construcţiilor cu valoare arhitecturală sau istorică stabilită prin documentaţii de urbanism aprobate, lucrările prevăzute la alin. (2) se pot executa numai cu notificarea prealabilă a autorităţii administraţiei publice locale şi a serviciului deconcentrat al autorităţii centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural şi în baza acordului scris al acestui serviciu deconcentrat care conţine condiţiile şi termenele de executare ale lucrărilor sau, după caz, necesitatea urmării procedurii de autorizare a respectivelor lucrări.
(5) Acordul scris prevăzut la alin. (4) se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării notificării, iar la depăşirea termenului prevăzut se consideră că lucrările notificate beneficiază de acord tacit.
(6) Procedura şi formatele notificării şi, respectiv, emiterii acordului scris prevăzute la alin. (4) se stabilesc prin ordin al ministrului competent în domeniul protejării patrimoniului cultural.
(7) Se pot executa fără autorizaţie de construire:
a) lucrări pentru amplasarea de tonete şi pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării şi comercializării presei, cărţilor şi florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundaţii şi platforme, în suprafaţă de maximum 12 mp, în baza avizului de amplasare şi care nu determină congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar, fără racorduri şi/sau branşamente la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice;
b) lucrări de reparaţii/reabilitări/retehnologizări, inclusiv modificarea, înlocuirea sau adăugarea de echipamente reţelelor de comunicaţii electronice, în cazul în care pentru acestea nu sunt necesare şi lucrări asupra infrastructurilor fizice de susţinere, efectuate de beneficiarii regimului de autorizare generală din domeniul comunicaţiilor electronice şi/sau de operatorii de reţea;
c) lucrările geofizice de cercetare şi prospecţiune a potenţialului petroligen, cu respectarea legislaţiei privind protecţia mediului: prospecţiuni seismice, vibrare controlată, prospecţiuni gravimetrice, prospecţiuni magnetometrice, prospecţiuni geoelectrice, prospecţiuni radiometrice, teledetecţie, în condiţiile în care acestea nu presupun foraje sau lucrări de natura lucrărilor de construcţii;
d) lucrări de branşamente aeriene în zonele în care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism;
e) lucrări de branşamente şi racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizaţia administratorului drumului;
f) montarea pe clădiri, anexe gospodăreşti şi pe sol a sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice de către prosumatori aşa cum sunt ei definiţi la
art. 2 lit. x^1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau a panourilor solare pentru încălzirea sau prepararea apei calde pentru consumul casnic, cu înştiinţarea prealabilă a autorităţilor administraţiei publice locale şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Sistemele fotovoltaice şi/sau panourile solare vor fi susţinute de o structură formată din elemente constructive capabile să asigure stabilitatea întregului ansamblu şi să preia încărcările rezultate din greutatea proprie a acesteia şi a panourilor, precum şi cele rezultate din acţiunea vântului şi a depunerilor de zăpadă.

Certificat de Urbanism emis în scopul ”SCHIMBAREA DESTINAȚIEI FĂRĂ MODIFICĂRI – așa cum este prevăzut de Legea nr. 50/1991 la art. (11) alin (1) lit. (n)” pentru lucrări de construire care nu necesită A.C.

Conform prevederilor art. (11) alin (1) lit. (n) se pot executa fără autorizaţie de construire lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor, respectiv schimbarea de destinaţie, numai în situaţia în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construcţie pentru care legea prevede emiterea autorizaţiei de construire.

Schimbarea de destinație, așa cum este prezentată în Legea nr. 50/1991 republicată, la art. (11) alin (1) lit. (n), nu se aplică în zona de protecție a monumentelor și în zone construite protejate ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, prevăzute la art. (3) alin. (1) lit. (b) din Lege.

Actele necesare pentru emiterea Certificatului de Urbanism în scopul descris mai sus sunt:

a) cerere-tip conform formularului F1 din Anexa I, Ordin nr. 839/2009 ( accesibilă pe site-ul Primăriei https://primariaclujnapoca.ro/urbanism/acte-necesare-eliberării-certificatelor-de-urbanism/ sau la Registratură – Centrul de Informare pentru Cetățeni )

completată la toate rubricile cu:

– elemente de identificare solicitant ( nume, adresă, CNP ) / reprezentant / mandatar proprietar;

– elemente de identificare imobil ( construcţie sau teren ) pentru care se solicită certificat ( localitate, stradă, nr. cadastral, nr. Carte funciară );

– elemente care definesc scopul solicitării -precizarea încadrării funcțiunii propuse – conform Anexei nr. 1 la PUG;

b) extras de Carte Funciară – actualizat ( în valabilitate 3 luni de la eliberare );

– se obține de la Biroul de Carte Funciară Cluj – Piața Gării nr. 4-6 http://www.ocpicluj.ro/contact-bcpi-cluj-napoca.php

– sau de pe internet https://www.cartefunciara.info/, epay.ancpi.ro/

c) memoriu tehnic de specialitate prin care se va preciza încadrarea în prevederile Legii nr. 50/1991, alin (1), art. (11), lit. (n);

d) planuri cadastrale / topografice, impreună cu inventarul de coordonate ( întocmite şi semnate de topograf autorizat ), cu evidenţierea imobiliară in cauză astfel:

– pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de incadrare in zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, după caz, eliberat la cerere de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – in original

– pentru imobilele înscrise în evidenţele de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară -in original;

– prin cerere-tip adresată Biroului Strategii Urbane https://primariaclujnapoca.ro/strategii-urbane/acte-necesare-documentatiilor-de-urbanism/, contra unei sume de 25,00 ron se pot elibera planuri de situație scara 1:500 sau 1:200 pentru imobilele din zona centrală și vechile cartiere ( intravilanul 1971 ), hărți care datează din anii 1996, 1998, până cel târziu 2004;

e) pe planul de situație se va marca accesul către spațiul supus schimbării destinației : direct din stradă sau din gang – făcându-se dovada realizării acestuia ( în cazul în care s-a realizat în baza unei Autorizații de construire și nu s-a înscris în Cartea Funciară ).

f) releveu spațiu sau, după caz, plan spațiu existent – întocmit conform Legii 50/1991 actualizată / modificată sau planșa din documentația A.C. vizată spre neschimbare;

g) plan spațiu propus spre amenajare – întocmit conform Legii 50/1991 actualizată/modificată;

h) expertiză tehnică din care se relevă faptul că se propun lucrări de compartimentare provizorie nestructurală – conform art 11) alin 1) lit. m) din Legea 50/1991;

h) poze cu situația din teren – fațada cu accesul și interiorul spațiului.

i) taxă Certificat de urbanism, conf. H.C.L. nr. 1016/2018 https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/hotarare-de-consiliu/hotararea-1016-din-2018.

Prin definiție, conform Anexei (2) din Legea 50/1991, lucrările de intervenţie în primă urgenţă sunt orice fel de lucrări necesare la construcţiile existente care prezintă pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora determinate de factori distructivi naturali şi antropici, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora, pentru:

   a) punerea în siguranţă, prin asigurarea cerinţelor de rezistenţă mecanică, stabilitate şi siguranţă în exploatare;

   b) desfiinţarea acestora.

Potrivit prevederilor art. (7) alin. (10) din Legea 50/1991, lucrările de consolidare la clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică ori prin notă tehnică justificativă în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public se autorizează în regim de urgenţă.

Conform art. (7) alin. (16) din Legea 50/1991, în condițiile respectării legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în cazul construcţiilor care prezintă pericol public, autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, care constau, în principal, în sprijiniri ale elementelor structurale / nestructurale avariate, demolări parţiale şi consolidări la structura de rezistenţă, obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităţi ori alte evenimente cu caracter excepţional, se emite imediat de către autoritatea administraţiei publice competente potrivit prezentei legi, urmând ca documentaţiile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare – expertiză tehnică, studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare, documentaţie tehnică D.T., proiect tehnic – P.T., detalii de execuţie D.E. – să fie elaborate şi aprobate pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor şi acordurilor, precum şi, după caz, a actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Cererile pentru emiterea Autorizației de Construire în regim de urgență, respectiv a Certificatului de Urbanism în scopul ”punerii în siguranță a obiectivului” se pot depune concomitent, fiind însoțite de o documentație care trebuie să cuprindă:

a) cerere – tip – pentru autorizație, completată în scopul intervenției în regim de urgență asupra imobilului – conform formularului F8 din Anexa I, Ordin nr. 839/2009 ( accesibilă pe site-ul Primăriei https://primariaclujnapoca.ro/autorizari-constructii/acte-necesare-eliberarii-autorizatiilor-de-construire/ sau la Registratură – Centrul de Informare pentru Cetățeni );

și / sau cerere – tip pentru emiterea certificatului de urbanism, întocmită în scopul ”punerii în siguranță a imobilului” – conform formularului F1 din Anexa I, Ordin nr. 839/2009 ( accesibilă pe site-ul Primăriei https://primariaclujnapoca.ro/urbanism/acte-necesare-eliberării-certificatelor-de-urbanism / sau la Registratură – Centrul de Informare pentru Cetățeni ) completată la toate rubricile cu:

– elemente de identificare solicitant ( nume, adresă, CNP ) / reprezentant / mandatar proprietar;

   • elemente de identificare imobil ( construcţie sau teren ) pentru care se solicită certificat ( localitate, stradă, nr. cadastral, nr. Carte funciară );

– elemente care definesc scopul solicitării.

b) raport de expertiză tehnică întocmit de către un expert tehnic autorizat, din care să rezulte necesitatea punerii în siguranță a elementelor de construcții, care prezintă pericol public. În cazul clădirilor monument, expertul trebuie sa fie atestat de Ministerul Culturii și Cultelor.

Proces verbal de intervenție întocmit de către reprezentanții Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, conform prevederilor art (11) lit. (y) dinHG nr. 1492/2004. art. 35 lit. (n) din OMAI nr. 1134/2006, art (42) din OIG nr. 1146/2008 cu modificările și completările ulterioare.

c) extras de Carte Funciară – actualizat ( în valabilitate 3 luni de la eliberare );

– se obține de la Biroul de Carte Funciară Cluj – Piața Gării nr. 4-6 http://www.ocpicluj.ro/contact-bcpi-cluj-napoca.php

– sau de pe internet https://www.cartefunciara.info/, epay.ancpi.ro/

d) plan de încadrare în zonă;

e) se va prezenta Avizul Direcției Județene pentru Cultură pentru intervențiile necesare, în cazul în care imobilul se încadrează în categoria de monumente istorice, fiind vorba de construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate ( conform art. (3) alin. (1) lit. (b) din Legea 50/1991 ).

Potrivit prevederilor Art. 26 pct. 28 alin. (2) din Legea 422/2001, în situaţii de urgenţă, stări potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, situaţii care privesc siguranţa naţională sau în alte situaţii excepţionale, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional poate emite avize de urgenţă pentru intervenţii asupra monumentelor istorice, fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sau, după caz, a Comisiei Naţionale de Arheologie, cu condiţia ca intervenţiile să fie reversibile.

f) Emiterea autorizaţiei de construire / desfiinţare în vederea executării lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă pentru punerea în siguranţă a construcţiilor existente, inclusiv a instalaţiilor aferente, care prezintă pericol public, indiferent de destinaţie, precum şi a lucrărilor la lăcaşuri de cult ori la monumente istorice clasate ori aflate în curs de clasare, indiferent de proprietar, este scutită de la plata taxelor de autorizare – conform art. (69) alin. (4) din Ordinul 839/2009, prin exceptare de la prevederile alin. (1).

Potrivit dispoziţiilor art. (42) alin. (2) din Lege, dacă în clădirile cu statut de monument se desfăşoară activităţi comerciale, scutirea de la plata taxei de autorizare nu se aplică.

a) cerere – tip https://primariaclujnapoca.ro/urbanism/acte-necesare-eliberarii-certificatelor-de-urbanism/ ( Formularului – model F.7. Anexa 1 din Ordin 839/2009 ) se depune cu minim 15 zile lucrătoare înainte de termenul de expirare a certificatului de urbanism, însoțită de:

b) C.U. original – exemplarul beneficiarului ( sau copie conform cu originalul, care se poate obține la cererea beneficiarului, în caz că originalul s-a pierdut );

c) taxă – 30% din taxa inițială plătită pentru eliberarea C.U.;

a) cerere – tip – Ordinul 839/2009 Anexa 1 formular F.12;

b) extras de Carte Funciară – actualizat ( în valabilitate 3 luni de la eliberare );

– se obține de la Biroul de Carte Funciară Cluj – Piața Gării nr. 4-6 http://www.ocpicluj.ro/contact-bcpi-cluj-napoca.php

c) planuri cadastrale / topografice, impreună cu inventarul de coordonate ( întocmite şi semnate de topograf autorizat ), cu evidenţierea imobiliară in cauză astfel:

– pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de incadrare in zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, după caz, eliberat la cerere de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – in original;

– pentru imobilele înscrise în evidenţele de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară – in original;

 • prin cerere-tip adresată Biroului Strategii Urbane https://primariaclujnapoca.ro/strategii-urbane/acte-necesare-documentațiilor-de-urbanism, contra unei sume de 25,00 ron se pot elibera planuri de situație scara 1:500 sau 1:200 pentru imobilele din zona centrală și vechile cartiere ( intravilanul 1971 ), hărți care datează din anii 1996, 1998, până cel târziu 2004;

d) memoriu tehnic ( întocmit de proiectant ) – în care se va prezenta, pe scurt:

– situaţia juridică a imobilului (tipul proprietăţii, nr. proprietari)

 • date privind imobilul in cauză ( suprafaţă, număr de construcţii existente, POT existent, CUT existent ) şi

 • descrierea propunerii in corelare cu scopul emiterii certificatului de urbanism completat in cererea-tip, pentru lucrări de construire care se încadrează în prevederile art. (3) din Legea 50/1991, însoțit de plan de situație propus.

EXECUTARE / DESFIINȚARE lucrări de construcții ( art. 3 – cu exceptia celor prevăzute la lit. b ), c), e), g) FĂRĂ A DEȚINE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE:

Solicitarea de emitere a Certificatului de Urbanism și a Autorizației de Construire se va face în termenul prevăzut în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

a) cerere-tip – conform formularului F1 din Anexa I, Ordin nr. 839/2009 ( accesibilă pe site-ul Primăriei https://primariaclujnapoca.ro/urbanism/acte-necesare-eliberării-certificatelor-de-urbanism / sau la Registratură – Centrul de Informare pentru Cetățeni ) completată la toate rubricile:

– elemente de identificare solicitant ( nume, adresă, CNP ) / reprezentant / mandatar proprietar;

– elemente de identificare imobil ( construcţie sau teren ) pentru care se solicită certificat ( localitate, stradă, nr. cadastral, nr. Carte funciară );

– elemente care definesc scopul solicitării.

b) extras C.F. – actualizat ( în valabilitate 3 luni de la eliberare )

– se obține de la Biroul de Carte Funciară Cluj – Piața Gării nr. 4-6 http://www.ocpicluj.ro/contact-bcpi-cluj-napoca.php

sau de pe internet https://www.cartefunciara.info/, epay.ancpi.ro/

c) Procesul Verbal de Constatare și Sancționare a Contravenției + chitanța de achitare a sumei prevăzute în procesul de sancționare + Dovada contestării PVCC dacă este cazul + Sentința civilă pentru desfiinţare lucrări realizate fără A.C. / A.D., dacă este cazul;

d) plan de amplasament și delimitare a imobilului teren impreună cu inventarul de coordonate ( întocmit şi semnat de un topograf autorizat ), cu evidențierea lucrărilor de construcție pentru care se solicită intrarea în legalitate;

e) se va face dovada accesului pe teren dintr-o circulație publică ( cu prezentarea extrasului CF pentru drum ), accesul marcându-se și pe planul de situație topografic;

f) fotografii cu situația de pe teren;

g) memoriu tehnic ( întocmit de proiectant ) – în care se va prezenta, pe scurt:

– situaţia juridică a imobilului ( tipul proprietăţii, nr. proprietari )

– date privind situația din teren ( suprafaţă, număr de construcţii existente, POT existent, CUT existent );

h) taxa certificat de urbanism, conf. conf. H.C.L. nr. 1016/2018 https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/hotarare-de-consiliu/hotararea-1016-din-2018

 EXECUTARE / DESFIINȚARE lucrări de construcții (art. 3 cu exceptia celor prevăzute la lit. b), c), e), g), realizate cu NERESPECTAREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE ȘI A PROIECTULUI TEHNIC:

Solicitarea de emitere a Certificatului de Urbanism și a Autorizației de Construire se va face în termenul prevăzut în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

a) cerere tip conform formularului F1 din Anexa I, Ordin nr. 839/2009 ( accesibilă pe site-ul Primăriei https://primariaclujnapoca.ro/urbanism/acte-necesare-eliberării-certificatelor-de-urbanism / sau la Registratură – Centrul de Informare pentru Cetățeni ) completată la toate rubricile:

– elemente de identificare solicitant ( nume, adresă, CNP ) / reprezentant / mandatar proprietar;

– elemente de identificare imobil ( construcţie sau teren ) pentru care se solicită certificat ( localitate, stradă, nr. cadastral, nr. Carte funciară );

– elemente care definesc scopul solicitării.

b) extras C.F.– actualizat ( în valabilitate 3 luni de la eliberare );

– se obține de la Biroul de Carte Funciară Cluj – Piața Gării nr. 4-6 – http://www.ocpicluj.ro/contact-bcpi-cluj-napoca.php ;

– sau de pe internet https://www.cartefunciara.info/, epay.ancpi.ro/

c) Procesul Verbal de Constatare și Sancționare a Contravenției + chitanța de achitare a sumei prevăzute în procesul de sancționare + Dovada contestării PVCC dacă este cazul + Sentința civilă pentru desfiinţare / încadrare lucrări în prevederile A.C. / A.D., dacă este cazul;

d) istoric al cererilor pentru intrare în legalitate ( dacă este cazul );

e) copie Autorizație de construire, plan de situație vizat spre neschimbare și planșe din documentația tehnică vizate spre neschimbare care fac obiectul procesului de sancționare;

f) HCL, aviz Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea teritoriului însoțită de Plan reglementări PUZ/PUD, în cazul în care imobilul a făcut obiectul elaborării unei documentații de urbanism care a stat la baza emiterii A.C.

g) plan de amplasament și delimitare a imobilului teren impreună cu inventarul de coordonate ( întocmit şi semnat de un topograf autorizat ), cu evidențierea lucrărilor de construcție pentru care se solicită intrarea în legalitate + fotografii cu situația din teren;

h) memoriu tehnic ( întocmit de proiectant ) – în care se va prezenta, pe scurt:

– situaţia juridică a imobilului ( tipul proprietăţii, nr. proprietari );

– date privind situația din teren ( suprafaţă, număr de construcţii existente, POT existent, CUT existent );

j) taxă certificat de urbanism conf. H.C.L. nr. 1016/2018 https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/hotarare-de-consiliu/hotararea-1016-din-2018.

a) cerere – tiphttps://primariaclujnapoca.ro/urbanism/acte-necesare-eliberarii-certificatelor-de-urbanism/

b) copie după Cartea de Identitate a solicitantului / proprietarului imobilului;

c) extras de Carte Funciară – actualizat ( în valabilitate 3 luni de la eliberare );

– se obține de la Biroul de Carte Funciară Cluj – Piața Gării nr. 4-6 http://www.ocpicluj.ro/contact-bcpi-cluj-napoca.php

– sau de pe internet https://www.cartefunciara.info/, epay.ancpi.ro

d) plan de încadrare în zonă;

e) planuri cadastrale / topografice, impreună cu inventarul de coordonate ( întocmite şi semnate de topograf autorizat ), cu evidenţierea imobiliară in cauză astfel:

– pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de incadrare in zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, după caz, eliberat la cerere de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – in original;

– pentru imobilele înscrise în evidenţele de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară -in original;

– prin cerere-tip adresată Biroului Strategii Urbane https://primariaclujnapoca.ro/strategii-urbane/acte-necesare-documentatiilor-de-urbanism/, contra unei sume de 25,00 ron se pot elibera planuri de situație scara 1:500 sau 1:200 pentru imobilele din zona centrală și vechile cartiere ( intravilanul 1971 ), hărți care datează din anii 1996, 1998, până cel târziu 2004;

f) declarație pe proprie răspundere, privind adresa reală a imobilului pentru care se solicită adeverință;

g) taxă – calculată conf. H.C.L. nr. 1016/2018 https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/hotarare-de-consiliu/hotararea-1016-din-2018.

a) cerere – tiphttps://primariaclujnapoca.ro/urbanism/acte-necesare-eliberarii-certificatelor-de-urbanism/

b) copie după Cartea de Identitate a solicitantului/proprietarului imobilului;

c) extras de Carte Funciară – actualizat ( în valabilitate 3 luni de la eliberare );

– se obține de la Biroul de Carte Funciară Cluj – Piața Gării nr. 4-6 http://www.ocpicluj.ro/contact-bcpi-cluj-napoca.php

– sau de pe internet https://www.cartefunciara.info/, epay.ancpi.ro/

d) plan de încadrare în zonă;

e) planuri cadastrale / topografice, impreună cu inventarul de coordonate ( întocmite şi semnate de topograf autorizat ), cu evidenţierea imobiliară in cauză astfel:

– pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de incadrare in zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, după caz, eliberat la cerere de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – in original;

– pentru imobilele înscrise în evidenţele de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară -in original;

– prin cerere-tip adresată Biroului Strategii Urbane https://primariaclujnapoca.ro/strategii-urbane/acte-necesare-documentatiilor-de-urbanism/, contra unei sume de 25,00 ron se pot elibera planuri de situație scara 1:500 sau 1:200 pentru imobilele din zona centrală și vechile cartiere ( intravilanul 1971 ), hărți care datează din anii 1996, 1998, până cel târziu 2004;

f) declarație pe proprie răspundere, privind adresa reală a imobilului pentru care se solicită adeverință

g) taxă calculată conf. H.C.L. nr. 1016/2018 https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/hotarare-de-consiliu/hotararea-1016-din-2018

a) cerere – tip https://primariaclujnapoca.ro/urbanism/acte-necesare-eliberarii-certificatelor-de-urbanism/

b) copie după Cartea de Identitate a solicitantului/proprietarului imobilului;

c) extras de Carte Funciară – actualizat ( în valabilitate 3 luni de la eliberare );

– se obține de la Biroul de Carte Funciară Cluj – Piața Gării nr. 4-6 http://www.ocpicluj.ro/contact-bcpi-cluj-napoca.php

– sau de pe internet https://www.cartefunciara.info/, epay.ancpi.ro/

d) plan de încadrare în zonă;

e) planuri cadastrale / topografice, impreună cu inventarul de coordonate ( întocmite şi semnate de topograf autorizat ), cu evidenţierea imobiliară in cauză astfel:

– pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de incadrare in zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, după caz, eliberat la cerere de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – in original;

– pentru imobilele înscrise în evidenţele de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară – in original;

f) taxă calculată conf. H.C.L. nr. 1016/2018 https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/hotarare-de-consiliu/hotararea-1016-din-2018

a) cerere – tiphttps://primariaclujnapoca.ro/urbanism/acte-necesare-eliberarii-certificatelor-de-urbanism/

b) copie după Cartea de Identitate a solicitantului/proprietarului imobilului;

c) extras de Carte Funciară – actualizat ( în valabilitate 3 luni de la eliberare );

– se obține de la Biroul de Carte Funciară Cluj – Piața Gării nr. 4-6 http://www.ocpicluj.ro/contact-bcpi-cluj-napoca.php

– sau de pe internet https://www.cartefunciara.info/, epay.ancpi.ro/

d) plan de încadrare în zonă;

e) planuri cadastrale / topografice, impreună cu inventarul de coordonate ( întocmite şi semnate de topograf autorizat ), cu evidenţierea imobiliară in cauză astfel:

– pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de incadrare in zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, după caz, eliberat la cerere de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – in original;

– pentru imobilele înscrise în evidenţele de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară – in original;

f) taxă calculată conf. H.C.L. nr. 1016/2018 https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/hotarare-de-consiliu/hotararea-1016-din-2018;

a) cerere tip pentru eliberarea Adeverinței privind schimbarea de destinație conform Legii nr. 50/1991, art. 11, lit. (n) – https://primariaclujnapoca.ro/urbanism/acte-necesare-eliberarii-certificatelor-de-urbanism/

b) copie după Certificatul de urbanism și documentația aferentă care a stat la baza emiterii acestuia ( planul cu propunerea de schimbare de destinație a spațiului se va prezenta în dublu exemplar );

 1. )poze cu situația din teren – fațada cu accesul și interiorul spațiului;d) expertiză tehnică din care se relevă faptul că se propun lucrări de compartimentare provizorie nestructurală – conform art 11) alin 1) lit. m) din Legea 50/1991;

e) taxă calculată conf. H.C.L. nr. 1016/2018 https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/hotarare-de-consiliu/hotararea-1016-din-2018

f) procedura internă care precede emiterea adeverinței de schimbare de destinație implică deplasarea în teren a inspectorilor în a căror atenție a ajuns solicitarea, și verificarea conformității datelor prezentate în dosar cu situația la fața locului, precum și întocmirea notei tehnice de constatare pentru evidențierea acestor aspecte;

g) În cazul schimbării destinații unui spațiu dintr-un imobil colectiv, se vor aplica prevederile Legii 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, caz în care se va prezenta:

– avizul Comitetului Executiv al Asociației de Proprietari și acordul scris, prealabil, al proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, spațiul supus schimbării așa cum este prevăzut în cadrul art (40) alin. (1) din Lege;

– odată cu acordul menţionat la alin. (1), proprietarii direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical, spaţiul supus schimbării şi proprietarul care solicită acordul pentru schimbarea destinaţiei locuinţei sau spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă semnează şi o convenţie cu privire la declararea activităţii care se va desfăşura în spaţiul respectiv, precum şi numărul de persoane în funcţie de care vor fi calculate cheltuielile pe număr de persoane – conform art. (40) alin. (2) din Lege;

h) în cazul în care se solicită schimbarea destinației unui imobil altfel decât cele învecinate, propunerea se va analiza din perspectiva aplicării procedurii interne și a Certificatului de Urbanism emis;

  • în acest sens, se vor prezenta la documentație și extrase CF ale clădirilor învecinate / acordul vecinilor pe o rază de 50 m ( dacă e cazul conform RLU aferent zonei );

j) dovada asigurării locurilor de parcare pentru noua funcțiune – conform Anexei nr. 2 la RLU aferent PUG aprobat cu HCL 493/2014.

în cazul „terenului rezervat pentru servitute de utilitate publică conform PUG”

a) cerere;

b) extras de Carte Funciară – actualizat – pentru terenul dezmembrat;

– se obține de la Biroul de Carte Funciară Cluj – Piața Gării nr. 4-6 http://www.ocpicluj.ro/contact-bcpi-cluj-napoca.php

– sau de pe internet https://www.cartefunciara.info/, epay.ancpi.ro/

c) planuri cadastrale / topografice, impreună cu inventarul de coordonate ( întocmite şi semnate de topograf autorizat ), cu evidenţierea imobiliară in cauză astfel:

– pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de incadrare in zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, după caz, eliberat la cerere de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – in original;

– pentru imobilele înscrise în evidenţele de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară – in original;

în cazul terenului care a fost cuprins într-un studiu de urbanism, prin care s-a reglementat profilul drumului de acces

a) cerere;

b) extras de Carte Funciară – actualizat – pentru terenul dezmembrat;

– se obține de la Biroul de Carte Funciară Cluj – Piața Gării nr. 4-6 http://www.ocpicluj.ro/contact-bcpi-cluj-napoca.php

– sau de pe internet https://www.cartefunciara.info/, epay.ancpi.ro/

c) planuri cadastrale / topografice, impreună cu inventarul de coordonate ( întocmite şi semnate de topograf autorizat ), cu evidenţierea imobiliară in cauză astfel:

– pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de incadrare in zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, după caz, eliberat la cerere de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – in original;

  • pentru imobilele înscrise în evidenţele de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară – in original;

   d) copie după planșa de reglementări PUD/PUZ cu evidențierea terenului studiat inițial și a porțiunii dezmembrate pentru drum;

DEPUNERE DOCUMENTAȚII:

Documentația pentru eliberarea Certificatului de Urbanism se depune în dublu exemplar, în dosare cu șină ( carton sau PVC ) la Registratură ( Centrul de informare pentru cetățeni – strada Moților nr. 7 ).

Orar de funcționare: Luni, Marți, Miercuri 8,30 – 16,30;

Joi 8,30 – 18,30;

Vineri 8,30 – 16,30.

În cazul în care se depune online pe site-ul edirect.e-guvernare.ro, conținutul documentației, așa cum s-a precizat în cazurile anterioare, se scanează și se atașează înregistrării făcute folosind contul personal / al firmei / al instituției, conform instrucțiunilor de pe site.

Depunere documente – Registratură

Adresă

Str. Moţilor nr. 7

Program cu publicul (inclusiv încasări)

Luni-miercuri 08.30 – 16.30
Joi 08.30 – 18.30
Vineri 08.30 -16.30

Contact

0264 596 030
registratura@primariaclujnapoca.ro

Audiențe – Direcția Generală de Urbanism

Adresă

str. Moților nr. 3 cam. 58

Program 

Marţi – 13.30 – 15.30
Miercuri – 13.30 – 15.30
Joi – 15.00 – 17.00

Contact

0264 592 566
 0264 596 030 interior 4301