CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 986/2017 (aprobarea

Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea nr. 973/2018 şi prin

Hotărârea nr. 1017/2018,

introducerea în zona tarifară II a străzii Bună Ziua

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 986/2017 (aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea nr. 973/2018 şi prin Hotărârea nr. 1017/2018, introducerea în zona tarifară II a străzii Bună Ziua – proiect din iniţiativa primarului;

Reţinând Referatul de aprobare nr. 256093 din 28.05.2020 al primarului municipiului Cluj-

Napoca, în calitate de iniţiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 256114 din 28.05.2020 al Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, al Direcţiei Juridice şi al Direcţiei Economice, prin care se propune modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 986/2017 privind aprobarea Regulamentului de

administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca, astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea nr. 973/2018 şi prin Hotărârea nr. 1017/2018, introducerea în zona tarifară II a străzii Bună Ziua;

Având în vedere Planul de Mobilitate Urbană Durabilă privind principalele proiecte prioritare pentru perioada 2014-2020, aferente Strategiei municipiului Cluj-Napoca nr. 2014-2020, O.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum și Legea nr. 104/2011 care transpune directiva nr. 2008/50/CE a Parlamentului şi a Consiliului European privind calitatea aerului înconjurator şi un aer mai curat pentru Europa;

Potrivit art. 1 coroborat cu art. 3 alin. (2), art. 3 alin. (1) lit. (i), art. 7 alin. (1), art. 10, art. 11, art. 14, art. 18, art. 19, art. 20, art. 27, art. 28, art. 29 și art. 39 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor art. 370 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 67 alin. (3) al Legii nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Reținând prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificată şi completată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, art. 133 alin. 1, art. 139 şi art. 196 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. I Se aprobă modificarea Capitolului II1 alin. (1) lit. b) din Anexa la Hotărârea nr. 986/2017 cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul conţinut: „să achite taxa de parcare în funcţie de perioada de staţionare, conform hotărârilor anuale privind stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, în vigoare.”

Art. II Se completează Anexa la Regulamentul de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 986/2017 cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii în zona tarifară II a străzii Bună Ziua.

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 986/2017, privind Regulamentul de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. IV Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor, Direcţia Tehnică şi Direcția Generală Poliția locală Cluj-Napoca.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ştefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 280 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)