CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, pentru sprijinirea activităţii Serviciului Mobil de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare (SMURD), constând în acordarea a două mese/zi (prânz şi cină), pentru 10 persoane

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, pentru sprijinirea activităţii Serviciului Mobil de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare (SMURD), constând în acordarea a două mese/zi (prânz şi cină), pentru 10 persoane – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 669797/1/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 669801/424 din 31.12.2019 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, pentru sprijinirea activităţii Serviciului Mobil de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare (SMURD), constând în acordarea a două mese/zi (prânz şi cină), pentru 10 persoane;

zând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 163 alin. 1 şi 2, ale art. 169 alin. 1, 2, şi 3 lit. a şi ale art. 193 alin. 1 lit. c din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 999/24.12.2019 (aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019), ale art. 40 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 92 alin. 1 şi alin. 2 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Referitor la adresa nr. 668432/30.12.2019 privind solicitarea de sprijin financiar transmisă de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, art. 133 alin. 1, 139 şi 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, pentru sprijinirea activităţii Serviciului Mobil de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare (SMURD), constând în acordarea a două mese/zi (prânz şi cină), pentru 10 persoane.

Art. 2. Masa va fi asigurată de Cantina de ajutor social şi pensiune Cluj-Napoca, instituţie subordonată Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretar general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 16 din 10 ianuarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)