H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire imobil cu funcțiune mixtă S+P+2E+R, str. Traian Vuia nr. 72

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiune mixtă S+P+2E+R, str. Traian Vuia nr. 72 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 218211/1/4.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 218258 din 4.05.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire imobil cu funcțiune mixtă S+P+2E+R, str. Traian Vuia nr. 72, beneficiară: S.C. BAVA CONSTR S.R.L.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 41 din 20.02.2020, Avizul Direcției Județene pentru Cultură nr. 753/Z/6.09.2018 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiune mixtă S+P+2E+R, str. Traian Vuia nr. 72, beneficiară: S.C. BAVA CONSTR S.R.L., pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 261012.

Documentația reglementează:

– amplasarea față de limitele laterale: pe limita de proprietate, pe o adâncime maximă de 36 m de la strada Traian Vuia regularizată, cu o curte dispusă pe latura estică – tipologie „C”;

retragerea faţă de limita posterioară: min. 14 m;

accesul auto și pietonal: din strada Traian Vuia;

– staționarea vehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare auto și velo amenajate în spații specializate dispuse la subsol și parter, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia. Suprafața de teren necesară lărgirii străzii Traian Vuia va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlul de „drum” și va avea aceeași îmbrăcăminte rutieră, ca și trotuarul existent, anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă.

Art. 2.

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

 

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 244 din 12 mai 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)