CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 191/2009 (buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca)

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 191/2009 (buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca) – proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 293324/488/16.04.2019 al Direcţiei Generale Poliţia locală, prin care se propune modificarea art. 3 pct. 1 din Hotărârea nr. 191/2009 (buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca), modificată prin Hotărârea nr. 505/2009, Hotărârea nr. 90/2010, respectiv Hotărârea nr. 99/2015, în vederea asigurării unui serviciu de salubrizare a municipiului la un nivel cât mai performant;

Având în vedere prevederile art. 2 alin. 2 şi 3 din Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. 7 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată; ale art. 24 din Ordonanţa nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale HCL nr. 88/2019 privind aprobarea Regulamentului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca, conform O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor; ale Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36, 39 alin. 1 şi 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. I. Se aprobă modificarea şi completarea art. 3 pct. 1 al Hotărârii nr. 191/2009 (buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca), care va avea următorul conţinut:
„Art. 3 pct. 1. Depozitarea deşeurilor la alte puncte de colectare decât cele special amenajate şi destinate respectivei categorii de folosinţă sau depozitarea deşeurilor la alte puncte de colectare decât cele arondate imobilelor în care locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea, cu amendă de la 1000 lei, până la 2500 lei”.

Art. II. Prevederile art. I din prezenta hotărâre vor fi aplicate începând cu data de 1 iulie 2019.

Art. III. Celelalte prevederi ale HCL nr. 191/ 2009 privind buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca, cu modificările şi completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. IV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală Poliţia locală, Direcţia Ecologie urbană şi spaţii verzi, Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică.

 

Nr. 509 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)