CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei concesiunii Contractului nr. 37369 din 13.12.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei concesiunii Contractului nr. 37369/13.12.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 26883/1/13.01.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 27054/45/13.01.2021 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune prelungirea duratei concesiunii Contractului nr. 37369/13.12.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale;

zând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c și alin. 6 lit. b, ale art. 306 alin. 3, ale art. 307 alin. 5, ale art. 355, ale art. 362 alin. 1 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4, art. 10. a. 2. din Contractul de concesiune nr. 37369 din 13.12.1995, ale art. 7 alin. 3 din Anexa la Hotărârea nr. 1/2018 privind aprobarea Regulamentului de concesionare a bunurilor aflate în domeniul public și privat al municipiului Cluj-Napoca, ale Adresei nr. 593375/451/12.12.2018, ale Actului nr. 134649/45 din 8.03.2019 privind acordul de voință al concesionarului de prelungire a contractului, ale Raportului de evaluare nr. NCV 5835/10.12.2020 privind imobilul-teren în suprafaţă de 28 mp., ale Adresei nr. 626509/451/21.12.2020 și ale Actului nr. 637872/45 din 31.12.2020 privind acordul de voință al concesionarului cu privire la perioada de prelungire de 12 ani și 6 luni și stabilirea redevenței anuale de 4.854 lei, respectiv a redevenței totale de 60.675 lei;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă prelungirea cu 12 ani și 6 luni a duratei concesiunii Contractului nr. 37369/13.12.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.

(2) Se aprobă valoarea totală a redevenței corespunzătoare perioadei de prelungire prevăzute la alin. 1, în sumă de 60.675 lei, respectiv 4.854 lei/an.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcţia Economică şi Direcția Juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 15 din 20 ianuarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)