CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților administrației publice locale în comisiile de concurs/examen și în comisiile de contestații ale rezultatelor concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților administrației publice locale în comisiile de concurs/examen și în comisiile de contestații ale rezultatelor concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454) – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 284587/1/16.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 284646/426/16.06.2020 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecteServiciul Management proiecte sociale, culturale și sportive și al Direcției Juridice, prin care se propune desemnarea reprezentanților administrației publice locale în comisiile de concurs/examen și în comisiile de contestații ale rezultatelor concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2 lit. a, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă desemnarea reprezentantului administrației publice locale în comisiile de concurs/examen organizat pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454), în persoana domnului Aurel Mocan.

Art. 2. Se aprobă desemnarea reprezentantului administrației publice locale în comisiile de contestații ale rezultatelor concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454), în persoana doamnei Emilia Bodochi.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează comandantul Spitalului Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454).

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 416 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)