CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea actualizării informațiilor cu privire la Spațiul verde, identificat prin Fișa nr. 113, din Registrul Local al Spațiilor verzi din intravilanul Municipiului Cluj–Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 486/2019, urmare a amenajării terenului ca zonă de recreere, cartier Între Lacuri

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării informațiilor cu privire la Spațiul verde, identificat prin Fișa nr. 113 din Registrul Local al Spațiilor verzi din intravilanul Municipiului Cluj–Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 486/2019, urmare a amenajării terenului ca zonă de recreere, cartier Între Lacuri – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 182595/1/17.03.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 182670/461/17.03.2021 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi, prin care se propune aprobarea actualizării informațiilor cu privire cu privire la Spațiul verde, identificat prin Fișa nr. 113 din Registrul Local al Spațiilor verzi din intravilanul Municipiului Cluj–Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 486/2019, urmare a amenajării terenului ca zonă de recreere cartier Între Lacuri;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) și (2) și ale art. 17 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 alin. (1) și (2), ale art. 4, ale art. 7, ale art. 8 și ale art. 11 alin. (1) lit.d) din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spațiilor verzi, actualizat, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă actualizarea informațiilor cu privire la Spațiul verde identificat prin Fișa nr. 113 din Registrul Local al Spațiilor verzi din intravilanul Municipiului Cluj–Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 486/2019, urmare a amenajării terenului ca zonă de recreere-parc, cartier Între Lacuri, conform Anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie urbană și spații verzi și Direcția Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 125 din 24 martie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)