CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
Construire locuinţă unifamilială P+E+M, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 65

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire locuinţă unifamilială P+E+M: str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 65 – proiect din iniţiativă primarului;

Analizând Referatul nr. 209733 din 22.04.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire locuinţă unifamilială P+E+M, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 65, beneficiară: S.C. SAVU RACING S.R.L.

Având în vedere avizul Arhitectului şef nr. 1345 din 12.03.2019, Avizul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Cluj nr.314/Z/5.04.2018 şi avizele organismelor teritoriale interesate, precum şi avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 şi Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 şi 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – construire locuinţă unifamilială P+E+M, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 65, beneficiară: S.C. SAVU RACING S.R.L., pe o parcelă proprietate privată.

Documentaţia reglementează:
– retragerea minimă faţă de limita laterală sudică: 3 m;
retragerea minimă faţă de limita posterioară: 6 m;
retragerea minimăfaţă de construcţia învecinată la nord: 5,65 m;
circulaţii şi accese: din strada Traian Grozăvescu şi strada Gen. Eremia Grigorescu;
– echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. – Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

 

Nr. 462 din 24 mai 2019
(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ).