CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 217747 din data de 11.08.2011, încheiat cu S.C. US FOOD NETWORK S.A., având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, parte din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 217747 din data de 11.08.2011, încheiat cu S.C. US FOOD NETWORK S.A., având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, parte din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 1 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 276949/1/11.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 276994/451/11.06.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 217747 din data de 11.08.2011, încheiat cu S.C. US FOOD NETWORK S.A., având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, parte din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 1;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 108 lit. c, ale art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b și ale art. 362 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 alin. 2 din Contractul de închiriere nr. 217747 din data de 11.08.2011, ale Sentinței civile nr. 97/2018, pronunțată în dosarul nr. 3230/117/2014* de către Tribunalul Cluj, nedefinitivă și ale Procesului-verbal din data de 11.06.2020 al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație decât cea de locuințe;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 217747 din data de 11.08.2011, încheiat cu S.C. US FOOD NETWORK S.A., având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, parte din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 1, până la pierderea calității de proprietar al Municipiului Cluj-Napoca, dar nu mai mult de 30.06.2025.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcţia economică și Direcția juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 399 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)