H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Amplasare bust prof. Ioan Rotaru str. Taberei nr. 3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare bust prof. Ioan Rotaru str. Taberei nr. 3 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 248022/1/15.04.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 248087/15.04.2021 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare bust prof. Ioan Rotaru str. Taberei nr. 3, beneficiar: Colegiul de Servicii în Turism „Napoca”;

ReținândAvizul Arhitectului șef nr. 222 din 30.07.2020, Avizul Ministerului culturii nr. 30/MFP/2020, Adresa nr. 162835/9.03.2021 a Ministerului Educației și Cercetării, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Amplasare bust prof. Ioan Rotaru str. Taberei nr. 3, beneficiar: Colegiul de Servicii în Turism „Napoca”, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 273094.

Documentaţia reglementează:

Prin P.U.D. se propune amplasarea bustului (cu soclu aferent) prof. Ioan Rotaru în interiorul incintei Colegiului de Servicii în Turism „Napoca” (str. Taberei nr. 3), în vecinătatea treptelor de intrare în colegiu, la ~ 10 m față de limita de proprietate estică (str. Taberei) și ~ 30 m față de limita de proprietate sudică. Se mențin accesele auto și pietonale existente pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 154 din 21 aprilie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)