CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

​CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. – Dezvoltare urbană, Calea Dorobanţilor nr. 104-106

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. Dezvoltare urbană, Calea Dorobanţilor nr. 104-106 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 168172/1/10.03.2021, conex cu nr. 15524/1/7.01.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 168249/433/10.03.2021, conex cu nr. 15563/433/7.01.2021, al Direcţiei Generale de Urbanism și Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.Z. – Dezvoltare urbană, Calea Dorobanţilor nr. 104-106, beneficiar: CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 240 din 7.08.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă P.U.Z. Dezvoltare urbană, Calea Dorobanţilor nr. 104-106, beneficiar: CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ, pe parcelele cu nr. cad. 277398, nr. cad. 331698, nr. cad. 323167, nr. CF 252561 (nr. topo. 4360/1/1/1/1/1/1/1/1/1).

Documentația reglementează:

 • U.T.R. S_Is* – subzonă de instituții și servicii publice și de interes public, constituite în clădiri dedicate situate în afara zonei centrale

 • funcțiunea predominantă: se conservă actualele utilizări, instituții și servicii publice sau de interes public – funcțiuni administrative, funcțiuni de cultură, funcțiuni de învățământ și cercetare, funcțiuni de sănătate și asistență socială, funcțiuni de cult;

 • utilizările admise cu condiționări: garaje colective supraterane și subterane, parc tematic;

 • regimul de construire: deschis;

 • înălțimea maximă admisă: S+P+7E, H max. = 31 m (+ 2 m pentru spații tehnice);

 • indicii urbanistici : P.O.T. max. = 60 %, C.U.T. max. = 2,2;

 • retragerea față de aliniament: minim 5 m;

 • retragerea față de limitele laterale estică și vestică ale ansamblului: min. 3 m;

 • retragerea față de limita posterioară a ansamblului: min. 15 m;

 • retragerea față de Biblioteca Județeană Octavian Goga: 27,65 m;

 • amplasarea față de limitele nordică și estică: se mențin cele existente;

 • circulațiile și accesele:

-accesul auto – va fi păstrat cel existent (de pe parcela cu nr. cad. 277398), va fi desființat accesul auto de pe parcela cu nr. cad. 331698 și accesul la subsolul Bibliotecii Județene Octavian Goga;

-accesul pietonal principal din sud-vestul clădirii propuse și două accese secundare;

 • staționarea autovehiculelor: în spațiu specializat dispus la subsol;

 • echiparea tehnico-edilitară: echipată edilitar complet.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

Regulamentul de urbanism se constituie în Anexa 1 și Planșa A.05 Plan “Reglementări urbanistice” se constituie în Anexa 2, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 122 din 24 martie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)