HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2136 din data de 14.11.2000, încheiat cu Artex Societate Cooperativa Meșteșugărească, având ca obiect suprafața de 304,48 m.p. parte din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Brassai Samuel nr. 7

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2136 din data de 14.11.2000, încheiat cu Artex Societate Cooperativa Meșteșugărească, având ca obiect suprafața de 304,48 m.p. parte din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Brassai Samuel nr. 7 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 91010/1/10.02.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 91544/451/11.02.2021 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2136 din data de 14.11.2000, încheiat cu Artex Societate Cooperativa Meșteșugărească, având ca obiect suprafața de 304,48 m.p. parte din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Brassai Samuel nr. 7;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 108 lit. c, ale art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b și ale art. 362 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 238/2009 privind stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea municipiului, ale Contractului de închiriere nr. 2136 din 14.11.2000, ale Hotărârii nr. 780/2020 privind constituirea Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație, ținând cont de Cererea nr. 586209/45/26.11.2020, precum și de Procesul-verbal din data de 21.01.2021 al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.(1) Se aprobă prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2136 din data de 14.11.2000, încheiat cu Artex Societate Cooperativa Meșteșugărească, având ca obiect suprafața de 304,48 m.p. parte din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Brassai Samuel nr. 7, până la predarea posesiei către revendicator, dar nu mai mult de data de 30.06.2025.

(2) Conform evidențelor contabile, valoarea de inventar a imobilului, închiriat în municipiul Cluj-Napoca, str. Brassai Samuel nr. 7, este de 691.925,35 lei.

Art. 2. Chiria se calculează în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 238/2009 privind stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea municipiului.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcţia Economică și Direcția Juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 59 din 22 februarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi