Regulament

de organizare și funcționare

ART. 1
(1) Constituirea Consiliului local se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art. 38 alin. 1 şi 1۸1 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare. Convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către prefect. La şedinţa de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum şi primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată. (Art. 30 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
(2) La şedinţa de constituire a consiliului local, prezenţa consilierilor locali aleşi este obligatorie, cu excepţia cazurilor în care absenţa este temeinic motivată. (Art. 6۸1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(3) Absenţa consilierilor locali de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră. (Art. 30 al. 5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
(4) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor locali aleşi. În cazul în care nu poate fi asigurată această majoritate, şedinţa va fi organizată, în aceleaşi condiţii, peste trei zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare, reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de către prefect, peste alte trei zile, în aceleaşi condiţii. (Art. 30 al. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
(5) În situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor locali, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor locali aleşi care au lipsit nemotivat de la cele trei convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. (Art. 30 alin. 3 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
(6) Ordinul prefectului prin care sunt declarate vacante locurile consilierilor locali care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de cinci zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă. (Art. 30 alin. 4 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 2
În deschiderea şedinţelor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, se intonează imnul de stat al României.

ART. 3
(1) Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia. Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local, asistat de doi consilieri locali dintre cei mai tineri. (Art. 31 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 3 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(2) După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri locali, iar secretarul municipiului Cluj-Napoca prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor locali declaraţi aleşi, inclusiv ale supleanţilor de pe listă, înaintate de biroul electoral de circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor locali aleşi ce ocupă funcţii care devin, potrivit legii, incompatibile cu exercitarea mandatului de consilier local. (Art. 3 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(3) Consilierii locali pot să se constituie în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin trei. (Cap. IV Art. 24 al. 1 din din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(4) Consilierii locali care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la al. 3 pot constitui un grup prin asociere. (Cap. IV Art. 24 al. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(5) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului. (Cap. IV Art. 24 al. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(6) Prevederile art. 3 alin. 4 se aplică şi consilierilor locali independenţi. (Art. 25 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(7) Consilierii locali nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier local. (Art. 26 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(8) În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct. (Art. 27 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 4
(1) Pentru validarea mandatelor, consiliul local alege, prin vot deschis, dintre membrii săi, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din trei-cinci consilieri locali. (Art. 31 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
(2) Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri locali. Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup este determinat în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză. (Art. 4 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(3) Comisia de validare alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, prin vot deschis, al majorităţii membrilor ei prezenţi. (Art. 5 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(4) Alegerea membrilor comisiei de validare, precum şi a preşedintelui şi secretarului acesteia, va fi consemnată în Hotărârea nr. 1. (Art. 4 alin. 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(5) După alegerea comisiei de validare, preşedintele de vârstă dispune o nouă pauză, în timpul căreia comisia va examina legalitatea alegerii fiecărui consiler şi vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal al cărui model este prezentat în Anexa nr. 1 a O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale. (Art. 6 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, coroborat cu art. 31 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
(6) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier local numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului local s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. (Art. 31 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
(7) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi în lipsă. (Art. 6 alin. 4 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(8) În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv, mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe listă. (Art. 6 alin. 5 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(9) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot. (Art. 31 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 7 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(10) Rezultatul validării mandatelor se consemnează în Hotărârea nr. 2 care se comunică de îndată consilierilor locali care au absentat motivat. (Art. 7 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(11) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de cinci zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare. Instanţa de contencios administrativ se pronunţă în cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă. (Art. 31^1 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 5
(1) Consilierii locali, ale căror mandate au fost validate, depun în faţa consiliului local următorul jurământ în limba română: “Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Cluj-Napoca. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” (Art. 32 alin. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
(2) Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul municipiului Cluj-Napoca va da citire jurământului, după care consilierii locali validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul local va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul “Jur”, după care va semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special. Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului local. (Art. 8 alin. 2 şi 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(3) Jurământul poate fi depus şi fără formulă religioasă. În acest caz, jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă. (Art. 32 alin. 3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 8 alin. 4 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale).
(4) Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept. (Art. 32 al. 2 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
(5) În cazul în care consilierul local declarat ales renunţă la mandat înainte de validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, a alianţei politice sau a alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanţi, conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub jumătate plus unu, vor fi organizate alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile. (Art. 33 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 6
Consiliul local se declară legal constituit dacă majoritatea consilierilor locali validaţi au depus jurământul. Constituirea consiliului local se constată prin Hotărârea nr. 3, adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali validaţi. (Art. 34 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

ART. 7
(1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, prin votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult trei luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta. (Art. 35 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(2) Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali, cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie. (Art. 35 al. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(3) Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în Hotărârea nr. 4. (Art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(4) Hotărârile nr. 1-4 se semnează de preşedintele de vârstă şi de cei doi asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretarul municipiului Cluj-Napoca. Aceste hotărâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acţiuni în justiţie cu excepţia Hotărârii nr. 2. (Art. 9 alin. 4 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(5) După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.(Art. 9 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)

ART. 8 Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:
a) conduce şedinţele consiliului local;
b) supune atenţiei consilierilor locali conţinutul ordinii de zi, înscrierea unor puncte suplimentare, dacă este cazul şi supune spre aprobare ordinea de zi;
c) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri împreună cu propunerile rezultate în urma dezbaterilor;
d) asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor;
e) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal;
f) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;
g) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului local;
h) aplică, dacă este cazul, sau propune consiliului local aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi de prezentul regulament;
i) oferă invitaţilor şi persoanelor care participã din proprie iniţiativã posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi, cu acordul consiliului local;
j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau însărcinări date de consiliul local. (Art. 10 alin. 1 şi 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale).

ART. 9
(1) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca alege din rândurile membrilor săi doi viceprimari. Viceprimarii sunt subordonaţi primarului şi înlocuitorilor de drept ai acestuia, cărora primarul poate să le delege atribuţiile sale. Viceprimarii sunt aleşi cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. (Art. 57 alin. 1, 2, 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(2) Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarilor se face de către grupurile de consilieri locali sau de către oricare dintre consilierii locali. (Art. 11 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(3) După înregistrarea candidaturilor, se ia o pauză, în timpul căreia se completează buletinele de vot. (Art. 11 alin. 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(4) Alegerea viceprimarilor se face prin vot secret. Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, după următoarea procedură: fiecare consilier local primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi bifate în căsuţa din dreptul numelui numele candidaţilor preferaţi pe care consilierul local doreşte să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebifat numele consilierilor locali pe care nu doreşte să îi aleagă votantul. (Art. 11 alin. 1 şi 4 lit. a) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(5) Sunt declaraţi viceprimari, primii doi candidaţi care au obţinut votul majorităţii consilierilor locali în funcţie. (Art. 11 alin. 6 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(6) În situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută la alin. 5, se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri. La al doilea tur de scrutin sunt declaraţi aleşi viceprimari consilierii locali care au obţinut cel mai mare număr de voturi. (Art. 11 alin. 7 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(7) În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi. (Art. 12 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(8) Alegerea viceprimarilor va fi consemnată în Hotărârea nr. 5. (Art. 13 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)

ART. 10
(1) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarii îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut. (Cap. III Art. 57 alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(2) Schimbarea din funcţie a viceprimarilor se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. (Cap. III Art. 57 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(3) Pe durata mandatului, viceprimarii primesc o indemnizaţie lunară, ca unică formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei de viceprimar, şi care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Viceprimarii nu beneficiază de sporul de vechime în muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege. (Art. 57 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(4) Durata mandatului constituie vechime în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite. (Art. 57 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(5) Pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales, duce la încetarea de drept a mandatului de viceprimar şi, implicit, a aceluia de consiler local. (Art. 9 alin. 2 lit. h۸1 şi alin. 2 ۸1din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(6) Durata mandatului viceprimarilor este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de patru ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarilor, fără vreo altă formalitate. (Art. 14 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale).

ART. 11 Organizarea
(1) După constituire, consiliul local îşi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. (Art. 54 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(2) Având în vedere specificul local şi nevoile activităţii sale, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca organizează următoarele comisii pe domenii de specialitate:
Comisia I – Buget-finanțe, patrimoniu.
Comisia II – Probleme juridice, servicii publice și comerț.
Comisia III – Urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului.
Comisia IV – Învățământ, cultură, culte, drepturile omului, minorități și societatea civilă.
Comisia V – Sănătate, muncă, protecție socială, ordine publică.
Comisia VI – Fonduri europene, relații externe, orașe înfrățite și strategii de dezvoltare comunitară.
Comisia VII – Sport, tineret, mediu și turism.
(3) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, respectându-se configuraţia politică rezultată în urma alegerilor locale. (Art. 54 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(4) Fiecare din aceste comisii este constituită dintr-un număr impar de membri. (Art. 15 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(5) Nominalizarea membrilor comisiilor se face de către fiecare grup de consilieri locali, iar a consilierilor locali independenţi, de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. (Art. 17 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(6) Prin hotărâre a consiliului local poate fi modificat numărul comisiilor de specialitate, numãrul membrilor comisiei, precum şi componenţa nominalã a acestora.

ART. 12
(1) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. (Art. 54 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(2) Un consilier local poate face parte din 1-3 comisii de specialitate, dintre care una este comisia de bazã. Indemnizaţia de şedinţã va fi achitată numai pentru activitatea desfãşuratã în comisia de bazã. (Art. 17 alin. 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(3) Comisiile de specialitate îşi aleg câte un preşedinte şi un secretar, prin vot deschis. (Art. 54 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 13
(1) Comisiile de specialitate lucrează în plen şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor. (Art. 54 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(2) Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii, comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acestuia. (Art. 25 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(3) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia, în special de la unităţile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi consilierii locali care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei (autorii proiectelor de hotărâri, amendamente, anchete). (Art. 16 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(4) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice. Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri. (Art. 16 al. 3٨1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(5) Persoanele prevăzute la alin. (3) şi (4) pot fi audiate în cadrul şedinţei comisiei, dar nu au dreptul de a participa la vot.
(6) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise. (Art. 16 alin. 4 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
ART. 14
Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
a) iniţiază şi coordonează studii, analize, anchete administrative, prognoze orientative în domeniile pentru care au fost constituite;
b) controlează activitatea societăţilor comerciale şi a regiilor autonome din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;
c) analizează şi avizează proiectele de hotărâre din domeniul lor de activitate. (Art. 54 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
d) se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare. (Art. 19 alin. 1 lit. b) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
e) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local. (Art. 19 alin. 1 lit. c) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
f) propun asocierea cu alte consilii locale, precum şi cu agenţi economici interni sau externi, în scopul realizării sau exploatării unor lucrări de interes comun şi efectuează studii şi analize privind stabilirea legăturilor de colaborare, cooperare şi înfrăţire a municipiului Cluj-Napoca cu localităţi din străinătate, propunând consiliului local proiecte de hotărâre în acest sens. (Art. 36 alin. 7 lit. a), b), c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
g) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor. (Art. 19 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)

ART. 15
Preşedintele comisiei de specialitate are umătoarele atribuţii principale:
a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii; (Art. 20 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
b) convoacă şedinţele comisiei;
c) conduce şedinţele comisiei;
d) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;
e) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
f) susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;
g) anunţă rezultatul votării pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;
h) îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca sau stabilite de consiliul local; (Art. 20 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
i) asigură menţinerea ordinii în şedinţele comisiei având aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă, putând aplica sancţiunile prevăzute de art 57 alin. (1) lit. a-d din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi de prezentul regulament art. 83 lit. a)-d).

ART. 16
Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) efectueazã apelul nominal şi ţine evidenţa participãrii la şedinţe a membrilor comisiei;(Art. 21 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
b) numãrã voturile şi îl informeazã pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecãrei hotãrâri şi asupra rezultatului votãrii;
c) asigurã redactarea avizelor şi proceselor-verbale;
d) îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte. (Art. 21 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)

ART. 17
(1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia, cu cel puţin trei zile înainte. (Art. 22 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(3) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie.
(4). În caz de absenţă la şedinţa comisiei de bazã, consilierului local în cauzã nu i se acordã indemnizaţia de şedinţã. Dacă absenţele de la şedinţele pe comisii continuã fãrã a fi motivate, preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile prevăzute de Art. 57 şi 58 din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 18
(1) Şedinţele comisiilor de specialitate se desfãşoarã, de regulă, înaintea şedinţelor consiliului local, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul. (Art. 23 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(2) Proiectele de hotărâre sunt repartizate comisiilor de specialitate de către preşedintele de şedinţă şi secretarul municipiului Cluj-Napoca.

ART. 19
(1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâre sau a celorlalte probleme repartizate comisiei, preşedintele acesteia va desemna un consilier care va face, în cadrul şedinţei, o scurtă prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi dacă aceasta nu este prezentată de iniţiator. (Art. 24 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(2) Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta avizul comisiei pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenţi. (Art. 24 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(3) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse. (Art. 24 alin. 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)

ART. 20
(1) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei, procesul-verbal va fi semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei. (Art. 26 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(2) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.(Art. 26 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)

ART. 21
Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului municipiului Cluj-Napoca. (Art. 50 alin. 3 din Legea nr, 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 22
(1) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca poate organiza, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioadă determinată. (Art. 54 alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(2) Componenţa comisiei speciale de analiză şi verificare, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţilor acesteia se stabilesc prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
(3) Membrii comisiei acţionează în limitele stabilite prin hotărâre.
(4) Fiecare comisie de analiză şi verificare va prezenta Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate.

ART. 23
(1) Validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, în camera de consiliu a Judecătoriei municipiului Cluj-Napoca, de către un judecător desemnat de către preşedintele judecătoriei. (Art. 58 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(2) Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se aduce la cunoştinţă prefectului şi se prezintă în şedinţa de constituire a consiliului local sau, după caz, într-o şedinţă extraordinară, de către un judecător desemnat de preşedintele Judecătoriei. (Art. 59 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(3) În caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili data alegerilor. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti, în condiţiile legii. (Art. 59 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(4) Primarul depune în faţa Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca jurământul (Art. 32 alin. 1 şi 60 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(5) Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept. (Art. 60 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 24
(1) Primarul municipiului Cluj-Napoca participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal al şedinţei. (Art. 33 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(2) Primarul va ocupa un loc distinct în sala de şedinţe. Dacă la lucrările consiliului participă Prefectul judeţului Cluj, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj sau reprezentanţii lor, aceştia vor ocupa, de asemenea, un loc distinct. (Art. 32 alin. 2 şi 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)

ART. 25
Secretarul municipiului Cluj-Napoca participă în mod obligatoriu la şedinţele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca (Art 34 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale) şi are următoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele consiliului local:
a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie; (Art 34 alin. 1 lit. (a) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale). Convocarea consiliului local se face în scris, cu cel puţin cinci zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin trei zile înainte de şedinţele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi. (Art. 39 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
b) comunică ordinea de zi, prin grija Serviciului Relaţii cu consiliul și administrație locală şi a Biroului Mass-media, locuitorilor municipiului Cluj-Napoca; (Art. 39 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
c) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat, prin grija Serviciului Relaţii cu consiliul și administrație locală; (Art 34 alin. 1 lit. (b) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
d) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca şi comisiilor de specialitate ale acestuia; (Art. 117 lit. (g) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
e) avizează, pentru legalitate, proiectele de hotărâre cuprinse în ordinea de zi; (Art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
f) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor locali;(Art 34 alin. 1 lit. (c) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
g) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă; (Art 34 alin. 1 lit. d) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
h) informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local; (Art 34 alin. 1 lit. e) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
i) asigură întocmirea stenogramei sau a procesului-verbal al şedinţelor consiliului local, prin grija Serviciului Relaţii cu consiliul și administrație locală; (Art 34 alin. 1 lit. f) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
j) la începutul fiecărei şedinţe, secretarul municipiului Cluj-Napoca supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare;
k) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora, prin grija Serviciului Relaţii cu consiliul și administrație locală; (Art 34 alin. 1 lit. (g) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
l) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al IV-lea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. Îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscut faptul că hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) lit. (l) din prezentul regulament sunt nule de drept. (Art 34 alin. 1 lit. h) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată. (Art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
m) prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâre sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale; (Art 34 alin. 1 lit. i) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
n) contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le consideră legale; (Art 34 alin. 1 lit. j) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
o) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local; (Art 34 alin. 1 lit. k) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
p) acordă consilierilor locali asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâre sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu. Asemenea obligaţii revin şi aparatului de specialitate al primarului. (Art 34 alin. 1 lit. l) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
r) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a hotărârilor adoptate, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. (Art. 117 lit. e) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
s) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor de consiliu. (Art. 34 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale).

ART. 26
(1) Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilierii locali, de primar, viceprimari sau de cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului municipiului Cluj-Napoca şi al compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului. (Art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 27
(1) Proiectele de hotărâre iniţiate de către primar şi viceprimari, înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, raport care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului. (Art. 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(2) Proiectele de hotărâre iniţiate de către consilierii locali vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi trimise compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate al primarului, în vederea întocmirii referatului de specialitate. Nominalizarea compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar împreună cu secretarul municipiului. (Art 44 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(3) Proiectele de hotărâre vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă, respectându-se, de asemenea, şi normele academice în vigoare privind ortografia.
(4) În preambulul proiectului de hotărâre va fi menţionat numai referatul compartimentului aparatului de specialitate al primarului sau al consilierului iniţiator.

ART. 28
(1) Pentru asigurarea transparenţei decizionale, Primarul municipiului Cluj-Napoca desemnează o persoană din cadrul aparatului de specialitate al primarului responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, persoană care primeşte propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele de hotărâre ce urmează a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor de consiliu. (Art. 7 alin. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică)
(2) Persoana desemnată de către primar pentru relaţia cu societatea civilă are următoarele atribuţii:
a) să publice un anunţ referitor la proiectele de hotărâre cu caracter normativ care urmează a fi discutate în şedinţa consiliului local, pe site-ul consiliului local, să-l afişeze la sediul acestuia, într-un spaţiu accesibil publicului şi să-l transmită către mass-media locală cu 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare. Anunţul va cuprinde:
– referatul de aprobare privind necesitatea adoptării hotărârii consiliului local;
– texul complet al proiectului de hotărâre;
– termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre (Art. 7 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică)
b) să transmită proiectele de hotărâre tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii;
c) să primească propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotărâre propus în termen de 10 zile de la publicarea anunţului; (Art. 7 alin. 4 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică)
d) difuzarea anunţului privind şedinţa publică a consiliului local şi invitarea specială a unor persoane la şedinţă.
(3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu relevanţă asupra mediului de afaceri este transmis de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la lit. a) (Art. 7 alin. 3 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică)

ART. 29
(1) Dacă nu s-a solicitat dezbaterea publică, proiectele de hotărâre, împreună cu observaţiile şi propunerile formulate de persoanele interesate, sunt transmise compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate al primarului pentru a se pronunţa în legătură cu aceste recomandări (definitivare).

ART. 30
(1) Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică. (Art. 7 alin. 9 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică)
(2) La dezbaterea publică va participa obligatoriu iniţiatorul proiectului, dar şi specialişti din aparatul de specialitate al primarului, care au redactat referatul de specialitate.
(3) Dezbaterile, propunerile, sugestiile şi opiniile participanţilor se consemnează în procesul-verbal al şedinţei şi se înregistrează pe bandă magnetică.
(4) Propunerile se transmit în scris comisiilor de specialitate ale consiliului local şi vor fi dezbătute, împreună cu proiectul de hotărâre al iniţiatorului, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Regulamentului de organizarea şi funcţionare a consiliului local.
(5) Propunerile exprimate în cadrul dezbaterilor publice au caracter de recomandare.
(6) Activitatea de avizare a proiectelor de hotărâre este în competenţa exclusivă a comisiilor de specialitate, iar activitatea de adoptare a hotărârilor este de competenţa exclusivă a plenului consiliului local.

ART. 31
În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de hotărâre sunt supuse adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.

ART. 32
(1) Proiectele de hotărâre sunt înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor, prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului acestora.
(2) Proiectele de hotărâre sunt aduse la cunoştinţa consilierilor locali de îndată, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost transmise spre avizare şi cu invitaţia de a formula şi depune amendamente.
(3) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează prin grija secretarului municipiului Cluj-Napoca. (Art 45 alin. 1, 2 şi 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)

ART. 33
(1) Proiectele de hotărâre şi celelalte materiale sunt trasmise spre dezbatere şi avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şi compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în vederea întocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor şi compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar, împreună cu secretarul municipiului.
(2) Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor. (Art 46 alin. 1 şi 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)

ART. 34
(1) După examinarea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate a consiliului local întocmeşte un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, la respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, pot fi formulate amendamente.
(2) Avizul se transmite secretarului municipiului, care va lua măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar şi către consilierii locali, cel mai târziu odată cu invitaţia pentru şedinţă. (Art 47 alin. 1 şi 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)

ART. 35
Proiectele de hotărâre şi celelalte propuneri, însoţite de referatul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului, de avizul comisiei de specialitate şi de recomandările persoanelor interesate cu privire la proiectele de hotărâri, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în prima şedinţă ordinară a acestuia. (Art 48 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale).

ART. 36
(1) Cetăţenii pot propune consiliului local, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hotărâre. (Art. 109 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(2) Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a municipiului Cluj-Napoca. (Art. 109 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 37
(1) Iniţiatorii depun la secretarul municipiului Cluj-Napoca forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul va fi afişat spre informare publică prin grija secretarului municipiului Cluj-Napoca. (Art. 110 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(2) Iniţiatorii asigură întocmirea listelor de susţinători pe formulare puse la dispoziţie de secretarul municipiului Cluj-Napoca. (Art. 110 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(3) Listele de susţinători vor cuprinde numele, prenumele şi domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi semnăturile susţinătorilor. (Art. 110 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(4) Listele de susţinători pot fi semnate numai de cetăţenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza municipiului Cluj-Napoca. (Art. 110 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 38
După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de către secretarul municipiului Cluj-Napoca, proiectul de hotărâre va urma procedurile prevăzute în Secţiunea 1 din Capitolul III ale prezentului Regulament. (Art. 111 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare).

ART. 39
(1) Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, declaraţii politice, întrebări, interpelări, petiţii sau alte probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de şedinţă transmisă consilierilor locali şi se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Cluj-Napoca prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. (Art. 35 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(2) Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de către consiliul local, la propunerea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali (în funcţie de felul şedinţei – ordinară sau extraordinară), care au cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare, şi numai cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul iniţiatorului sau dacă acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 44 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare. În cazul neaprobării ordinii de zi, în condiţiile prevăzute mai sus, nu se acordă indemnizaţia cuvenită consilierilor locali pentru şedinţa respectivă. (Art. 43 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 40
(1) Consilierii locali sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului.
(2) Consilierul local care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă la cunoştinţă acest lucru, preşedintelui de şedinţă sau secretarului municipiului Cluj-Napoca.
(Art. 36 alin. 1 şi 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)

ART. 41
(1) Dezbaterea problemelor se face de regulă în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea este precedată de prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul. Apoi se dă cuvântul preşedinţilor comisiilor de specialitate care au întocmit avize şi, dacă este cazul, şefului compartimentului care a întocmit referatul. (Art. 38 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(2) Consilierii locali vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt şi se vor limita la susţinerea punctelor de vedere sau a amendamentelor formulate în scris, în timpul lucrărilor plenului. Pot fi formulate amendamente în plen. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul local este obligat ca, în cuvântul său, să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţă va urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă cu participarea tuturor grupurilor de consilieri locali. În cazul unor probleme deosebite, se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri locali, în funcţie de mărimea acestuia. (Art. 38 alin. 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(3) Persoana care prezideză şedinţa publică oferă invitaţilor şi persoanelor care participă din proprie iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi, cu acordul consiliului local, aceste puncte de vedere având valoare de recomandare.
(4) Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze luările de cuvânt. (Art. 38 alin. 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)

ART. 42
(1) Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier să răspundă unei probleme de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament. (Art. 39 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)

ART. 43
Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri locali poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în dezbaterea consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor locali prezenţi.

ART. 44
Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală. (Art. 41 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)

ART. 45
(1) Persoanele care asistă la şedinţele publice, invitate sau din proprie iniţiativă, trebuie să respecte Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. În cazul în care preşedintele de şedinţă constată că o persoană a încălcat regulamentul, va dispune avertizarea şi, în ultimă instanţă, evacuarea acesteia.
(2) În cazul consilierilor locali care încalcă regulamentul, preşedintele de şedinţă poate aplica sancţiunile prevăzute de lege. (Art. 58 şi 59 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 46
Asupra proiectelor de hotărâre au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii locali putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat unul dintre amendamentele concurente, celelate se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

ART. 47
Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare către comisie sau către compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv referatul. (Art. 27 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)

ART. 48
Şedinţele consiliului local se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 41 şi 42 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 49
Adoptarea hotărârilor ţine de competenţa exclusivă a consiliului local.

ART. 50
Procesul-verbal al şedinţei publice va fi afişat la sediul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3 et. 2, avizierul Serviciului Relaţii cu consiliul și administrație locală) şi publicat pe site-ul instituţiei (www.primariaclujnapoca.ro), în termen de trei zile de la terminarea şedinţei, de către secretarul municipiului Cluj-Napoca, prin grija Serviciului Relaţii cu consiliul și administrație locală. (Art. 42 alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 51
(1) Persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă va întocmi şi va face public un raport anual privind transparenţa decizională, după luarea la cunoştinţă de către consiliul local, raport care va cuprinde următoarele elemente:
– numărul total al recomandărilor primite;
– numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de hotărâre;
– numărul participanţilor la şedinţele publice;
– numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de hotărâre;
– cazurile în care consiliul local a fost acţionat în justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
– evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora;
– numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului.
(2) Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţă publică. (Art. 12 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică).

ART. 52
(1) Votul consilierilor locali este individual şi poate fi deschis sau secret.
(2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.
(3) Consiliul local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care, prin lege sau regulament, se stabileşte o anumită procedură de vot. (Art. 49 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(4) Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege. (Art. 45 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 53
(1) Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele de şedinţă explică obiectul votării şi sensul cuvintelor “pentru“ şi “contra“. Secretarul municipiului va da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier local, în ordine alfabetică. Consilierul local nominalizat pronunţă la microfon cuvântul “pentru“ sau “contra“, în funcţie de opţiunea sa.
(2) După epuizarea listei, votul se repetă prin citirea din nou a numelui şi prenumelui consilierilor locali care au lipsit la primul tur. (Art. 50 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)

ART. 54
(1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţă de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se va folosi, de regulă, bifarea căsuţei “da” sau “nu”.
(3) Buletinele de vot se introduc într-o urnă, iar la numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (2). (Art. 51 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)

ART. 55
(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local cere o altă majoritate. (Art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(2) Se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local:
a) hotărârile privind bugetul local;
b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;
c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;
d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;
e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului;
f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine. (Art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(3) Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie. (Art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(4) Dacă bugetul local nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult şapte zile, activitatea se va desfăşura pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (Art. 45 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(5) Pentru adoptarea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus unul din numărul consilierilor locali în funcţie.
(6) Abţinerile se contabilizează la voturile “contra”.
(7) Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele de şedinţă amână votarea până la întrunirea acestuia. (Art. 52 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(8) Consilierii au dreptul să solicite ca, în procesul-verbal, să se consemneze expres modul în care au votat. Secretarul municipiului, prin Serviciul Relaţii cu consiliul și administrație locală, este obligat să se conformeze. (Art. 53 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)

ART. 56
Consilierii locali au dreptul ca, în cadrul şedinţei, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară. (Art. 42 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 57
Proiectele de hotărâre sau amendamentele respinse de consiliul local nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe. (Art. 54 din O.G. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale).

ART. 58
(1) Consilierii locali pot adresa întrebări primarului, viceprimarilor, secretarului municipiului, precum şi şefilor compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului sau ai serviciilor şi unităţilor subordonate.
(2) Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.
(3) Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului local. (Art. 60 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)

ART. 59
Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului local, sau verbal, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării. (Art. 61 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)

ART. 60
(1) Consilierii locali pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizate sunt obligate să i le furnizeze astfel:
a) imediat, în cazul informaţiei verbale;
b) în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 15 zile, în cazul materialelor de documentare, de consultare şi de analiză.
(2) Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau verbal. (Art. 62 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)

ART. 61
(1) Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, primesc un număr de înregistrare, consemnându-se elementele principale cu privire la petent şi la obiectul cererii.
(2) Semestrial, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca analizează modul de soluţionare a petiţiilor. (Art. 63 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale)
(2) Secretarul municipiului transmite petiţia autorităţii competente, spre analiză şi soluţionare, iar petiţionarului i se aduce la cunoştinţă soluţia adoptată, în termenul prevăzut de lege.

ART. 62
(1) După declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor locali în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului, semnată de primar. (Art. 8 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(2) Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai municipiului Cluj-Napoca, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului. (Art. 8 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(3) Legitimaţia şi însemnul pot fi păstrate de către consilierii locali, cu titlu evocativ, după încetarea mandatului. (Art. 8 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare).

ART. 63
Consilierii locali au dreptul la iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup. (Art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 64
(1) Pentru participarea la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate, consilierul local are dreptul la indemnizaţie de şedinţă. (Art. 34 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(2) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului local care participă la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de până la 5% din indemnizaţia lunară a primarului. (Art. 34 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, potrivit alin. (2), este de o şedinţă ordinară de consiliu şi una-două şedinţe de comisii de specialitate pe lună. (Art. 34 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(4) Consilierul local are dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-a făcut în exercitarea mandatului, în condiţiile legii. (Art. 34 alin. 6 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 65
(1) În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, consilierii locali sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate. În cazul primarului, viceprimarului şi al consilierilor locali termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile. (Art. 44 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(2) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), aleşii locali vor suporta cheltuielile deplasării. (Art. 44 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
ART. 66
(1) Consilierii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local. (Art. 41 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(2) Consilieri locali au obligaţia de a participa la cel puţin un curs de pregătire în domeniul administraţiei publice locale, în decursul primului an de mandat. (Art. 41 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(3) Se exceptează de la prevederile alin. 2 consilieri locali care au deţinut anterior un alt mandat de consilier local, consilier judeţean, preşedinte al consiliului judeţean, primar sau au exercitat funcţia de prefect, au fost funcţionari publici, au deţinut un mandat de parlamentar sau au studii economice, juridice sau administrative. (Art. 41 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(4) Cursurile de pregătire vor fi organizate de instituţiile abilitate de lege. (Art. 41 alin. 4 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 67
(1) Dreptul consilierilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. (Art. 42 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local. (Art. 42 alin. 2 Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 68
(1) Dreptul de asociere al consilierilor locali este garantat. (Art. 43 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(2) În virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivităţile locale, structurile asociative legal constituite ale consilierilor locali vor fi consultate de către autorităţile administraţiei publice centrale în toate problemele de interes local. (Art. 43 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 69
Consilierii locali pot demisiona, anunţând în scris pe preşedintele de şedinţã care ia act de aceasta. Preşedintele de şedinţã propune consiliului local adoptarea unei hotãrâri prin care se ia act de demisie şi se declarã locul vacant. (Art. 69 din O.G. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi Art. 10 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare).

ART. 70
Consilierii locali, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales. (Art. 45 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 71
Consilierii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase. (Art. 46 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 72
Consilierii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului local. (Art. 47 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 73
Consilierii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională. (Art. 48 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 74
Consilierii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; îi este interzis consilierului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje. (Art. 49 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 75
Consilierii locali au obligaţia de a aduce la cunoştinţă cetăţenilor municipiului Cluj-Napoca toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală. (Art. 50 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 76
Consilierii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. (Art. 50 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 77
Fiecare consilier local, precum şi viceprimarii sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public de către secretarul municipiului Cluj-Napoca, prin intermediul Serviciului Relaţii cu consiliul și administrație locală. (Art. 51 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
ART. 78
Consilierii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi private. (Art. 53 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 79
(1) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrările consiliului local sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în cazul în care au obţinut aprobarea consiliului, respectiv a preşedintelui comisiei, şi numai pentru motive temeinice. (Art. 52 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(2) Nu se consideră absent consilierul local care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale, precum şi în alte cazuri stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. (Art. 52 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 80
Schimbările survenite în activitatea consilierului local, în timpul exercitării mandatului, sunt aduse la cunoştinţă consiliului local în cel mult 10 zile de la data producerii acestora. (Art. 66 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare şi funcţionare a consiliilor locale).

ART. 81
Consilierii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin. (Art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 82
Consilierii locali răspund în nume propriu pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat. (Art. 56 al. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 83
(1) Încălcarea de către consilierii locali a prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 393/2001 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) eliminarea din sala de şedinţă;
e) excluderea temporară de la lucrările consiliului local şi ale comisiei de specialitate;
f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă pentru una-două şedinţe. (Art. 57 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e) şi f), de către consiliul local, prin hotărâre. (Art. 57 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite Comisiei II pentru probleme juridice, servicii publice și comerț, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză. (Art. 57 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 84
La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului în culpă şi îl invită să respecte Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. (Art. 58 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 85
(1) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui de şedinţă şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului, vor fi chemaţi la ordine. (Art. 59 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă. (Art. 59 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 86
(1) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de către preşedintele de şedinţă să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii. (Art. 60 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(2) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedintele de şedinţă ca fiind satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică. (Art. 60 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 87
În cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier local continuă să se abată de la regulament, preşedintele de şedinţă îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă. (Art. 61 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 88
(1) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului local de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate. (Art. 62 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de Comisia II pentru probleme juridice, servicii publice și comerț în cel mult 10 zile de la sesizare. (Art. 62 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 89
Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive. (Art. 63 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 90
Excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă. (Art. 64 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 91
În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţie preşedintelui de şedinţă. (Art. 65 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 92
(1) Sancţiunile prevăzute la art. 83 alin. (1) lit. (e) şi (f) din prezentul regulament se aplică prin hotărâre adoptată de consiliu cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. (Art. 66 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(2) Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii locali în cauză sunt scoşi din cvorumul de lucru. (Art. 66 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 93
(1) Pentru abateri grave şi repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancţiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni;
d) eliberarea din funcţie. (Art. 69 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se aplică, prin hotărâre a consiliului, la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de sancţionare vor fi aduse la cunoştinţă consilierilor locali cu cel puţin cinci zile înaintea şedinţei. (Art. 69 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, iar în cazul sancţiunilor prevăzute la lit. c şi d, cu votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. (Art. 69 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(4) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la al. (1) lit. c şi d poate fi posibilă numai dacă se face dovada că viceprimarul a încălcat Constituţia, celelalte legi ale ţării sau a prejudiciat interesele ţării, ale municipiului Cluj-Napoca sau ale locuitorilor săi. (Art. 69 alin. 4 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 94
Împotriva sancţiunii prevăzute la art. 93 alin. (1) lit. c) şi d) din prezentul regulament, persoana în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie. (Art. 70 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 95
Primarii pot fi revocaţi din funcţie în urma unui referendum, în condiţiile şi în cazurile stabilite de Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicatăcu modificările şi completările ulterioare. (Art. 73 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 96
(1) În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivităţii locale şi sunt responsabili în faţa acesteia, fiind ocrotiţi de lege. (Art. 3 alin. 2 şi art. 4 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(2) Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului consilierului local este garantată. (Art. 20 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(3) Consilierii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. (Art. 21 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(4) Reţinerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravenţională a consilierilor locali, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor sunt aduse la cunoştinţa atât a autorităţii administraţiei publice din care fac parte, cât şi a instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective. (Art. 22 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(5) Pe întreaga durată a mandatului, consilierii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de legea penală. (Art. 23 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(6) De aceeaşi protecţie juridică beneficiază şi membrii familiei – soţ, soţie şi copii – în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra consilierului local în legătură cu exercitarea mandatului său. (Art. 23 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare).

ART. 105
(1) Consilierii locali au obligaţia să depună declaraţie de avere care reprezintă act personal şi irevocabil, putând fi rectificat numai în condiţiile legii. (Art. 3 alin. 1 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative)
(2) Declaraţia de avere se face în scris, pe propria răspundere şi cuprinde drepturile și obligațiile declarantului, ale soțului/soției, precum și ale copiilor aflați în întreținere. (Art. 3 alin. 2 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative)

ART. 106
(1) Declaraţiile de avere sunt depuse în termen de 30 de zile de la data numirii sau alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii. (Art. 4 alin. 1 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative)
(2) Consilierii locali au obligaţia să actualizeze declaraţiile de avere cel mai târziu la data de 15 iunie pentru anul fiscal anterior. (Art. 4 alin. 2 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative)
(3) În termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului, consilierii locali au obligaţia să depună o nouă declaraţie de avere. (Art. 4 alin. 3 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative).

ART. 107
(1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu local ales. (Art. 9 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(2) Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;
d) lipsa nemotivată de la mai mult de trei şedinţe ordinare consecutive ale consiliului;
e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de şase luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;
g) punerea sub interdicţie judecătorească;
h) pierderea drepturilor electorale;
h۸1) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales;
i) deces. (Art. 9 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(2۸1) Cazul prevăzut la al. 2 lit h۸1) se aplică şi viceprimarului. (Art. 9 al. 2۸1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier local este constatată de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, prin hotărâre, la propunerea primarului sau a oricărui consilier local. (Art. 9 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)
(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-e) şi h۸1), hotărârea consiliului local poate fi atacată de consilierul local, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se va pronunţa în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă. (Art. 9 alin. 4 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 108
Consilierii locali pot demisiona, anunţând în scris preşedintele de şedinţă, care ia act de aceasta. Preşedintele de şedinţă propune consiliului local adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant. (Art. 10 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 109
(1) Încetarea mandatului de consilier local în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat, potrivit legii.
(2) Prevederile art. 108 alin. (2) lit. e) nu se aplică în cazul în care consilierul local a fost încredinţat de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţară sau în străinătate. Pe durata exercitării misiunii încredinţate, exercitarea mandatului se suspendă.
(3) Prevederile art. 108 alin. (2) lit. f)-h) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti. (Art. 11 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 110
(1) În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi este declarat vacant locul consilierului local în cauză.
(2) Hotărârea va avea la bază un referat constatator semnat de primarul şi de secretarul municipiului Cluj-Napoca. Referatul va fi însoţit de actele justificative. (Art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare).

ART. 111
Secretarul municipiului Cluj-Napoca precum şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului asigură consilierilor locali asistenţă de specialitate în desfăşurarea activităţii.

ART. 112
Adoptarea şi modificarea prezentului regulament se poate face pe baza Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, prevăzut de Legea nr. 673/2002 privind aprobarea O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor loacale, cu votul a 2/3 din numărul consilierilor locali.

Art. 113
Consilierii locali validaţi la începutul mandatului vor depune la Serviciul Relaţii cu consiliul și administrație locală o situaţie din care să reiasă ocupaţia, funcţia proprie, studiile absolvite, locul de muncă, domiciliul stabil, date privind actul de identitate şi starea civilă, etnia, numele şi prenumele părinţilor şi orice fel de informaţii privind identitatea. De asemenea, vor prezenta două fotografii tip buletin/ paşaport.

Art. 114
Prevederile prezentului regulament se bazează pe următoarele acte normative: Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002, Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?


Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?