CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în regim de închiriere a suprafeţei de 56,82 m.p., aferentă imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 6-8, ap. 16, respectiv parte din ap. 17,

în favoarea domnului senator Dîncu Vasile

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea în regim de închiriere a suprafeţei de 56,82 m.p., aferentă imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 6-8, ap. 16, respectiv parte din ap. 17, în favoarea domnului senator Dîncu Vasile – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 90539/1/10.02.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 90878/451/10.02.2021 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune atribuirea în regim de închiriere a suprafeţei de 56,82 m.p., aferentă imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 6-8, ap. 16, respectiv parte din ap. 17, în favoarea domnului senator Dîncu Vasile;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 1, ale art. 297 alin. 1 și 2, ale art. 332, ale art. 333 alin. 1 și 2 și ale art. 362 alin. 1 și 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 40 alin. 1 din Legea nr. 96/2006, republicată, privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, ale Hotărârii Senatului României nr. 120/2020, privind validarea mandatelor senatorilor aleși la data de 6 decembrie 2020, ale Hotărârii nr. 238/2009 privind stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea municipiului, ale Hotărârii nr. 780/2020 privind constituirea Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație, ținând cont de Cererile nr. 42642/20.01.2021 și nr. 55955/27.01.2021, precum și de Procesele-verbale din data de 3.02.2021, 4.02.2021 și 8.02.2021 ale Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă atribuirea în regim de închiriere a suprafeţei de 56,82 m.p., aferentă imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. Eroilor nr. 6-8, ap. 16, parter, înscris în CF. individual nr. 250375-C1-U17, nr. topografic 514/1/1/XVI, format din un birou cu suprafaţă utilă de 27,75 m.p., respectiv a unei părţi din apartamentul nr. 17, înscris în CF. individual nr. 250375-C1-U16, nr. topografic 514/1/1/XVII și anume un birou cu suprafaţă de 23,89 m.p., magazie cu suprafaţă de 5,18 m.p., în favoarea domnului senator Dîncu Vasile, în vederea organizării și funcționării Biroului Parlamentar, pe perioada calității de senator, conferită în urma alegerilor din data de 6 decembrie 2020.

(2) Valoarea de inventar a suprafeței închiriate, prevăzută la alin 1, este de:

    • 128.387,44 lei pentru ap. 16, B-dul Eroilor nr. 6-8;

    • 134.623,43 lei pentru parte din ap. 17, B-dul Eroilor nr. 6-8;

Art. 2. Chiria se calculează în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 238/2009, privind stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea municipiului.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcţia Economică și Direcția Juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 56 din 22 februarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)