Aprobat prin HCL 133/2018

Art. 1

 1. Prezentul regulament stabilește modul de organizare, amplasare și autorizare a mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca.
 2. Regulamentul este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 154/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate; Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr.148/2000 privind publicitatea, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2

 1. Prevederile prezentului Regulament se aplică proprietarilor și beneficiarilor mijloacelor de publicitate, posesorilor de firme, proprietarilor de imobile pe care sunt amplasate mijloace de publicitate precum și operatorilor de publicitate.

Art. 3

În înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 • afiş – mijloc de transmitere a mesajelor publicitare, culturale, comerciale, politice, de instructaj şi altele asemenea, imprimat pe suport hârtie sau pe folie sintetică şi expus public;
 • aviz – act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administraţiei publice locale, în urma unei proceduri de analiză a proiectului tehnic şi a oportunităţii din punct de vedere urbanistic, pentru amplasarea mijloacelor de publicitate temporară, având structuri fără fundaţie;
 • banner – suport pentru mesajul publicitar confecţionat din folie sintetică sau din material textil, în mod obişnuit cu formă dreptunghiulară, ancorat în zone publice;
 • calcan – faţadă fără goluri a unei construcţii, situată pe limita de proprietate laterală sau posterioară, destinată de regulă să fie acoperită de zidul asemănător al unei clădiri vecine;
 • ecran publicitar – ecran cu LED-uri, LCD sau altele asemănătoare, pe care se rulează grafică, spoturi şi altele asemenea, cu conţinut dinamic şi de dimensiuni variabile;
 • firmă – orice inscripţie, formă sau imagine ataşată unei clădiri, cu referire la un operator economic sau la o activitate care se desfăşoară în interiorul clădirii;
 • incintă –spațiul închis în interiorul unei construcții și suprafața de teren aferentă, înconjurată din toate părțile de construcții, cu respectarea prevederilor art. 3, lit.g din Legea nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate.
 • indicator publicitar direcţional (panou direcţional) – înscris, formă ori imagine care indică o direcţie, proximitatea unui obiectiv sau a unei clădiri unde se desfăşoară o anumită activitate. În aceeaşi categorie se includ bannerul vertical, caseta luminoasă, tăbliţa indicatoare, toate de mici dimensiuni, fixate prin prinderi speciale pe clădiri, stâlpi şi altele asemenea;
 • mesh – suport pentru mesajul publicitar confecţionat din material sintetic perforat, cum ar fi plasa fină, de obicei de mari dimensiuni, fixat pe clădiri;
 • mesh digital – suport publicitar de mari dimensiuni expus pe suprafaţa exterioară a unui imobil şi care foloseşte modul electronic de afişare a reclamei.
 • mijloace de publicitate – ansamblu de elemente constructive (suporturi publicitare, mesh-uri, ecrane publicitare) folosite în scopul prezentării unei activităţi comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste ori a unui eveniment;
 • panou publicitar mobil – panou publicitar de dimensiuni reduse, amplasat la sol, fără fundaţie sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate;
 • panou publicitar – structură provizorie folosită pentru afişarea unui mesaj publicitar;
 • proiect publicitar special – construcţie provizorie atipică, creată special în scopul promovării unui produs, a unui serviciu sau eveniment şi care nu are în alcătuirea sa elemente de fundaţie şi/sau structuri publicitare clasice;
 • promovare – ansamblu de activităţi şi mijloace folosite pentru a difuza un produs sau serviciu pe piaţă;
 • publicitate – totalitatea modalităţilor şi instrumentelor specifice utilizate pentru a facilita cunoaşterea şi aprecierea de către consumatori a anumitor produse, servicii sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a destinaţiei unor spaţii, lansări de produse, deschideri de magazine şi altele asemenea, precum şi orice formă de prezentare a unei activităţi comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste având ca scop promovarea vânzării de bunuri şi servicii, de drepturi şi obligaţii;
 • publicitate luminoasă – publicitate realizată prin corpuri luminoase, afişe sau panouri luminate printr-o sursă de lumină amplasată astfel încât să asigure iluminarea afişului, panoului ori corpului publicitar;
 • publicitate pe vehicule – publicitate realizată prin lipirea de afişe, montarea de panouri sau vopsirea vehiculelor în scopuri publicitare;
 • publicitate stradală (outdoor) – publicitate efectuată în spaţii deschise, în exteriorul clădirilor;
 • publicitate temporară – publicitate realizată cu ocazia unor evenimente, manifestaţii culturale sau sportive, precum şi pentru acţiuni de promovare de produse sau activităţi;
 • reclamă publicitară – activitate prin care o persoană fizică sau juridică promovează un brand, marcă, serviciu, informaţie utilă, activitate, produs, idee, folosind mijloace de promovare cunoscute în scopul de a convinge, a face cunoscut sau a atenţiona publicul larg;
 • steag publicitar – piesă de stofă, pânză sau material plastic ataşată la un suport lance, catarg sau stâlp, purtând culori, embleme, simboluri sau mesaje publicitare;
 • structură de publicitate autoportantă – cadru suport amplasat la sol, fără fundaţie sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate, pe care sunt dispuse feţe realizate din materiale uşoare de tip mesh, plasă fină, pânză şi altele asemenea, pe care se află imprimate reclame şi mesaje publicitare.
 • totem –structură publicitară verticală, luminoasă sau nu, sprijinită pe sol, prin intermediul căreia se realizează publicitate în nume propriu;

Art.4

 1. Aprobarea amplasării, executării lucrărilor, menţinerii mijloacelor de publicitate, respectiv desfiinţării acestora, pe faţadele clădirilor sau ale celor care au un sistem propriu de susţinere în raport cu pământul se poate realiza numai în condiţiile emiterii autorizaţiei de construire, respectiv de desfiinţare.
 2. În autorizaţia de construire, emitentul autorizaţiei va preciza caracterul provizoriu al construcţiei, precum şi durata de autorizare a suportului construcţiei mijlocului de publicitate.
 3. Mijloacele de publicitate amplasate pe schelele montate pe faţadele construcţiilor noi, aflate în diferite faze de execuţie, sau ale celor existente, aflate în reparaţie, ori pe elementele de împrejmuire a şantierului, inclusiv pe utilajele folosite la lucrările de construcţie, se autorizează odată cu autorizarea organizării de şantier şi este valabilă pe toată durata existenţei acesteia.
 4. Proprietarii imobilelor care şi-au dat acordul pentru amplasarea mijloacelor de publicitate sunt obligaţi, în condiţiile alin. (1), să solicite executantului construcţiei suportului publicitar autorizaţia de construire.
 5. Nu se emite autorizație de construire pentru amplasarea de mijloace publicitare pe construcții edificate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea autorizației de construire.
 6. În cazul în care nu este necesară eliberarea autorizației de construire, amplasarea mijloacelor de publicitate mai sus menționate, se face cu respectarea procedurii prevăzute pentru acordul pentru publicitate temporară.

Art.5

Autorizarea și avizarea mijloacelor de publicitate-acte necesare
I. Autorizarea mijloacelor de publicitate

 1. Certificatul de urbanism – actele necesare împreună cu cererea tip se vor depune conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările și completările ulterioare.
 2. Avize necesare conform certificatului de urbanism; avizul de la Comisia de Estetică urbană– se va depune cerere tip împreună cu certificatul de urbanism în baza căruia s-a solicitat acest aviz.
 3. Autorizația de construire – actele necesare împreună cu cererea tip se vor depune conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările și completările ulterioare.
 4. Documentaţia necesară pentru emiterea autorizației de construire a firmelor va cuprinde în mod obligatoriu planșe desenate cu întreaga faţadă a imobilului, și pe care vor fi reprezentate detaliat toate elementele prezente (arhitecturale, alte firme, inscripţii, firide de branşament la utilităţi etc)
 5. În zonele construite protejate autorizarea lucrărilor se va face cu obținerea în prealabil a Avizului DJCCPC, care poate impune restricţionări suplimentare în situaţii particulare, atipice.

II. Acordul pentru publicitate temporară
În vederea obținerii acordului pentru publicitate temporară, se va depune cererea tip, suport foto cu simularea mijlocului de publicitate solicitat , acordul proprietarilor spațiului/terenului/locației – dacă este cazul.

Art.6

 1. În cazul expirării termenului de autorizare provizorie a construcţiei publicitare, conform prevederilor art. 4 alin. (2), iar acest termen nu a fost prelungit, proprietarul suportului publicitar şi cel al imobilului, pe care este amplasată construcţia-suport, sunt obligaţi, sub sancţiunea legii, să desfiinţeze construcţia-suport pentru mijlocul de publicitate şi să aducă imobilul la starea iniţială, pe cheltuială proprie.
 2. Dacă până la data expirării termenului de autorizare sau a termenului de prelungire a autorizării, după caz, mijlocul de publicitate amplasat provizoriu nu este desfiinţat, în termen de cel mult 30 de zile primarul municipiului Cluj-Napoca va dispune desfiinţarea construcţiei-suport pentru mijlocul de publicitate provizoriu, pe cale administrativă, indiferent de categoria de proprietate pe care aceste construcţii provizorii sunt amplasate, fără a se emite autorizaţii de desfiinţare şi fără sesizarea instanţelor de judecată.
 3. Cheltuielile rezultate ca urmare a acţiunilor prevăzute la alin. (2) sunt în sarcina proprietarului construcţiei şi vor fi recuperate ulterior de la acesta, în condiţiile legii.
 4. Sistemele de ancoraj ale mijloacelor de publicitate amplasate pe construcţii existente sunt supuse inspecţiilor obligatorii privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor pentru care, periodic, dar nu mai puţin de o dată la 2 ani, un specialist tehnic atestat ca expert pentru cerinţa rezistenţă mecanică şi stabilitate va întocmi un raport tehnic de inspecţie care, prin grija proprietarului, va fi comunicat inspectoratului judeţean în construcţii în a cărui arie teritorială este situată construcţia, din care să rezulte faptul că menţinerea utilizării acestora nu prezintă un grad de pericol public datorat factorilor de risc naturali, fenomene meteorologice periculoase, seisme şi altele, care să poată genera consecinţe grave: pierderi de vieţi omeneşti, vătămare gravă a integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, distrugerea totală sau parţială a unor bunuri ori alte consecinţe deosebit de grave care, potrivit dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, pot constitui infracţiuni.”

Art.7

 1. Primarul municipiului Cluj-Napoca, la cererea solicitanților, emite acorduri pentru aprobarea amplasării mijloacelor de publicitate temporare pe pământ, care nu necesită fundaţii, în cadrul unor campanii publicitare şi/sau activităţi de promovare ce nu depăşesc 30 de zile şi care se desfăşoară pe domeniul public sau privat al statului şi/sau al unităţii administrativ-teritoriale ori pe proprietatea privată a persoanelor fizice şi/sau juridice, în condiţiile prezentului Regulament.
 2. Aprobarea pentru construcţia mijlocului de publicitate temporară, potrivit dispoziţiilor alin.(1) , se poate da pentru o perioadă de cel mult 30 de zile şi poate fi prelungită doar o singură dată, la cererea solicitantului, pentru o perioadă cel mult egală cu cea aprobată iniţial.
 3. La expirarea perioadei de aprobare a mijlocului de publicitate temporară, solicitantul are obligaţia de a desfiinţa construcţia şi de a aduce amplasamentul pe care a fost montată aceasta la starea lui iniţială, în caz contrar primarul municipiului Cluj-Napoca va proceda potrivit prevederilor art. 6 alin. (2).

Zonele de publicitate
Art.8

 1. Pe raza municipiului Cluj-Napoca, sunt delimitate următoarele zone de publicitate:
  1. zona de publicitate restrânsă:
   – Zona de publicitate restrânsă ultracentrală – ZPR1 – Anexa 1
   – Zona de publicitate restrânsă – ZPR 2 cuprinde zona centrală protejată (ZCP – conform Planului urbanistic general aprobat prin HCL nr. 493/2014) cu excepția străzilor și imobilelor cuprinse în Anexa 1.
  2. zona de publicitate lărgită (ZPL)-reprezintă întregul teritoriu administrativ al municipiului Cluj-Napoca, cu excepția zonei de publicitate restrânsă prevăzută la litera a).
 2. Pentru zonele prevăzute la alin. (1), categoriile de mijloace de publicitate sunt stabilite în Anexa 3 a prezentului Regulament.
 3. În cadrul zonelor de publicitate restrânsă autoritatea publică locală poate delimita spaţii în care este interzisă amplasarea mijloacelor de publicitate, cu excepţia firmelor. În aceste spaţii, forma şi dimensiunea firmelor vor fi avizate de către arhitectul şef şi/sau persoana cu atribuţii de urbanism din cadrul unităţii administrativ-teritoriale.
 4. Pentru zonele de publicitate lărgită, potrivit prezentului Regulament, autoritatea administraţiei publice locale are obligaţia ca, prin autorizaţiile de construire emise şi/sau aprobările date, să asigure coerenţa imaginii urbane.

Art. 9

 1. Amplasarea mijloacelor de publicitate se poate face atât pe domeniul public sau privat al statului şi al unităţii administrativ-teritoriale, cât şi pe proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, cu acordul acestora şi cu respectarea prevederilor legale.
 2. Amplasamentele destinate amplasării mijloacelor de publicitate care aparțin domeniului public sau privat al municipiului Cluj – Napoca sunt prevăzute în Anexa 4 la prezentul Regulament. Autoritatea administrației publice locale va atribui amplasamentele prin licitație publică organizată în conformitate cu prevederile legale, cu obținerea în prealabil a certificatului de urbanism și a avizelor de amplasament.
 3. Concesionarea, închirierea sau asocierea în participaţie a amplasamentelor şi a mijloacelor de publicitate se va face de către autoritatea administraţiei publice locale în condiţiile prezentului Regulament.
 4. Unitatea administrativ-teritorială este obligată să organizeze procedura privind atribuirea prin concesionare, închiriere sau asociere în participaţie a amplasamentelor şi mijloacelor de publicitate stabilite prin regulamentul local de publicitate, pe zone de publicitate şi/sau tipuri de mijloace de publicitate, cu respectarea procedurilor legale privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.
 5. Pe întreaga perioadă de valabilitate a autorizării construcţiilor-suport pentru mijloacele de publicitate, indiferent de regimul de proprietate al imobilelor sau terenurilor pe care acestea sunt amplasate, proprietarul construcţiei-suport are obligaţia afişării permanente de materiale publicitare.
 6. Primarul municipiului Cluj-Napoca este obligat să ceară proprietarului mijlocului de publicitate desfiinţarea construcţiei-suport pentru mijlocul de publicitate, atunci când constată lipsa afişării materialelor publicitare pe o perioadă mai mare de 60 de zile
 7. În situaţia în care proprietarul construcţiei-suport pentru mijloace de publicitate nu are contracte de publicitate în derulare, va afişa materiale privind propria activitate sau materiale privind campanii educaţionale, umanitare, sociale, culturale de interes public.
 8. Mijloacele de publicitate care se amplasează în zona drumurilor publice se autorizează și se execută cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare privind regimul drumurilor și circulația pe drumurile publice, ale normelor tehnice privind proiectarea și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere, precum și ale legislației ce reglementează domeniul public și regimul proprietății.

Art.10

 1. Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisă în următoarele situaţii:
  1. în ariile naturale protejate de interes naţional şi internaţional, cu excepţia intravilanelor incluse în acestea;
  2. în spaţii verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebită;
  3. în locurile de joacă sau locurile de odihnă situate în zona blocurilor de locuinţe colective;
  4. pe clădirile reprezentând sedii ale autorităţilor administraţiei publice locale și centrale, precum și ale instituțiilor publice, cu excepţia afişajelor care anunţă activitatea ce se desfăşoară în interiorul sediilor;
  5. pe arbori;
  6. pe zona carosabilă a străzilor şi a drumurilor, indiferent de categoria acestora;
  7. pe obiectele de artă monumentală şi monumentele de for public;
  8. pe monumentele istorice, cu excepţia firmelor care anunţă activitatea ce se desfăşoară în interiorul clădirii şi a mesh-urilor de pe schele amplasate pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/ restaurare în condiţiile prezentului Regulament;
  9. pe clădirile aflate în stare avansată de deteriorare, în situația în care amplasarea mijlocului de publicitate afectează structura de rezistență și/sau stabilitatea și integritatea elementelor constructive și decorative ale anvelopei clădirii;
  10. în incinta şi pe elementele de împrejmuire a cimitirelor, lăcaşurilor de cult, troiţelor, scuarurilor, parcurilor şi grădinilor publice;
  11. în zonele în care a fost restricţionată sau interzisă publicitatea prin prezentul Regulament.
  12. în interiorul intersecţiilor şi al sensurilor giratorii, în spaţiul destinat circulaţiei autovehiculelor şi semnalizării rutiere, în zone în care desfăşurarea în condiţii normale a traficului ar putea fi perturbată;
  13. pe parapetele şi/sau pereţii pasajelor rutiere subterane şi supraterane ori sub poduri;
  14. pe semnele de circulaţie, inclusiv pe stâlpii de susţinere a elementelor de semnalizare rutieră sau de circulaţie, pe stâlpii de alimentare cu energie electrică, pe stâlpii de iluminat public, pe stâlpii de susţinere a elementelor de transport public, pe stâlpii de telecomunicaţii sau orice alt tip de stâlpi amplasaţi în localităţi sau de-a lungul arterelor de circulaţie;
  15. în zona de protecţie a autostrăzilor, pe benzile metalice de delimitare a sensurilor de circulaţie a autostrăzilor sau drumurilor naţionale expres, precum şi pe benzile laterale de protecţie a sensurilor de circulaţie.
 2. Pentru nealterarea imaginii urbane și a calității spațiului public, publicitatea realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe imobile – fațade, calcane, acoperișuri, terase- sau pe împrejmuiri este interzisă.
 3. (a) Se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafeţelor vitrate ale clădirilor.
  (b) Se interzice inscipționarea reclamelor pe copertine/ parasolare/umbrele sau alte asemenea structuri în zona de publicitate restrânsă.
 4.  Se interzice amplasarea şi utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniştea publică.
 5. Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate care prin formă, conţinut, dimensiuni şi culori în combinaţii specifice pot fi confundate cu mijloacele de semnalizare rutieră sau împiedică vizibilitatea acestora, precum şi a indicatoarelor de orientare şi informare.

Art.11

Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanţă mai mică de 2,00 m faţă de limita de proprietate a imobilelor sau terenurilor private ale persoanelor fizice şi/sau juridice, fără acordul scris al proprietarilor, şi numai dacă, prin această amplasare, nu se afectează accesul şi utilizarea fără îngrădire a proprietăţii şi/sau nu se estompează în niciun fel vizibilitatea din şi înspre proprietate.

Art. 12

 1. În scopul asigurării siguranţei cetăţenilor şi integrităţii bunurilor, operatorii de publicitate vor realiza mijloacele publicitare cu materiale şi sisteme constructive care respectă prevederile legale privind calitatea în construcţii.
 2. Operatorii de publicitate au obligaţia să asigure identificarea panourilor publicitare prin inscripţionarea acestora cu informaţii privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscală a acestuia şi numărul autorizaţiei de construire.

Regului specifice pentru categoriile de mijloace de publicitate
Secțiunea I

Reguli generale privind amplasarea firmelor
Art.13

 1. Firmele se vor amplasa cu respectarea regulamentului local de urbanism aferent fiecărei unități teritoriale de referință unde se încadrează imobilul.
 2. Categorii de firme:
  (a) firme aferente activităţilor de comerţ en detail
  (b) firme aferente activitălor de alimentaţie publică
  (c) firme aferente serviciilor cu acces public
  (d) firme aferente serviciilor profesionale
  (e) firme aferente serviciilor manufacturiere
  (f) firme aferente instituţiilor publice sau de interes public
  (g) firme aferente societăţilor comerciale

Art. 14 Reglementări de ordin general

 1.  firmele anunţă o activitate, ele nu pot cuprinde elemente ce se constituie ca reclamă pentru un produs sau marcă. Conţinutul textului poate include doar denumirea activităţii, numele firmei şi eventuale elemente reglementate prin acte normative ale autorităţii publice.
 2. firmele se amplasează numai la nivelul parterului, în zona de faţadă efectiv aferentă spaţiilor ocupate de activitatea respectivă. Prin excepţie, pentru instituţiile publice sau de interes public şi societăţile comerciale care ocupă un întreg imobil, se pot dispune firme în partea superioară a faţadei, în zona / deasupra ultimului nivel.
 3. pentru activităţi ce nu ocupă spaţii adiacente faţadei, la parterul imobilelor, pot fi dispuse doar firme sub forma unor plăci gravate / inscripţionate, cu suprafaţa maximă de 1200 cmp, în zona accesului în clădire. In cazul în care într-un imobil se desfăşoară în asemenea condiţii mai multe activităţi, firmele se vor grupa într-un pachet şi standardiza.
 4. pentru o activitate se va putea amplasa o singură firmă. Prin excepţie, în cazul imobilelor de colţ se pot amplasa firme pe faţadele aferente ambelor străzi. In situaţiile în care e posibilă dispunerea firmei în partea superioară a faţadei, o a doua firmă poate fi dispusă la nivelul parterului.
 5. firmele se vor dispune într-un plan paralel cu faţada, distanţat de aceasta cu maximum 15 cm. E interzisă dispunerea firmelor perpendicular pe faţadele imobilelor.
 6. firmele vor fi corelate cu arhitectura faţadelor, ce pot impune restricţii importante privind poziţia, dimensiunile şi designul acestora. Vor avea dimensiuni adaptate spaţiului disponibil pe faţadă. Nu vor putea altera sau intra în contradicţie cu detaliile / expresia arhitecturală a clădirii. Se interzice amplasarea acestora pe elemente proeminente ale faţadelor (balcone, logii, console, pilaştri, ancadramente, cornişe profilate etc), pe porţile de acces în imobile, pe ferestre sau vitrine, pe calcane, pe acoperişe / terase.
 7. ca elemente importante în definirea imaginii urbane, firmele vor avea un design de bună calitate şi vor fi realizate din materiale adecvate.
 8.  firmele nu pot fi dispuse pe domeniul public.

Art. 15 Reglementări specifice pentru activităţile de comerţ en detail, de alimentaţie publică, pentru serviciile cu acces public:

 1. firmele vor fi, de regulă, elemente unicat, adecvate contextului urban în care sunt amplasate (zone istorice, comerciale, rezidenţiale etc)
 2. dimensiunea firmelor / a corpurilor de literă va fi de natură a le face lizibile de la o distanţă de 50 m (h: 15 – 40 cm).
 3. în zona de publicitate restrânsă (ZPR1 şi ZPR2 ) firmele vor fi alcătuite din text / litere şi simboluri grafice (nonfigurative – logouri, sigle) independente, montate individual pe faţadele clădirilor. Prin excepţie, în situaţiile în care arhitectura clădirilor include elemente constructive dedicate firmelor, cu o anumită specificitate, acestea se vor utiliza ca atare.
 4. firmele vor fi luminoase / iluminate. E interzisă folosirea în orice fel a luminii intermitente, pulsatorii etc. în cadrul firmelor sau vitrinelor.
 5. standarde de marcă (brand) nu pot constitui pretexte pentru nerespectarea prezentului Regulament.
 6. pentru serviciile funerare de orice natură (firme de pompe funebre, comerţ cu produse şi materiale specifice etc) se pot amplasa pe faţadele imobilelor doar plăci inscripţionate, cu suprafaţa maximă de 1200 cmp. Amplasarea oricărui alt tip / format de firmă este în mod expres interzis.

Art. 16 Pentru activităţile serviciilor profesionale, serviciilor manufacturiere:

 1. pentru această categorie de activităţi, pot fi dispuse doar firme sub forma unor plăci inscripţionate, cu suprafaţa maximă de 1200 cmp. In cazul în care într-un imobil se desfăşoară în asemenea condiţii mai multe activităţi, firmele se vor grupa într-un pachet şi standardiza.
 2. acestea se vor dispune în vecinătatea accesului – în clădire sau în spaţiile ocupate de aceste activităţi
 3. în cazul profesiilor liberale, se recomandă ca grafica / designul şi conţinutul textului să fie standardizate prin grija asociaţiilor profesionale, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.
 4. firmele vor cuprinde text şi simboluri grafice (logouri, sigle). Reprezentarea de elemente figurative (obiecte de diverse tipuri, organe umane, animale etc) e interzisă.
 5. pentru această categorie de firme, iluminarea e opţională şi condiţionată de caracteristicile / condiţiile concrete impuse de arhitectura clădirilor. Iluminatul nu poate fi intermitent sau pulsatoriu.

Art. 17 Pentru firme aferente instituţiilor publice sau de interes public

 1. firmele instituţiilor vor fi inscripţionate / gravate pe panouri / plăci cu suprafaţa maximă de 6000 cmp.
 2. instituţiile care dispun de formate standarizate (în general cele ale administraţiei publice, de învăţământ etc) le vor utiliza ca atare.
 3. suplimentar, în cazul instituţiilor care dispun de un întreg imobil, este admisibilă / recomandată inscripţionarea titulaturii acestora în partea superioară a faţadei, la ultimul nivel, de regulă sub cornişă. Textul va fi realizat din litere detaşate, espasate, de culoare neagră. Dimensiunea literelor va fi condiţionată de arhitectura faţadelor şi de condiţiile de lizibilitate.

Art. 18 Pentru firme aferente sediilor societăţilor comerciale

 1. firmele societăţilor comerciale vor fi inscripţionate / gravate pe panouri / plăci cu suprafaţa maximă de 1200 cmp. Iluminarea e opţională şi condiţionată de caracteristicile / condiţiile concrete impuse de arhitectura clădirilor.
 2. Prin excepţie, în cazul societăţilor comerciale ce dispun de un întreg imobil, suprafaţa maximă a firmelor va fi de 6000 cmp. Suplimentar, este admisibilă amplasarea unei firme în partea superioară a faţadei, la ultimul nivel, de regulă sub cornişă. Aceasta va fi alcătuită din text / litere şi simboluri grafice (nonfigurative – logouri, sigle) independente, montate individual pe faţada clădirii. Dimensiunea literelor va fi condiţionată de arhitectura faţadei şi de condiţiile de lizibilitate. Firmele vor putea fi luminoase / iluminate. E interzisă folosirea în orice fel a luminii intermitente, pulsatorii.
 3. amplasarea de reclame, afişe, autocolante, anunturi, firme pe sticla vitrinelor, în exterior sau
  interior, e interzisă. Obiectele expuse în vitrină se vor amplasa la minimum 10 cm de la sticlă.
 4. în golul faţadei destinat vitrinei se poate include şi firma în situaţiile în care amplasarea acesteia pe faţadă e inadecvată datorită caracteristicilor arhitecturale.

Art.19

Amplasarea firmelor se face după obținerea autorizației de construire în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, așa cum este prevăzut la Art. 4 și Art. 5 din prezentul Regulament.

Art.20

 1. În cazul firmelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea şi care să nu deranjeze traficul auto şi pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcţiei sau firmei.
 2.  Firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 m de la nivelul solului.
 3. Firmele iluminate amplasate la mai puţin de 30 m de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora şi nici lumină intermitentă.

Art.21
Pe raza municipiului Cluj-Napoca este interzisă amplasarea firmelor, corpurilor și structurilor de afișaj care folosesc în alcătuirea lor lumina intermitentă.
Art.22 În cazul în care dimensiunile firmei nu se conformează reglementărilor specifice prevăzute în Anexa 3 aferente Regulamentului local de urbansim conform Art.13 din prezentul Regulament, autorizarea amplasării firmei se poate admite pe baza unui studiu de fațadă avizat de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism- subcomisia de Estetică Urbană.

Secțiunea a II a
Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor și publicității luminoase

Art.23

 1. Amplasarea panourilor publicitare se face numai după obținerea autorizației de construire, emisă în conformitate cu prevederile legale în vigoare și pe baza unui contract de închiriere valabil încheiat cu proprietarul sau administratorul imobilului.
 2. Amplasarea panourilor publicitare reprezintă lucrări de construcții cu caracter provizoriu, durata de existență a acestora pe domeniul privat fiind de maxim 5 ani, cu posibilitatea de reautorizare, în condițiile legii, pe o durată maxim egală cu durata inițială.

Art.24

 1. Este interzisă amplasarea oricărui mijloc de publicitate pe stâlpii de telecomunicaţii din lemn şi/sau pe cei special destinaţi susţinerii semafoarelor.
 2. Este permisă amplasarea de mijloace publicitare pe stâlpii de iluminat, pe stâlpii special construiţi pentru susţinerea de cabluri de alimentare electrică a reţelei de transport în comun şi/sau pe alţi stâlpi ce permit amplasarea de mijloace publicitare, numai cu avizul autorităţii administraţiei publice locale şi avizul deţinătorului/proprietarului sau administratorului stâlpului.

Art. 25

 1. Proprietarii ecranelor publicitare au obligaţia transmiterii de informaţii de interes public şi local, precum şi informaţii de interes pentru populaţie în cazul unor situaţii de urgenţă.
 2. Conţinutul şi modul de transmitere a informaţiilor vor fi stabilite prin protocol încheiat între proprietarii ecranelor publicitare şi autoritatea administraţiei publice locale, respectiv alte instituţii abilitate ale statului.

Art.26

 1. Pe stâlpii de iluminat public pe care nu sunt amplasate semnalizări rutiere şi indicatoare de circulaţie se pot amplasa panouri peste cota minimă de +4,00 m de la sol.
 2. Pe un stâlp se pot amplasa maximum două mijloace publicitare, obligatoriu de aceeaşi dimensiune şi simetric aşezate de o parte şi de alta a stâlpului, iar proiecţia la sol a fiecărui mijloc de publicitate se va situa în afara gabaritului carosabilului.

Art. 27

 1. Panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel încât să nu împiedice circulaţia rutieră şi/sau pietonală, ori accesul pietonal şi/sau al autovehiculelor de intervenţie pe proprietăţi cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
 2. Ecranele publicitare amplasate pe sol trebuie să respecte condiţiile tehnice referitoare la luminozitate şi frecvenţa succedării imaginilor derulate pentru a nu exista riscul perturbării circulaţiei rutiere în zona în care sunt amplasate, fiind necesare un aviz de la poliţia rutieră şi respectarea condiţiilor tehnice astfel încânt sistemul de prindere să nu constituie surse de accident.
 3. Panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi amplasate astfel încât proiecţia la sol a acestora să fie în totalitate în interiorul proprietăţii pe care au fost autorizate.
 4. Pot fi amplasate panouri publicitare luminoase exclusiv pe calcanele clădirilor în ZPL, pe suprafețele nevitrate ale fațadelor clădirilor în ZPL, cu excepția suprafețelor nevitrate dintre golurile de ferestre și uși, astfel încât sistemele lor de prindere să nu constituie o sursă de accidente şi să nu afecteze structura de rezistenţă şi funcţionarea optimă a clădirilor și numai cu avizul Comisiei de estetică urbană.
 5. Amplasarea panourilor publicitare luminoase pe clădiri se autorizează numai în baza unei expertize tehnice elaborate în condiţiile legii de către experţi tehnici atestaţi, precum şi a documentaţiei tehnice pentru autorizare, verificată de verificatori de proiecte atestaţi pentru cerinţele esenţiale de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate“, „siguranţă în exploatare“ şi „securitate la incendiu“, prevăzute de legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii.
 6. Verificarea construcţiei cu privire la respectarea cerinţelor esenţiale de calitate prevăzute la alin. (5) se realizează prin reexpertizare tehnică, la fiecare 10 ani de la data emiterii autorizaţiei de construire pentru amplasarea structurii publicitare, sau ca urmare a acţiunilor factorilor de risc naturali/ antropici asupra construcţiei/elementului constructiv care susţine structura publicitară.
 7. Panourile publicitare luminoase amplasate pe calcanele clădirilor nu vor depăşi limitele acestora.

Art.28

 1. Pe străzile de categoria I, II şi III, conform clasificării prevăzute de legislaţia în vigoare privind regimul drumurilor, se pot amplasa panouri publicitare cu respectarea legii şi a prezentului regulament.
 2. Panourile de mici dimensiuni, respectiv cu suprafaţă maximă de 2,20 mp se amplasează la o distanţă de cel puţin 25,00 m pe sens între panouri (succesiune/cascadă pe sens de panouri).
 3. Panourile de mari dimensiuni, respectiv cu suprafaţa maximă de 36,00 mp, se amplasează la o distanţă de cel puţin 40,00 m pe sens între panouri (succesiune/cascadă pe sens de panouri).
 4. Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)-(3) mijloacele de publicitate amplasate în interiorul incintelor centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale, astfel definite în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art.29

 1. Se interzice montarea pe trotuare şi spaţii pietonale cu lăţimea mai mică de 2,25 m, precum şi pe zonele verzi dintre trotuar sau spaţiu pietonal şi carosabil a panourilor publicitare cu structură proprie şi elemente de susţinere care necesită fundaţie.
 2. Realizarea elementelor de fundare/ancorare necesare asigurării stabilităţii panoului de reclamă publicitară se execută obligatoriu îngropat, respectiv sub cota suprafeţei solului/trotuarului, până la nivelul solului.

Art.30

De-a lungul drumurilor de interes naţional, judeţean, precum şi a arterelor de centură, conform clasificării prevăzute de legislaţia în vigoare privind regimul drumurilor, în cadrul zonei de protecţie a acestora se pot amplasa panouri publicitare, în următoarele condiţii:
a) la minimum 2,50 m înălţime de la sol, pentru panourile cu suprafaţa utilă mai mare de 2,50 mp per faţă;

b) cu distanţa de minimum 30,00 m între două panouri publicitare pe sectoarele de drum din intravilan;
c) cu distanţa de minimum 50,00 m între două panouri publicitare, pe sectoarele de drum din extravilan;
d) la minimum 50,00 m faţă de intersecţiile cu drumurile laterale cu mai mult de 4 benzi de circulaţie;
e) în afara curbelor cu vizibilitate redusă;
f) la minimum 50,00 m faţă de intersecţiile semaforizate.

Art.31

 1. Panourile şi ecranele publicitare amplasate pe sol în intravilanul municipiului vor avea următoarele dimensiuni: 1,20 x 1,80 m; 4,00 x 3,00 m; 3,20 x 2,40 și 3,00 x 2,00.
 2. În extravilanul localităţilor pot fi amplasate panouri publicitare pe zona de protecţie a drumurilor publice, având dimensiunea de 10,00 x 4,00 m.”
 3. Pe spațiile verzi cu destinația de scuaruri sau parcuri predate pentru amenajare și întreținere agenților economici, pot fi amplasate panouri informative cu privire la agentul economic respectiv, fără taxa aferentă ocupării domeniului public și afișaj.
 4. Se interzice amplasarea panourilor publicitare, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, la o distanţă:
  a) în localitate, mai mică de 150 m, calculată de la intrarea, respectiv ieşirea din intersecţie;
  b) în afara localităţii, mai mică de 250 m, calculată de la intrarea, respectiv ieşirea din intersecţie.
 5. Se interzice obturarea vizibilităţii indicatoarelor rutiere prin amplasarea panourilor publicitare.

Secțiunea a III-a
Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare mobile

Art.32

 1. Pe trotuarele/spaţiile pietonale cu o lăţime de cel puţin 2,00 m se pot amplasa panouri publicitare mobile pliante, specifice activităţii de alimentaţie publică, în următoarele condiţii:
  a) dimensiunile maxime ale panoului vor fi de 0,50 m x 0,90 m;
  b) amplasarea panoului este permisă numai în dreptul spaţiului destinat activităţii care face obiectul publicităţii şi numai pe durata programului zilnic de funcţionare a acestuia.

Secțiunea a IV-a
Reguli generale privind utilizarea mobilierului urban ca suport publicitar
Art.33

 1. Pot fi utilizate ca suport publicitar următoarele tipuri de mobilier urban: adăposturile destinate publicului/staţiile de autobuz, chioşcurile de ziare şi alte chioşcuri cu activităţi comerciale, coloanele port-afiş, cabinele telefonice şi altele asemenea, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.
 2. Adăposturile destinate publicului şi staţiile de autobuz pot fi utilizate ca suport de publicitate pentru panourile amplasate pe acestea sau care fac parte din componenţa acestora.
 3. Sunt exceptate de la prevederile prezentei secţiuni suporturile/panourile publicitare care sunt incluse în adăposturile destinate publicului şi staţiile de autobuz şi fac parte integrantă din acestea şi care au fost autorizate împreună cu acestea, în conformitate cu legislaţia în vigoare la data autorizării.
 4. Chioşcurile de ziare şi alte chioşcuri cu activităţi comerciale pot fi utilizate ca suport de publicitate, dacă sistemul constructiv al chioşcurilor respective permite o astfel de utilizare; dacă publicitatea se face prin colantare, suprafaţa totală de publicitate poate fi egală cu suprafaţa chioşcului.
 5. Se interzice instalarea panourilor pe acoperişul adăposturilor destinate publicului, staţiilor de autobuz şi al chioşcurilor.
 6. Coloanele port-afiş vor putea fi utilizate numai pentru afişe şi/sau anunţuri de spectacole şi manifestări culturale; este interzisă suprapunerea de afişe de spectacol în cazul în care termenul la care acestea vor avea loc nu a fost depăşit.

Secțiunea a V-a
Reguli generale privind amplasarea bannerelor, steagurilor publicitare și indicatoarelor publicitare direcționale
Art. 34

Amplasarea bannerelor în municipiul Cluj-Napoca este interzisă, fără niciun fel de excepție.

Art.35

 1. Steagurile publicitare montate pe catarg şi pe stâlpi, la înălţimea minimă de 2,50 m de la cota terenului amenajat, se amplasează numai în locuri în care nu împiedică vizibilitatea circulaţiei rutiere.
 2. Pe un catarg sau stâlp se pot amplasa maximum două steaguri obligatoriu la aceeaşi înălţime faţă de sol, de aceiaşi dimensiune şi montate echilibrat pe ambele laturi ale catargului/stâlpului, în acelaşi plan.
 3. Durata de menţinere a steagurilor publicitare va fi de maximum 90 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu încă o perioadă de 90 de zile.
 4. Amplasarea steagurilor publicitare se face în baza avizului emis de Primarul municipiului Cluj-Napoca conform prezentului Regulament şi cu avizul/acordul scris al deţinătorului stâlpului.
 5. Suprafaţa fiecărui steag este mai mică sau egală cu 2,50 mp, iar baza acestuia nu va putea depăşi suprafaţa de 0,80 m.
 6. Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)-(5) steagurile publicitare amplasate în incintele centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale astfel definite în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu condiţia să nu afecteze vizibilitatea circulaţiei rutiere.

Art.36 Amplasarea indicatoarelor publicitare direcționale în municipiul Cluj-Napoca este interzisă.

Secțiunea a VI
Reguli generale privind amplasarea mesh-urilor
Art.37

Prin derogare de la art. 10, alin. (2) din prezentul Regulament, este permisă amplasarea de mesh-uri și mesh-uri digitale:
(a) pe construcţii, inclusiv monumente istorice şi/sau amplasate în zone în care este interzisă publicitatea, în situaţia în care acestea constituie protecţie către domeniul public pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/restaurare și numai dacă reproduc imaginea construcției după consolidare/restaurare, iar eventualul mesajul publicitar va ocupa cel mult 25% din suprafața totală a acestora.
(b) în cazul publicității temporare realizate cu ocazia unor evenimente, manifestații culturale sau sportive.

Secțiunea a VII-a
Reguli generale privind publicitatea temporară și proiectele publicitare speciale
Art.38

 1. Orice persoană fizică sau juridică poate beneficia de dreptul la publicitate temporară, în condiţiile legii, a regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate, a contractelor pe care administraţia publică locală le are în derulare şi a hotărârilor Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.
 2. Amplasarea de mijloace de publicitate temporară se va stabili în baza avizului emis de Primarul municipiului Cluj – Napoca.
 3. În vederea obţinerii avizului pentru publicitate temporară, menţionat la art. 7 din prezentul Regulament, mijloacele de publicitate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  a) să fie folosite ca purtător de mesaj în cadrul unor activităţi de promovare cu durată determinată şi precizată în mod explicit în cererea de emitere a avizului, depusă de solicitant;
  b) să poată fi montate/demontate în/din toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporară, în cel mult 72 de ore;
  c) toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporară să fie aduse la starea iniţială, în cel mult 48 de ore de la încheierea termenului de valabilitate a avizului pentru publicitate temporară.
 4. Mijloacele de publicitate temporară vor fi avizate pe amplasamente din interiorul zonelor prevăzute în Anexa 3 a prezentului Regulament.
 5. În situaţia în care la încheierea perioadei de valabilitate a avizului pentru publicitate temporară, în conformitate cu prevederile art. 7, există mai multe solicitări de amplasare de mijloace de publicitate temporară, autoritatea administraţiei publice locale va atribui amplasamentul primei solicitări primite în ordine cronologică la registratura autorităţii administraţiei publice locale, conform regulamentului local de publicitate.
 6. În cazul solicitãrii schimbãrii locaţiilor în alte amplasamente decât cele stabilite iniţial, se va obţine avizul pentru publicitate temporarã în conformitate cu dispozițiile prezentului Regulament.
 7. Schimbarea locaţiilor prevăzute la alin. (6) se va face numai în situaţia în care locaţiile iniţial avizate nu mai pot fi puse la dispoziţia contractantului ca urmare a executării unor lucrări de interes public, cu respectarea regulamentului local de publicitate.
 8. Structurile publicitare autoportante şi proiectele publicitare speciale se avizează cu respectarea prevederilor privind publicitatea temporară prevăzute în prezentul Regulament.
 9. Executarea şi amplasarea structurilor publicitare autoportante şi a proiectelor publicitare speciale se face în baza unei documentaţii tehnice întocmite de un arhitect cu drept de semnătură.

Secțiunea a VIII-a
Reguli generale privind amplasarea afișelor publicitare și a anunțurilor de mică publicitate
Art. 39

 1. În vederea asigurării eficientei informări a cetăţenilor, a libertăţii de expresie şi esteticii urbane, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a instala în amplasamente cu vizibilitate, în condiţiile regulamentului local de publicitate, panouri speciale destinate afişelor publicitare pentru spectacole publice, teatre, concerte şi altele asemenea şi a anunţurilor de mică publicitate.
 2. Panourile prevăzute la alin. (1) vor fi curăţate săptămânal prin grija compartimentelor de specialitate din cadrul administraţiei publice locale.
 3. Ziua din cursul săptămânii în care panourile cu anunţuri de mică publicitate vor fi curăţate în vederea actualizării anunţurilor este ziua de vineri.
 4. Este interzisă amplasarea de afişe publicitare prin aplicarea lor directă pe orice suprafaţă neamenajată în scop publicitar sau care să acopere alte afişe publicitare deja existente, postate anterior, aflate în perioada de valabilitate, care fac publicitate unor evenimente/acţiuni/campanii aflate în derulare sau care urmează să se deruleze.

Secțiunea a IX-a
Reguli generale privind publicitatea pe vehicule publicitare și pe mijloace de transport în comun
Art.40

 1. Vehiculele special echipate în scopuri de publicitate, prin lipirea de afişe, montarea de panouri sau inscripţionarea cu texte publicitare ori altele asemenea, vor putea fi autorizate să circule pe teritoriul localităţii cu condiţia obţinerii avizului pentru publicitate temporară, pe o durată determinată şi pe un traseu stabilit de autoritatea administraţiei publice locale, conform prevederilor conţinute în avizul pentru publicitate temporară.
 2. Staţionarea vehiculelor publicitare pe drumurile publice sau în locurile vizibile dinspre acestea este interzisă.
 3. Vehiculele special echipate în scopuri de publicitate nu vor circula în convoi mai mare de 2 mașini şi cu o viteză mai mare decât jumătate din viteza admisibilă pe tronsonul de stradă.
 4. Vehiculele special echipate în scopuri de publicitate nu vor utiliza instalaţie de sonorizare.
 5. Este permisă utilizarea ca suport pentru afişe/reclame publicitare a mijloacelor de transport în comun, cum ar fi tramvaie, troleibuze, autobuze, microbuze, cu condiţia ca prin aceasta să nu fie afectată vizibilitatea călătorilor înspre exteriorul mijlocului de transport și doar cu acordul Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.

Art.41 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate

 1. Taxele pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate sunt reglementate prin Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal.
 2.  Cota taxei se stabileşte anual prin hotărâre de către consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.42 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate nu se aplică în următoarele cazuri:

 1. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi economice.
 2. Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa fiind plătită de această ultimă persoană.
 3. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor.
 4. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a instalaţiilor energetice, pentru marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi pentru alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale.
 5. Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate
 6. Nu se aplică taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate pentru activități cu caracter caritabil.

Art.43
Constituie contravenții și se sancționează cu amendă următoarele fapte săvârșite de persoane fizice sau juridice, în conformitate cu art. 49 din Legea nr. 185/2013, cu modificările și completările ulterioare:
a) amplasarea mijloacelor de publicitate fără aviz pentru publicitatea temporară ori cu nerespectarea prevederilor acestuia şi a documentaţiei tehnice care a stat la baza eliberării avizului, precum şi montarea panourilor publicitare cu structură proprie şi elemente de susţinere care necesită fundaţie, fără autorizaţie de construire-amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.
b) nerespectarea de către proprietarii mijloacelor de publicitate a tipurilor şi dimensiunilor mijloacelor de publicitate admise, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament -amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.
c) folosirea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniştea publică, a vehiculelor publicitare care nu au obţinut aviz pentru publicitate temporară sau a mijloacelor de publicitate luminoasă care pot perturba traficul auto şi pietonal-amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei.
d) nerespectarea obligaţiei de a readuce amplasamentul şi mediul înconjurător la starea iniţială, inclusiv prin înierbare sau asfaltare pentru mijloacele de publicitate amplasate la nivelul solului-amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei.
e) nerespectarea obligaţiilor privind întreţinerea mijloacelor de publicitate şi afişarea permanentă a unor mesaje în cadru – amendă de la 500 lei la 1.000 lei.
f) amplasarea de afişe publice, a anunţurilor de mică publicitate în alte locuri decât pe panourile special destinate acestora-amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.

Art. 44

 1. În vederea asigurării respectării prevederilor prezentului Regulament local privind amplasarea mijloacelor de publicitate cu situaţia de fapt din teren, autorităţile administraţiei publice locale, în termen de 90 de zile de la adoptarea acestuia, vor identifica şi vor notifica proprietarii de mijloace de publicitate a căror amplasare nu mai corespunde cu noile reglementări, astfel:
  a) pentru panourile situate pe domeniul public şi privat al statului şi al autorităţilor publice locale, care nu sunt autorizate în conformitate cu prevederile legale sau care au fost amplasate fără respectarea prevederilor legale ori care nu au inscripţionate informaţiile privind denumirea operatorului şi codul de identificare fiscală a acestuia, se va dispune dezafectarea;
  b) pentru panourile situate pe proprietatea persoanelor fizice sau juridice, care nu au fost autorizate sau care nu au contracte de închiriere valabile ori care nu au inscripţionate informaţiile privind denumirea operatorului şi codul de identificare fiscală a acestuia, se va dispune dezafectarea.
 2. Constituie contravenţie nerespectarea obligaţiei de dezafectare şi/sau conformare stabilite la alin. (1) lit. a) şi b) şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei.
 3. În termen de 90 de zile de la încheierea procedurilor prevăzute de art. II și IV din Legea nr. 154/2017 pentru modificarea și completarea legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, se pot demara procedurile de închiriere/concesiune/taxare pentru ocuparea temporară a domeniului public sau aducerea ca aport într-o asociere în participaţie a amplasamentelor identificate pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale.
 4. Mijloacele de publicitate autorizate până la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi menţinute pe amplasamentele autorizate până la data expirării contractelor de ocupare a locaţiilor pe care se află mijloacele de publicitate.
 5. În termen de 30 de zile de la notificarea emisă conform alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale vor dispune demolarea mijloacelor de publicitate amplasate contrar prevederilor regulamentului local de publicitate pe cheltuiala proprietarului, cu emiterea autorizaţiei de desfiinţare şi fără sesizarea instanţelor judecătoreşti.