CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z de restructurare – Calea Dorobanților–str. Ep. Nicolae Ivan

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z de restructurare – Calea Dorobanților– str. Ep. Nicolae Ivan – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 278018/1/12.06.2020, conex cu nr. 202191/1/15.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 278076/433/12.06.2020, conex cu nr. 202214/433/15.04.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.Z de restructurare – Calea Dorobanților–str. Ep. Nicolae Ivan, beneficiară: S.C Service Automobile 2 Cluj S.A;

Reținând Avizul de oportunitate nr. 169 din 28.02.2018, Avizul arhitectului șef nr. 35 din 10.02.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014 cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 –

Se aprobă contractul de restructurare încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și Municipiul Cluj-Napoca pe de o parte și investitor pe de altă parte și P.U.Z de restructurare – Calea Dorobanților – str. Ep. Nicolae Ivan; beneficiară: S.C Service Automobile 2 Cluj S.A, cu regulamentul aferent acestuia, după cum urmează:

U.T.R M-Dacia – Restructurarea zonelor cu caracter industrial – zona mixtă

funcțiune predominantă: structură funcţională mixtă, incluzând locuire colectivă, activități administrative – birouri, sedii de companii, financiar-bancare, comerciale (terțiare), alimentaţie publică, învățământ, servicii cu acces public, servicii profesionale, culturale, cazare turistică, sănătate, parcaj colectiv, garaje;

regim de construire: deschis;

înălțimea maximă admisă: corp A – (1-3S) +P+7E+R, corp B (1-2S)+4D+P+9E; H max= 45 m de la CTA;

indici urbanistici: P.O.T. maxim =60%; C.U.T. maxim = 2.8;

retragere minimă față de aliniament:

    • construcțiile vor fi dispuse în retragere de minim 9 m față de strada Ep. Nicolae Ivan, cu excepția punctului gospodăresc;

    • construcțiile vor fi dispuse în retragere de minim 4,5 m la nivelul parterului față de Calea Dorobanților și vor păstra limita de alinere față de imobilele cu regim mare de înalțime din partea de S-V; Subsolul construcțiilor va fi până în aliniamentul străzii.

retragerea minimă față de limitele laterale:

  • construcțiile vor fi dispuse în retragere de minim 4,5 m față de limita laterală sud-vestică, cu excepția postului trafo și a punctului gospodăresc, amplasate conform planșei A06;

  • nivelurile supraterane ale construcțiilor vor fi dispuse în retragere de minim 4,5 m față de limita laterală nord-estică, iar nivelurile subterane – min. 2 m;

circulațiile și accesele: din Calea Dorobanților și din strada Ep. Nicolae Ivan. Este obligatoriu cel puțin un acces auto și pietonal din circulație publică, direct din Calea Dorobanților sau prin servitute de trecere;

– staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, în spații specializate dispuse la subsolul/demisolul/parterul clădirilor, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament; Locurile de parcare pentru biciclete pot fi dispuse și la sol; suplimentar va fi asigurat un număr de 75 de locuri de parcare cu acces public, în interiorul clădirilor;

echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Va fi realizată, pe cheltuiala investitorului, calea de trecere (trotuar, scări și sistem de iluminat public aferent) care va asigura legătura pietonală între ansamblul de pe str. Dorobanților și str. Episcop Nicolae Ivan în suprafață de 195 m; după recepția lucrărilor de construcție – dar înainte de eliberarea Certificatului de atestare a imobilelor din ansamblu – calea de trecere va fi cedată cu titlu gratuit consiliului local.

Va fi asigurat accesul neîngrădit la promenada și spațiile verzi din interiorul ansamblului.

Art.2.

Se mandatează Primarul municipiului Cluj-Napoca să semneze contractul de restructurare prevăzut la art. 1.

Art.3-

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani.

Art.4-

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 402 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)