HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.D.Construire locuință familială cu două unități locative, Sp+P+E,

str. Jiului nr. 58C

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Emaninând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de DetaliuConstruire locuință familială cu două unități locative, Sp+P+E, str. Jiului nr. 58C proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 85483/1/9.02.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 85523/433/9.02.2021 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de DetaliuConstruire locuință familială cu două unități locative, Sp+P+E, str. Jiului nr. 58C, beneficiară: S.C Tanțău Architecture S.R.L;

Reținînd Avizul Arhitectului șef nr. 269/2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de DetaliuConstruire locuință familială cu două unități locative Sp+P+E, str. Jiului nr. 58C, beneficiară: S.C Tanțău Architecture S.R.L pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 324572.

Documentația reglementează:

  • retragerea față de limita laterală nordică: min. 60 cm;

  • retragerea față de limita laterală sudică: min. 3.2 m;

  • circulaţiile şi accesele: din str. Jiului și str. Ioan Oargă;

  • staționarea autovehiculelor: la sol și în spațiu specializat dispus la subsolul locuinței;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă;

  • conformarea arhitectural volumetrică: H cornișă pe latura nordică – 4.5 m.

Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

Anterior recepției construcției propuse, va fi amenajat, pe cheltuiala beneficiarului /investitorului, accesul auto nou din strada Ioan Oargă, de o firmă specializată, conform prevederilor Avizului nr. 510898/446/2020 al Serviciului Siguranța Circulației.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 61 din 22 februarie 2021 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)