CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

extindere și mansardare imobil de locuit P+M, str. Remetea nr. 28

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – extindere și mansardare imobil de locuit P+M, strada Remetea nr. 28 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 446811/1/3.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 446955 din 3.09.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – extindere și mansardare imobil de locuit P+M, strada Remetea nr. 28, beneficiari: Andres Sorin Dorin și Andres Andreea Gabriela;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 1342 din 12.03.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – extindere și mansardare imobil de locuit P+M, strada Remetea nr. 28, beneficiari: Andres Sorin Dorin și Andres Andreea Gabriela, pe o parcelă proprietate privată.

Documentaţia reglementează;

– retragerea faţă de limita laterală nord-vestcă: min.5 m;

– amplasarea faţă de limita laterală sud-estică: pe limita de proprietate;

– retragerea faţă de limita posterioară: min. 7.5 m;

– accesul auto și pietonal: din strada Remetea;

– staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol, necesarul locurilor de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent PUG;

– echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 662 din 10 septembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)