Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Constrnire imobil cu funcţiuni mixte
S+P+2E+R, str. Tăietura Turcului nr. 3

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcţiuni mixte S+P+2E+R, str. Tăietura Turcului nr. 3 – proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 258256 din 3.06.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcţiuni mixte S+P+2E+R, str. Tăietura Turcului nr. 3, beneficiar: Şoavă Adrian;

Având în vedere Avizul Arhitectului şef nr. 226 din 16.04.2019 şi avizele organismelor teritoriale interesate, precum şi avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 şi Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 şi 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcţiuni mixte S+P+2E+R, str. Tăietura Turcului nr. 3, beneficiar: Şoavă Adrian, pe o parcelă proprietate privată.

Documentaţia reglementează:
• retragerea minimă faţă de limita laterală nordică: 5 m;
• retragerea minimă faţă de limita laterală sudică: 5,8 m;
• retragerea minimă faţă de limita posterioară: 8 m;
• accesul auto şi cel pietonal din str. Tăietura turcului;
• staţionarea vehiculelor (auto, velo): în spaţii specializate dispuse la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament P.U.G.;
• echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Tăietura Turcului.
Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. – Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

 

Nr. 529 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)