CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca

pe anul 2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 394712/1/18.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 394773 /414/18.08.2020 al Direcției Economice, al Direcției Tehnice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, ale Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată și ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020 conform Anexelor 1, 2A, 2A.1, 2A.2, 2A.3, 2A.4, 2A.5, 2A.6, 2A.7, 2A.8, 2A.9, 2A.10, 2A.11, 2A.12, 2A.13, 2A.14, 2A.15, 2A.16, 2A.17, 2A.18, 2A.19, 2A.20, 2A.21, 2A.23, 2A.24, 2A.25, 2A.27, 2A.29, 2A.30, 2A.31, 2A.32, 2A.33, 2A.34, 2A.35, 2A.38, 2A.39, 2A.40, 2A.41, 2A.43, 2A.44, 2A.45, 2A.46, 2A.47, 2A.48, 2A.49, 2A.50, 2A.51, 2A.52, 2A.53, 2A.54, 2A.55, 2A.56, 2A.57, 2A.58, 2A.59, 2A.60, 2A.61, 2A.62, 2A.63, 2A.64, 2A.65, 2A.66, 2A.67, 2A.68, 2A.69, 2A.70, 2A.71, 2A.72, 2A.74, 2A.75, 2A.77, 2A.78, 2A.79, 2A.80, 2A.81, 2A.82, 2A.82.1, 2A.82.2, 5F, 5F.1, și 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.9.1, 7.9.2, 7.9.3, 7.9.4, 7.10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Bugetul general este detaliat la venituri pe capitole, subcapitole și paragrafe și, la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate.

1. Veniturile bugetului general sunt în sumă de 1.516.472.489 lei și cuprind:

– bugetul local al municipiului, în sumă de 1.339.885.960 lei;

– bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 2.165.635 lei;

– bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 289.816.994 lei.

2. Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 1.719.314.128 lei și cuprind:

– bugetul local al municipiului, în sumă de 1.537.992.691 lei;

– bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 2.300.000 lei;

– bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 294.417.537 lei.

3. Excedentul anilor precedenţi – bugetul local, în sumă de 198.106.731 lei.

4. Excedentul anilor precedenţi – bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 134.365 lei.

5. Excedentul anilor precedenţi – bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 4.600.543 lei.

Art. 3. Se aprobă finanţarea de bază, finanţarea complementară și a altor drepturi pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, conform anexelor, 2A.4, 2.A.5, 2A.82, 2A.82.1 și 2A.82.2.

Art. 4. Se aprobă suplimentarea din bugetul local, în vederea susţinerii finanţării de bază aferentă unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii pe anul 2020, cu suma de 13.793.700 lei, conform Anexelor 2A.4, 2A.82 și 2A.82.1.

Art. 5. Se aprobă finanţarea complementară aferentă unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca pe anul 2020 din bugetul local, cu suma de 73.073.483 lei, conform Anexelor 2A.5, 2A.82 și 2A.82.2.

Art. 6. Se aprobă ca din suma de 25.500.000 lei cuprinsă în bugetul local la capitolul 66.02 titlul 51 şi în bugetul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca la capitolul 66.10 titlul 20 bunuri şi servicii să se achite de către spital diferenţa dintre costul total şi tariful pe pacient decontat de către Casa de asigurări de sănătate pentru pachetul de servicii medicale și a cheltuielilor cu bunuri și servicii.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi instituţiile publice subordonate.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 639 din 20 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)