CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei finale de priorităţi pentru anul 2021, în

vederea repartizării prin închiriere, a locuinţelor sociale

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei finale de priorităţi pentru anul 2021, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor sociale – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 172860/1/12.03.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 172900/451/12.03.2021 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea listei finale de priorităţi pentru anul 2021, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor sociale;

zând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 129 alin. 1, alin. 7 lit.q și alin. 8 lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 21 alin. 1 din H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, actualizată, ale Hotărârii nr. 150/2013, modificată și completată prin Hotărârile nr. 434/2015 și nr. 622/2020 (criteriile de punctare pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi repartizarea acestora în regim de închiriere începând cu anul 2014, formularele de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe sociale, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi locului de depunere a dosarelor, precum şi modul de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi), ale pct. 13 litera A și B din Anexa I la Hotărârea nr. 622/2020, ale Hotărârii nr. 889/2020 privind aprobarea listei provizorii de priorităţi pentru anul 2021, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor sociale, a termenului de depunere a contestaţiilor şi a Comisiei mixte de soluţionare a contestaţiilor, ale Dispoziției nr. 6/4.01.2021, ale Hotărârii nr. 782/2020 (constituirea Comisiei mixte pentru repartizarea locuinţelor sociale, a locuințelor de serviciu și a locuințelor de necesitate), ale Hotărârii nr. 933/2020 (completarea Anexei la Hotărârea nr. 228/2020 privind lista de repartizare, în vederea atribuirii prin închiriere, a locuințelor sociale, persoanelor aflate pe lista de priorități pe anul 2020, aprobată prin Hotărârea nr. 35/2020) și ținând cont de Procesele–verbale ale Comisiei mixte de soluționare a contestațiilor din data de 23.02.2021, respectiv, 4.03.2021 și de Procesul-verbal al Comisiei mixte pentru repartizarea locuinţelor sociale, a locuințelor de serviciu și a locuințelor de necesitate din data de 9.03.2021;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin.1, 139 și 196 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă modul de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva Listei provizorii de priorităţi pentru anul 2021 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor sociale, aprobată prin Hotărârea nr. 889/2020, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Lista finală de priorităţi pentru anul 2021, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor sociale, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă afişarea Listei finale de priorităţi pentru anul 2021, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor sociale, la sediul Primãriei municipiului Cluj-Napoca, precum şi pe site-ul autorităţii locale, www.primariaclujnapoca.ro.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcția Juridică și Biroul Mass-media.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 112 din 24 martie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)