H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D. construire imobil cu două unități locative P+E+R,

str. Smârdan nr. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil cu două unități locative P+E+R, str. Smârdan nr. 2 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 356557/1/27.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 356610 din 27.07.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.D. construire imobil cu două unități locative P+E+R, str. Smârdan nr. 2, beneficiari: Bogdan Cristian-Mihai și Bogdan Larisa-Petronela;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 106 din 24.04.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. – Se aprobă P.U.D. construire imobil cu două unități locative P+E+R, str. Smârdan nr. 2, beneficiari: Bogdan Cristian-Mihai și Bogdan Larisa-Petronela, pe o parcelă proprietate privată, cu nr. Cad. 331062;

Documentaţia reglementează:

  • retragerea față de limita laterală sud-vestică: minim 5,5 m;

  • amplasarea construcției adiacent limitei de proprietate nord-estică;

  • accesele auto şi cel pietonal: din strada Ioan Buteanu și din strada Smârdan;

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, necesarul locurilor de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent PUG;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Smârdan și pe str. Ioan Buteanu.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafețele de teren necesare regularizării străzilor Ioan Buteanu și Smârdan la profil de 7 m vor fi dezmembrate din parcela inițială, înscrise în C.F. cu titlu de „drum” și aduse la aceeași îmbrăcăminte rutieră cu străzile Ioan Buteanu și Smârdan până la recepția investiției.

Art. 2.   –  Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 545 din 3 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)