CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

​​H O T Ă R Â R E

privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul de investiţii

Modernizare strada Wolfgang Amadeus Mozart din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Modernizare strada Wolfgang Amadeus Mozart din municipiul Cluj – Napoca – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 240588/1/12.04.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 240681/12.04.2021 al Direcţiei Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Wolfgang Amadeus Mozart din municipiul Cluj-Napoca;

Luând în considerare Recomandarea proiectantului pentru Scenariul 1 din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, înregistrată sub nr. 174294/12.03.2021;

Văzând avizul nr. 63/12.04.2021 al Arhitectului șef, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 5 și 9 din H.G. nr. 907/2016, ale art. 44 din Legea nr. 273/2006, precum și ale art. 129 al. (2) lit. b) și al. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: Modernizare strada Wolfgang Amadeus Mozart din municipiul Cluj-Napoca, scenariul 1 din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Juridică și Direcția Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

​Nr. 159 din 21 aprilie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECŢIA TEHNICĂ Anexă la Hotărârea nr. 159/2021

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

Modernizare strada Wolfgang Amadeus Mozart

din municipiul Cluj-Napoca

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Strada W A Mozart este situată în intravilanul municipiului Cluj-Napoca,

în cartierul Bună ziua, fiind delimitată de Calea Turzii și străzile Mircea Zaciu și Carmen

Silva.

INDICATORI TEHNICO–ECONOMICI AI INVESTIŢIEI:

Lungimea străzii modernizate L = 284 ml

Suprafaţă carosabil S = 1704 mp

Suprafaţă trotuare modernizate S = 486 mp

Suprafaţă spațiu verde S = 33 mp

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI : 1.470.913,12 lei + T.V.A.

din care C+M : 1.300.890,75 lei + T.V.A.

Durata de implementare a investiţiei este de șase luni: două luni proiectare și patru luni execuție.

Finanţarea investiţiei: bugetul local și alte surse constituite conform legii.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției.

Director,                                                                Șef Serviciu,

ing. Poruțiu Virgil                                               ing. Cora Gabriela

Întocmit,

cons. Faur Ruxandra