CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 300.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca, cu destinaţia „Achiziție dispozitive medicale: 1. Ecograf Doppler cu sonde – 1 buc. =190.000 lei; 2. Electrocardiograf portabil 12 canale – 2 buc. = 26.000 lei; 3. Analizor pentru determinarea hemoglobinei glicozilate – 1 buc. = 6.000 lei; 4. Holter ECG – 3 buc. = 50.000 lei; 5. Holter TA – 3 buc= 3.000 lei; 6. Sursă de lumină cu Led – 1 buc. = 25.000 lei”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 300.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca, cu destinaţia „Achiziție dispozitive medicale: 1. Ecograf Doppler cu sonde – 1 buc. =190.000 lei; 2. Electrocardiograf portabil 12 canale – 2 buc. = 26.000 lei; 3. Analizor pentru determinarea hemoglobinei glicozilate – 1 buc. = 6.000 lei; 4. Holter ECG – 3 buc. = 50.000 lei; 5. Holter TA – 3 buc= 3.000 lei; 6. Sursă de lumină cu Led – 1 buc. = 25.000 lei” – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 297455/1/24.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 297711/426/24.06.2020 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune alocarea sumei de 300.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca, cu destinaţia „Achiziție dispozitive medicale: 1. Ecograf Doppler cu sonde – 1 buc. =190.000 lei; 2. Electrocardiograf portabil 12 canale – 2 buc. = 26.000 lei; 3. Analizor pentru determinarea hemoglobinei glicozilate – 1 buc. = 6.000 lei; 4. Holter ECG – 3 buc. = 50.000 lei; 5. Holter TA – 3 buc= 3.000 lei; 6. Sursă de lumină cu Led – 1 buc. = 25.000 lei”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere dispoziţiile Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017 și raportat la dispozițiile Hotărârii nr. 415/2020 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020;

Reţinând prevederile Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Procesul-verbal din data de 23.06.2020 al Comisiei pentru evaluare și selecție a proiectelor, desemnată în baza Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 300.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca, cu destinaţia „Achiziție dispozitive medicale: 1. Ecograf Doppler cu sonde – 1 buc. =190.000 lei; 2. Electrocardiograf portabil 12 canale – 2 buc. = 26.000 lei; 3. Analizor pentru determinarea hemoglobinei glicozilate – 1 buc. = 6.000 lei; 4. Holter ECG – 3 buc. = 50.000 lei; 5. Holter TA – 3 buc= 3.000 lei; 6. Sursă de lumină cu Led – 1 buc. = 25.000 lei”.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte şi Direcţia Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretar general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 492 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)