CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

​CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, Sp+P,

str. Maramureșului nr. 55A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială Sp+P, str. Maramureșului nr. 55A – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 185853/1/18.03.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 185895/433/18.03.2021 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, Sp+P, str. Maramureșului nr. 55A;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 8 /21.01.2021 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială Sp+P, str. Maramureșului nr. 55A, beneficiari: RAD ISTVAN și RAD IULIANA, pe o parcelă proprietate privată cu nr. cad. 338056.

Documentația reglementează:

  • retragerea față de limita laterală estică: 3 m;

  • retragerea față de limita laterală vestică: min. 3 m;

  • retragerea minimă față de limita posterioară: 8 m;

  • circulaţiile şi accesele: din str. Maramureșului;

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, un loc de parcare amenajat la sol, necesarul calculându-se conform art. 9 din Regulamentul aferent P.U.G;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă,

Suprafața de teren necesară lărgirii str. Maramureșului va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlul de ”drum”, anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă.

Amenajarea accesului auto va fi realizat prin grija și cheltuiala investitorului, prin firmă specializată de drumuri, fără modificarea cotei trotuarului, anterior recepției lucrărilor de construire locuință, conform prevederilor Avizului nr. 360354/446/7.08.2020 al Serviciului Siguranța Circulației.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 117 din 24 martie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)