CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind punerea în executare a Deciziei civile nr. 1562/2019, pronunțată de

Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 656/117/2018

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind punerea în executare a Deciziei civile nr. 1562/2019, pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 656/117/2018 – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 362505 din 29.07.2020 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 364323 din 30.07.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune punerea în executare a Deciziei civile nr. 1562/2019, pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 656/117/2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 95 din Regulamentul de organizare și funcționare a cimitirelor aparținând domeniului public al municipiului Cluj-Napoca și aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin H.C.L. nr. 300/2014 și ale art. 622 alin. (1) din Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Deciziei civile nr. 1562/2019, pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 656/117/2018 și a Sentinței nr. 1036/2019, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 656/117/2018;

Potrivit dispoziţiilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea contractului de concesiune cu Câmpean Traian, Vincze Floarea, Câmpean Ioan și Tot Viorica, având ca obiect locul de mormânt din cimitirul ”Valea Chintăului”, nr. 88, în suprafață de 4,5 mp, pe o durată de 20 ani, cu plata retroactivă a taxelor de concesiune pentru perioada 2011-2019 și cu plata anticipată a taxei pentru întreaga durată a contractului.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică prin Serviciul Administrare cimitire domeniul public, Direcția Juridică și Direcția Economică.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 553 din 3 august 2020

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi