CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind aprobarea achizitiei de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile având ca obiect proiectul ,,Amenajare parc Zona Observator, cartier Zorilor din municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile având ca obiect proiectul ,,Amenajare parc Zona Observator, cartier Zorilor din municipiul Cluj-Napoca” – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 285406/1/17 iunie 2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 285417/30/17 iunie 2020 al Direcției Juridice, al Serviciului Achizitii publice și al Direcției Economice prin care se propune aprobarea achiziției de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile având ca obiect proiectul ,,Amenajare parc Zona Observator, cartier Zorilor din municipiul Cluj-Napoca”;

Reținând prevederile art. 1 alin. 2 lit. b din O.U.G. nr. 26/2012, ale art. 29 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 109 din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 alin. 2 si 4 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 1792/2002;

zând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 129, 133 alin. 2, 139 si 196 din O.U.G. nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă achiziția de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile având ca obiect proiectul ,,Amenajare parc Zona Observator, cartier Zorilor din municipiul Cluj-Napoca”.

Art. 2. Se aprobă Documentația de atribuire a contractului de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile având ca obiect proiectul ,,Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor, din Municipiul Cluj-Napoca”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă valoarea estimată a procedurii în vederea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile având ca obiect proiectul ,,Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor, din Municipiul Cluj-Napoca” la suma de 73.000 lei, fără TVA.

Art. 4 Comisia de evaluare a ofertelor depuse în vederea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile având ca obiect proiectul ,,Amenajare parc Zona Observator, cartier Zorilor din municipiul Cluj-Napoca” va fi constituită prin dispoziția Primarului municipiului Cluj-Napoca.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Juridică, Serviciul Achiziții publice și Direcția Economică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 417 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)