CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI:

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Extindere și mansardare locuință P+M, str. Ion Budai Deleanu nr. 35A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere și mansardare locuință P+M, str. Ion Budai Deleanu nr. 35A proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 447069/1/3.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 447187 din 3.09.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere și mansardare locuință P+M, str. Ion Budai Deleanu nr. 35A, beneficiari: Szabo Iuliu și Szabo Magdolna;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 515 din 12.07.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –   Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Extindere și mansardare locuință P+M, str. Ion Budai Deleanu nr. 35A, beneficiari: Szabo Iuliu și Szabo Magdolna, pe o parcelă proprietate privată.

Documentaţia reglementează pentru mansardarea și extinderea propusă:

  • retragerea față de limita laterală nord-vestică: 1 m;

  • retragerea față de limita laterală sud-estică: 0,2 m;

  • retragerea minimă față de limita posterioară: 25 m;

  • accesul auto și pietonal: din strada Ion Budai Deleanu;

  • conformarea arhitectural volumetrică: H streașină pe latura sud-estică = 4.5 m de la C.T.A.;

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol;

Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. – Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 666 din 10 septembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)