Secretarul municipiului Cluj-Napoca face parte din structura organizatorică a Primăriei municipiului Cluj-Napoca. Secretarul municipiului Cluj-Napoca îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

 1.  avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi contrasemnează hotărârile consiliului local;
 2. participă la şedinţele consiliului local;
 3. asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
 4. organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului prin Serviciul Relaţii cu consiliul şi administraţie locală;
 5. asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, prin Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală și Biroul Mass-media;
 6. asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local prin Serviciul Relaţii cu consiliul şi administraţie locală;
 7. pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia prin Serviciul Relaţii cu consiliul şi administraţie locală;
 8. comunică, în termen de 30 zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, atribuție delegată șefului Serviciului Stare civilă;
 9. prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în situațiile prevăzute la art. 55 alin. (8^1) sau, după caz, la art. 99 alin. (9), secretarul unității administrativ-teritoriale îndeplinește funcția de ordonator principal de credite pentru actvitățile curente;
 10. are în subordine și coordonează activitatea Direcției Juridice, Serviciului Autoritate tutelară, arhivă, Serviciului Revendicări, fond funciar și registru agricol și Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală.
 11. alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local şi de primar, după caz.
Conducere

Roșca Aurora Ariana

Secretar
Date de contact

0264 596215


0264 596 030 / 3009 str. Moților nr. 3 cam. 40
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Secretarul municipiului Cluj-Napoca face parte din structura organizatorică a Primăriei municipiului Cluj-Napoca. Secretarul municipiului Cluj-Napoca îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

 1.  avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi contrasemnează hotărârile consiliului local;
 2. participă la şedinţele consiliului local;
 3. asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
 4. organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului prin Serviciul Relaţii cu consiliul şi administraţie locală;
 5. asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, prin Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală și Biroul Mass-media;
 6. asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local prin Serviciul Relaţii cu consiliul şi administraţie locală;
 7. pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia prin Serviciul Relaţii cu consiliul şi administraţie locală;
 8. comunică, în termen de 30 zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, atribuție delegată șefului Serviciului Stare civilă;
 9. prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în situațiile prevăzute la art. 55 alin. (8^1) sau, după caz, la art. 99 alin. (9), secretarul unității administrativ-teritoriale îndeplinește funcția de ordonator principal de credite pentru actvitățile curente;
 10. are în subordine și coordonează activitatea Direcției Juridice, Serviciului Autoritate tutelară, arhivă, Serviciului Revendicări, fond funciar și registru agricol și Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală.
 11. alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local şi de primar, după caz.
Compartiment responsabil:

Biroul Mass-media


0264 431 900 0264 596 030 / 4605; 4600; 4503
Str. Moţilor nr.3, cam. 49, 50
Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK