CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire locuință unifamilială P+E, str. Meteor nr. 69E

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială P+E, str. Meteor nr. 69E proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 274605/1/29.04.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 274646/29.04.2021 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială P+E, str. Meteor nr. 69E, beneficiar: Selejan Ioan;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 1111 din 14.11.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Desființarea fondului construit existent și construire locuință unifamilială P+E, str. Meteor nr. 69E, beneficiar: Selejan Ioan, pe o parcelă proprietate privată, nr. Cad. 270815 și C.F. nr. 342778 – drum din str. Meteor.

Documentaţia reglementează:

– retragerea față de limita sudică: 4 m;

– retragerea față de limita estică: 7 m;

– retragerea față de limita nordică: 4 m;

accesul auto și pietonal: din alee de interes local ce se desprinde din strada Meteor;

staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate în spațiu specializat, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;
echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafața de teren necesară lărgirii aleii de acces, se va dezmembra din parcela inițială și înscrie în CF cu titlu de „drumanterior emiterii autorizației de construire pe parcelă, iar până la recepția construcției va fi adusă la strat de uzură și transferată cu titlu gratuit în proprietate publică, conform propunerii din planșa 06 – proprietatea asupra terenurilor și circulația acestora.

Art. 2.

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 212 din 26 mai 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi