CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind însuşirea Documentaţiei tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru

imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Parc Ion Luca Caragiale

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însuşirea Documentaţiei tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Parc Ion Luca Caragiale – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 342363/1/17.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 342548/45/30/17.07.2020 al Direcţiei patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și al Direcției juridice, prin care se propune însuşirea Documentaţiei tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Parc Ion Luca Caragiale;

Potrivit prevederilor art. 107 alin. (1) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 87 alin. (5), 108 și 129 alin. 2 lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 129/2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă actualizarea suprafeței imobilului-teren intravilan, situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul Ion Luca Caragiale, identificat prin nr. cadastral 339253, înscris sub nr. serial A1 în CF nr. 339253 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public, de la 4823 mp., la 4864 mp.

Art. 2. Se însuşeşte Documentaţia tehnică pentru actualizarea suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul Ion Luca Caragiale, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 514 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)