CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Sergiu Horia Hossu, ales pe lista de candidați a U.S.R. PLUS şi declararea ca vacant a locului deținut de acesta

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Sergiu Horia Hossu, ales pe lista de candidați a U.S.R. PLUS şi declararea ca vacant a locului deținut de acesta – proiect din iniţiativa primarului;

Văzând Demisia domnului Sergiu Horia Hossu, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 194.513/3, în data de 22 martie 2021, din calitatea de consilier local, ales pe lista de candidați a U.S.R. PLUS, în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Reținând Referatul constatator nr. 197.721/1/23.03.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca și al secretarului general al municipiului Cluj-Napoca;

Analizând Raportul de specialitate nr. 197.840/305 din 23.03.2021 al Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală și al Direcției Juridice, prin care se propune constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Sergiu Horia Hossu, ales pe lista de candidați a U.S.R. PLUS şi declararea ca vacant a locului deținut de acesta;

zând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139, 196 și 204 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 – Se ia act cu privire la încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Sergiu Horia Hossu, ales pe lista de candidați a U.S.R. PLUS.

Art. 2 – Se declară vacant locul deținut de domnul Sergiu Horia Hossu, consilier local ales pe lista de candidați a U.S.R. PLUS.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică, de îndată, prin intermediul Secretarului general al municipiului Cluj-Napoca, Judecătoriei Cluj-Napoca, în vederea validării mandatului supleantului și domnului Sergiu Horia Hossu.

Art. 4 – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Secretarul general al municipiului Cluj-Napoca şi Serviciul Relaţii cu consiliul și administrație locală.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 126 din 24 martie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)