CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 105408 din data de 14.03.2016,

încheiat cu Partidul Național Liberal – Filiala Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în sedință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 105408 din data de 14.03.2016, încheiat cu Partidul Național Liberal – Filiala Cluj – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 186159/1/18.03.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 186211/451/18.02.2021 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 105408 din data de 14.03.2016, încheiat cu Partidul Național Liberal – Filiala Cluj;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 362 alin. 1 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 26 alin. 1 și 3 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 238/2009 (stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea municipiului), ale Hotărârii nr. 780/2020 (constituirea Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație) și ținând cont de Cererea nr. 50018/25.01.2021, de Contractul de închiriere nr. 105408/14.03.2016, precum și de Procesele-verbale ale Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație din data de 11.03.2021 și 17.03.2021;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1). Se aprobă prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 105408 din data de 14.03.2016, încheiat cu Partidul Național Liberal – Filiala Cluj, având ca obiect suprafața de 460,91 m.p., aferentă imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 2, parte din ap. 1, evidenţiat în C.F. individual nr. 302703-C1-U2, nr. topografic 512/1/3/C1/I, apartamentul 6, evidenţiat în C.F. individual nr. 302703-C1-U8, nr. topografic 512/1/3/C1/VI, parte din ap. 9, evidenţiat în C.F. individual nr. 302703-C1-U3, nr. topografic 512/1/3/C1/IX, parte din ap. 10, evidenţiat în C.F. individual nr. 302703-C1-U7, nr. topografic 512/1/3/C1/X, cota de 326,46/1556 parte, teren de sub contrucție și cota de 172,31/1556 parte, teren cu destinația de curte, identificate cu nr. topografic 512/1/3, înscris în C.F. 302703, pe o perioadă de cinci ani de la data expirării.

(2) Valoarea de inventar a suprafeței, prevăzută la alin. 1, din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 2, este de:

– 39.191,23 lei pentru parte din ap. 1;

– 186.728,91 lei pentru apartamentul 6;

– 686.054,65 lei pentru parte din ap. 9;

– 87.815,29 lei pentru parte din ap. 10;

– 27.987,27 lei pentru cota de 172,31/1556 parte, teren cu destinația de curte, din terenul identificat cu nr. topografic 512/1/3, înscris în C.F. 302703.

Art. 2. Chiria se calculează în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 238/2009 privind stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea municipiului.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcţia Economică și Direcția Juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 107 din 24 martie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)