H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D construire birouri și hală (spațiu comercial), P,

str. Traian Vuia nr. 113

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D construire birouri și hală (spațiu comercial), P, str. Traian Vuia nr. 113proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 353588/1/24.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 353632/433/24.07.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.D. construire birouri și hală (spațiu comercial), P, str. Traian Vuia nr. 113, beneficiari: Gozner Otto și Gozner Timea;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 1254 din 30.12.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu construire birouri și hală (spațiu comercial), P, str. Traian Vuia nr. 113, beneficiari: Gozner Otto și Gozner Timea, nr. cad. 334538.

Prin P.U.D se propune desființarea fondului construit existent și construirea unui imobil cu funcțiune de birou și hală cu spațiu comencial, cu regim de înălțime parter.

  • retragerea față de limita laterală nord-vestică: 80 cm;

  • retragerea față de limita laterală sud-estică: min. 7.35 m;

  • retragerea față de limita posterioară: 14.80 m;

  • circulaţiile şi accesele: str. Traian Vuia;

  • staționarea vehiculelor (auto și velo): la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G.;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Suprafața de teren necesară lărgirii străzii Traian Vuia (73 mp) a fost dezmembrată și înscrisă în CF nr. 334539 cu titlu de drum.

Art. 2.

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 544 din 3 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)