CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii nr. 118/2020 (aprobarea solicitării avizului conform al \ministrului educației și cercetării, în vederea schimbării destinației imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 18)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 118/2020 (aprobarea solicitării avizului conform al ministrului educației și cercetării, în vederea schimbării destinației imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 18) – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 383798/1/11.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 384042/45/30/11.08.2020 al Direcţiei Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 118/2020 (aprobarea solicitării avizului conform al ministrului educației și cercetării, în vederea schimbării destinației imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 18);

Potrivit prevederilor art. 112 alin. 2 și 6 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, ale Ordinului nr. 5819/2016 al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, ale art. 87 alin. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Ministerului Educației și Cercetării nr. DPI/2182/31.07.2020 și ale Încheierii c.f. nr. 64205/28.02.2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 118/2020, în sensul că imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 18 este identificat prin nr. cadastral 339035, înscris în CF nr. 339035 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 118/2020 rămân nemodificate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 630 din 20 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)