H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

restructurare corp C2 (extindere, etajare și schimbare de destinație din locuință în imobil cu funcțiune de învățământ preșcolar), str. Maramureșului nr. 187-189

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – restructurare corp C2 (extindere, etajare și schimbare de destinație din locuință în imobil cu funcțiune de învățământ preșcolar), str. Maramureșului nr. 187-189 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 243308/1/21.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 243544/21.05.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – restructurare corp C2 (extindere, etajare și schimbare de destinație din locuință în imobil cu funcțiune de învățământ preșcolar), str. Maramureșului nr. 187-189, beneficiară: PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ „SF. MIHAILCLUJ-NAPOCA;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 25 din 22.01.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – restructurare corp C2 (extindere, etajare și schimbare de destinație din locuință în imobil cu funcțiune de învățământ preșcolar), str. Maramureșului nr. 187-189, beneficiară: PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ „SF. MIHAILCLUJ-NAPOCA, pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 256840, pe care există fond construit, două corpuri de clădire – locuință cu regim de înălțime S+P și biserică cu terasă și clopotniță. Imobilul locuință cu regim de înălțime S+P este propus spre restructurare, cu regim final de înălțime S+P+R.

Documentaţia reglementează:

  • retragerea minimă față de limita laterală vestică: 4,9 m;

  • retragerea minimă față de construcția existentă (biserică) pe parcelă: 4 m;

  • retragerea minimă faţă de limita posterioară: 145 m;

  • accesul auto și pietonal: din strada Maramureșului;

  • staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de staționare amenajate în spațiu specializat, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 282 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)