Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site:www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor funcţii publice de execuţie vacante la Direcţia generală poliţia locală-Direcția Ordine Publică și Trafic Rutier

Serviciul Control Trafic Rutier: poliţist local, clasa a III-a, grad profesional debutant (3 posturi) şi poliţist local,clasa a I-a, grad profesional debutant (3 posturi);
Serviciul Ordine şi siguranţă publică – Birou zona I – poliţist local, clasa a I-a, grad profesional debutant (2 posturi)şi poliţist local, clasa a I-a, grad profesional asistent – Birou zona IV(1 post);
Serviciul Control Protecția Mediului – Direcția Inspecție și Control – polițist local, clasa a I-a, grad profesional asistent (4 posturi).
1. Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, probă suplimentară*, probă scrisă,
interviu.
*proba suplimentară: categoria solicitare fizică “normala” (probele pentru femei: viteză – 50m,
rezistenţă – 800 m, abdomen; probele pentru bărbaţi -viteză – 50m, rezistenţă, abdomen, flotări) – probă eliminatorie;
Candidaţii se vor prezenta numai în ţinută sportivă adecvată anotimpului şi probelor sportive
menţionate mai sus.
2. Condiţiile de desfăşurare a concursului:
 Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a; (14.03.- 04.04.2016 inclusiv)
 Data, ora şi locul organizării probei suplimentare se vor publica la finalizarea probei de selecţie a
dosarelor;
 Data, ora şi locul organizării probei scrise: 21.04.2016, ora 10, Sala mare de şedinţe a Primăriei
municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3.
3. Condiţiile de participare la concurs:
3.1. Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată;
3.2. Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
3.2.1 Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă și permis de conducere categoria B cu vechime de minim 2 ani ; (poliţist
local, clasa a I-a, grad profesional asistent şi poliţist local, clasa a I-a, grad profesional debutant)
3.2.2 Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – știința mediului/ingineria mediului/administrație publică și permis de conducere categoria B cu vechime de minim 2 ani; (poliţist local, clasa a I-a, grad profesional asistent -Serviciul Control Protecția Mediului);
3.2.3.Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat şi permis de conducere categoria B cu vechime de minim 2 ani;(poliţist local, clasa a III-a, grad profesional debutant )
3.2.4 Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an pentru funcţia publică poliţist local, clasa a I-a, grad profesional asistent;
3.2.5 Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este necesară îndeplinirea condiţiilor de vechime pentru funcţia publică de poliţist local, clasa a I-a, grad profesional debutant şi poliţist local, clasa a III-a, grad profesional debutant ;
3.2.6 Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.
4. Bibliografia de concurs este următoarea:
Serviciul Control Trafic Rutier:
1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5. Legea nr. 155/2010, poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
7.Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2002, privind circulaţia pe drumuri publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
8. Hotărârea de Guvern nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a poliţiei locale.
9. Hotărârea de guvern nr.1391/2006, pentru aprobare Regulamentului de aplicare a O.U.G.
195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice.
Serviciul Ordine şi siguranţă publică:
1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5. Legea nr. 155/2010, poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
7. Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată;
. 8. Hotărârea de Guvern nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a poliţiei locale.
9. Legea nr.61/1991, republicată, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.
Serviciul Control Protecția Mediului:
1.Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
3. Legea nr. 155/2010, poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2002, privind circulaţia pe drumuri publice, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
6. Hotărârea de Guvern nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a poliţiei locale.
7. Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, republicată;
8. Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
9. Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;
10. Hotărârea Consiliului Local nr.191/2009 privind buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca.
Dosarul de concurs va fi depus la secretariatul comisiei de concurs (cam. 99, et. II) şi va conţine:
a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs);
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
şi aviz psihologic pentru ocuparea funcţiei publice de poliţist local;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie
politică.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii
legalizate.