CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. – „Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii – Cluj-Napoca”, str. Borhanciului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa extraordinară, convocată de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – „Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii – Cluj-Napoca”, str. Borhanciului − proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 700159/1/23.08.2022, conex cu nr. 626793/1/12.07.2022, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 700217/433/23.08.2022, conex cu nr. 626933/433/12.07.2022, al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.Z. – „Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii – Cluj-Napoca”, str. Borhanciului, beneficiar: Consiliul Județean Cluj;

Reținând Avizul de oportunitate nr. 154 din 8.10.2021, Avizul Arhitectului șef nr. 97 din 15.06.2022, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 134 alin. 4, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă P.U.Z. – „Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii – Cluj-Napoca”, str. Borhanciului; beneficiar: Consiliul Județean Cluj, pe parcela proprietate privată, nr. cad. 327855.

Prin P.U.Z. se studiază un teritoriu în suprafață de aprox. 17 ha, propunându-se parcelarea acestuia (două parcele destinate construirii și un imobil – UTR Tr aferent culoarului centurii metropolitane) și stabilirea de reglementări urbanistice, după cum urmează:

U.T.R. Is_A* – Zonă de instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în ansambluri independente;

 • funcțiunea predominantă: instituţii şi servicii publice sau de interes public – Spital Clinic de Urgență pentru Copii și dotări aferente (centru de cercetare/apart – hotel, parcare supraetajată, dotări conexe de susținere a activității medicale – spații pentru ospitalitate);

 • înălțimea maximă admisă: pentru clădirile comune, înălţimea totală (maximă) nu va depăşi 33 m, respectiv un regim de înălţime de S+P+5E. Se admit nivele parțiale (supante, mezanine), cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă reglementată;

 • indicii urbanistici: P.O.T. maxim și C.U.T. maxim vor fi cei reglementați prin R.G.U. sau norme specifice pentru programul arhitectural respectiv, fără a depăşi P.O.T. max. = 60% și C.U.T. max. =2,2;

 • retragerea față de aliniament: ca regulă generală, retragerea faţă de aliniament va fi de minimum 10 m.;

 • retragerea față de limitele laterale: clădirile vor fi retrase în mod obligatoriu de la limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minim egală cu jumătate din înălţimea clădirii, dar cu nu mai puţin decât 6 m.;

 • retragerea față de limita posterioară: clădirile vor fi retrase de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minim egală cu înălţimea clădirii, dar cu nu mai puţin decât 6 m;

 • circulațiile și accesele: parcelele vor fi accesibile din drumuri publice de rang superior (centură, colectoarele zonale și legăturile cu acestea). Rețeaua interioară de accese auto de diferite categorii, velo și pietonale, vor fi separate cât mai mult posibil, pentru a putea permite funcționarea optimă a fluxurilor specifice funcțiunii de bază (spital și dotări aferente). Orice acces la drumurile publice va fi realizat conform avizului eliberat de administratorul acestora. Pentru căile pietonale și carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile;

 • staționarea autovehiculelor: va fi organizată numai în interiorul parcelelor, în garaje colective subterane/supraterane sau în parcaje amenajate la sol. Nu se admite amenajarea de parcaje la sol pe fâşia de teren dintre aliniament şi clădiri, indiferent de adâncimea acesteia. Staţionarea în curţile clădirilor este admisă doar în cazul în care acestea au exclusiv rolul de curte de serviciu. Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la Regulamentul local de urbanism aferent P.U.G. Atunci când se prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcţiuni în parte;

 • echiparea tehnico-edilitară: toate clădirile vor fi racordate la reţelele edilitare publice. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în clădiri. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). Fiecare parcelă va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în clădire), destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.

U.T.R. Ve – Zona verde de protecţie a apelor sau cu rol de culoar ecologic;

 • funcțiunea predominantă: plantaţii înalte, medii şi joase, sistem de alei şi platforme pentru circulaţii pietonale şi velo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport si alte activităţi în aer liber compatibile, edicule, componente ale amenajării peisagere, lucrări şi amenajări hidrotehnice;

 • indicatorii urbanistici: P.O.T. max. = 1%, C.U.T. max. = 0,01;

 • înălțimea maximă admisă, retragere față de aliniament, limitele laterale și posterioară: nu e cazul;

 • staționarea autovehiculelor: este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi. Acestea vor fi organizate/reglementate ca parte a sistemului de parcaje/garaje publice;

 • echiparea tehnico-edilitară: zona echipată edilitar. Se va da o atenție deosebită iluminatului public, ce va face obiectul unor studii de specialitate. Vor fi prevăzute puncte de alimentare cu apă din rețeaua publică. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel.

U.T.R. Vpr – Zonă verde de protecţie faţă de infrastructura majoră, de protecţie sanitară, plantaţii cu rol de stabilizare a versanţilor şi de reconstrucţie ecologică;

 • funcțiunea predominantă: spații verzi – plantații înalte, medii și joase, în conformitate cu cadrul normativ specific fiecărei categorii de utilizare în parte;

 • înălțimea maximă admisă: nu e cazul;

 • indicii urbanistici : P.O.T. max. = 0%, C.U.T. max. = 0 ADC/mp.;

 • retragerea față de aliniament, retragerea față de limitele laterale, retragerea față de limita posterioară: nu e cazul;

 • staționarea autovehiculelor: este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi. Acestea vor fi organizate/reglementate ca parte a sistemului de parcaje/garaje publice;

 • echipare tehnico-edilitară: zonele vor fi echipate edilitar conform necesităţilor specifice. Se va da o atenţie deosebită iluminatului public, ce va face obiectul unor studii de specialitate. In cazul în care accesul public e permis, vor fi prevăzute puncte de alimentare cu apă din reţeaua publică.

U.T.R. TR- Zonă de circulație rutieră și amenajări aferente;

 • funcțiunea predominantă: circulaţie rutieră/amenajările specifice aferente;

 • condiții de amplasare, echipare și configurarea clădirilor, indicii urbanistici: se vor stabili prin P.U.Z. (proiect aferent „Drum Transregio Feleac TR35, Etapa I-Centura Metropolitană și Etapa II- Drumuri de legătură”).

Până la realizarea centurii metropolitane, în vederea organizării de șantier, se admit realizarea de accese temporare la amplasament, din circulații publice, accese care vor fi stabilite/detaliate la fazele următoare de proiectare.

Regulamentul local de urbanism se constituie în Anexa 1 și Planșa P03 – Reglementări Urbanistice/Zonificare se constituie în Anexa 2, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de șapte ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 621 din 24 august 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)