CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ–NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării proiectului „Pachet de măsuri de asistență socială comunitară pentru incluziunea socială a persoanelor vulnerabile din comunitatea Pata Rât și continuarea procesului de desegregare a zonei” al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (A.D.I. Z.M.C.)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Pachet de măsuri de asistență socială comunitară pentru incluziunea socială a persoanelor vulnerabile din comunitatea Pata Rât și continuarea procesului de desegregare a zonei” al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (A.D.I. Z.M.C.) – proiect la inițiativa doamnei Oláh Emese, consilier local și viceprimar;

Reținând Referatul de aprobare nr. 687.086/2.08.2023 al doamnei Oláh Emese, consilier local și viceprimar, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 687.123/2.08.2023 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea proiectului „Pachet de măsuri de asistență socială comunitară pentru incluziunea socială a persoanelor vulnerabile din comunitatea Pata Rât și continuarea procesului de desegregare a zonei” al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (A.D.I. Z.M.C.);

Analizând Adresa nr. 1011/1.08.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (A.D.I. Z.M.C.), înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 685.399/1.08.2023;

Reținând prevederile din Hotărârea nr. 1 din 1.08.2023 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (A.D.I. Z.M.C.), prin care se aprobă proiectul „Pachet de măsuri de asistență socială comunitară pentru incluziunea socială a persoanelor vulnerabile din comunitatea Pata Rât și continuarea procesului de desegregare a zonei”;

Ținând cont de prevederile art. 90 alin. (1), 129 alin. (2) lit. b), d) și alin. (7) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.17 alin. (3) și 19 alin. (3) din Legea nr. 246/2022 privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 579/2023 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2023;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului „Pachet de măsuri de asistență socială comunitară pentru incluziunea socială a persoanelor vulnerabile din comunitatea Pata Rât și continuarea procesului de desegregare a zonei”, aprobat prin Hotărârea nr. 1 din 1.08.2023 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (A.D.I. Z.M.C.), conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă contribuția de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca la finanțarea proiectului menționat la art. 1, în sumă de 664.130 lei.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (A.D.I. Z.M.C.).

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 666 din 3 august 2023

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)