CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării municipiului Cluj-Napoca la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ALIANŢA VESTULUI

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Cluj-Napoca la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ALIANŢA VESTULUI – proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 299589 din 7.06.2019 al Serviciului Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune aprobarea participării municipiului Cluj-Napoca la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ALIANŢA VESTULUI;

Reţinând prevederile art. 11, 12 şi 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 6 alin. 3 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36, 39 al. 1 şi 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. Se aprobă participarea municipiului Cluj-Napoca la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ALIANŢA VESTULUI.

Art.2. Se desemnează domnul primar Emil Boc să reprezinte Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ALIANŢA VESTULUI, cu puteri depline pentru semnarea documentelor de constituire a asociaţiei şi a altor documente necesare în acest scop.

Art.3. Se desemnează în calitate de reprezentanţi ai municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală a Asociaţilor:
• domnul Emil Boc (membru);
• domnul Ovidiu Vasile Cîmpean (membru);
• domnul Dan Ştefan Tarcea (membru supleant).

Art.4. Se aprobă participarea municipiului Cluj-Napoca la constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei cu o contribuţie în valoare de 20.000 de lei.

Art.5. Se aprobă cotizaţia anuală de 0,5 euro pentru fiecare locuitor cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca destinată acoperirii cheltuielilor de funcţionare a aparatului tehnic­ operaţional.

Art.6. Se aprobă Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ALIANŢA VESTULUI, conform Anexei 1 şi Anexei 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă stabilirea sediului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ALIANŢA VESTULUI în România, Municipiul Timişoara, str. Vasile Alecsandri nr. 1, SAD 10 (unitatea individuală nr. 24) şi SAD 11 (unitate individuală nr. 25).

Art.8. Se aprobă desemnarea dnei. Şeitan Adriana Mariana, cu cetăţenia română, născută la data de 26.03 .1971 domiciliată în Timişoara, str. Fructelor nr. 5, ap. 3, titular CI seria TZ, nr. 347451 eliberat de SPCLEP Timişoara, la 06.03.2017 , ca persoană împuternicită, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru îmegistrarea Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Timişoara.

Art.9. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează primarul municipiului Cluj­ Napoca, Direcţia generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte şi Direcţia economică.

 

Nr. 576 din 4 iulie 2019
(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)