CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea pentru anul 2020 a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2020 a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe – proiect din inițiativa primarului;

Reţinând Referatul de aprobare nr. 10439/1/8.01.2020 al primarului municipiului Cluj – Napoca în calitate de iniţiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 10579/5/8.01.2020 al Centrului Bugetar de Administrare Creşe, prin care se propune aprobarea pentru anul 2020 a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

În baza prevederilor art. 9 din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, precum și ale art. 70 alin (1), 71 alin (1) și 72 din Hotărârea nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educaţie timpurie antepreșcolară;

Luând în considerare Anexa la Hotărârea de Guvern nr. 904 din 15 octombrie 2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute la art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin.1, 139 şi 196 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codului administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă cuantumul costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe ȋn sumă de 550,62 lei/copil/lună.

Art. 2. Valoarea contribuției părinților/reprezentanților legali, ai căror copii beneficiază de serviciile creșelor din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe, se stabilește diferenţiat, după cum urmează:

  1. pentru părinții/reprezentanții legali care au un singur copil în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat peste 700 lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 5,24 lei/zi/copil;

  2. pentru părinții/reprezentanții legali care au doi sau mai mulți copii în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat peste 700 lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 2,62 lei/zi/copil;

  3. pentru părinții/reprezentanții legali care au un singur copil în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat între 225-699 lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 2,62 lei/zi/copil;

  4. pentru părinții/reprezentanții legali care au doi sau mai mulți copii în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat între 225-699 lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 1,31 lei/zi/copil;

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Centrul Bugetar de Administrare Creșe.

PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 23 din 10 ianuarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi)