CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 52706 din data de 23.02.2011, încheiat cu Partidul Civic Maghiar

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 52706 din data de 23.02.2011, încheiat cu Partidul Civic Maghiar proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 182610/1 din 17.03.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 182718/451 din 17.03.2021 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 52706 din data de 23.02.2011, încheiat cu Partidul Civic Maghiar;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 362 alin. 1 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 26 alin. 1 și 3 din Legea nr. 334/2006, republicată, privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, ale Hotărârii nr. 238/2009 (stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea municipiului), ale Hotărârii nr. 780/27.10.2020 (constituirea Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație) și ținând cont de Cererile nr. 581157/24.11.2020 și nr. 103145/16.02.2021, precum și de Procesul-verbal al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație din data de 11.03.2021;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 52706 din data de 23.02.2011, încheiat cu Partidul Civic Maghiar, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Vasile Goldiș nr. 4, ap. 2 B, corp 1, înscris în CF nr. 255638-C1-U17, nr. cadastral 255638-C1-U17, pe o perioadă de cinci de la data expirării.

(2) Valoarea de inventar a imobilului, prevăzut la alin. 1, este de 174.185,80 lei.

Art. 2. Chiria este calculată în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 238/2009 privind stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea municipiului.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcţia Economică și Direcția Juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 103 din 24 martie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)