ANEXE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului multianual Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației

defavorizate la servicii de stomatologie

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului multianual Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie;

Reținând Referatul de aprobare nr. 492.515/1/27.08.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 492.553/27.08.2021 al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea Programului multianual Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie;

Văzând Adresele nr. 595.005/3.12.2020 și nr. 604.320/80/9.12.2020, prin care Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca și Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” și-au expimat dorința de a continua implementarea Programului multianual Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie;

Potrivit prevederilor Capitolului II, Obiectivul 3 „Sănătate și bunăstare” din Anexa I la H.G. nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, ale art. 129 alin. (9) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 18 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale, ale art. 137 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) și art. 14 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 127/2021 privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2021;

Văzând și avizul comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133, alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă programul multianual Promovarea sănătăţii orale prin creşterea accesibilităţii populaţiei defavorizate la servicii de stomatologie”, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Cluj-Napoca și Direcția de Asistență Socială și Medicală, pe de o parte, și Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, prin Facultatea de Medicină Dentară, și Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, pe de altă parte, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cheltuielile care cad în sarcina Direcției de Asistență Socială și Medicală, în conformitate cu prevederile din Acordul de parteneriat, vor fi suportate din bugetul pe anul 2021 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, capitolul 68.02. Asigurări și asistență socială”, în limita sumei de 200.000 lei.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Protecție Socială și Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 596 din 2 septembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)