CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în regim de închiriere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca,

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 12,

în favoarea domnului deputat Coleșa Ilie Alin

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea în regim de închiriere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 12, domnului deputat Coleșa Ilie Alin – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 90668/1/10.02.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 90969/451/10.02.2021 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune atribuirea în regim de închiriere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 12, în favoarea domnului deputat Coleșa Ilie Alin;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 1, ale art. 297 alin. 1 și 2, ale art. 332, ale art. 323 alin. 1 și 2, ale art. 362 alin. 1 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 40 alin. 1 din Legea nr. 96/2006, republicată, privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, ale Hotărârii Camerei Deputaților nr. 70/2020 privind validarea mandatelor deputaților aleși la data de 6 decembrie 2020, ale Hotărârii nr. 238/2009 privind stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea municipiului, ale Hotărârii nr. 780/2020 privind constituirea Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație, ținând cont de cererile nr. 638091/2020, nr. 52695/2021, respectiv, nr. 79155/2021, precum și de Procesele-verbale din data de 3.02.2021, 4.02.2021, respectiv 8.02.2021, ale Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă atribuirea în regim de închiriere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 12, parter, având suprafața utilă de 35,22 m.p., identificat în C.F. individual nr. 265755-C1-U17, nr. cadastral 265755-C1-U17, în favoarea domnului deputat Coleșa Ilie Alin, în vederea organizării și funcționării Biroului Parlamentar, pe perioada calității de deputat conferită în urma alegerilor din 6 decembrie 2020.

(2) Predarea imobilului închiriat, prevăzut la alin. 1 va avea loc după aducerea acestuia în stare normală de folosință.

(3) Valoarea de inventar a suprafeței închiriate, prevăzută la alin 1, este de 113.267,34 lei.

Art. 2. Chiria se calculează în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 238/28 aprilie 2009, privind stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea municipiului.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcţia Economică și Direcția Juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 54 din 22 februarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)