CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018, nr. 45/2019 și nr. 539/2019

(repartizarea şi numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliile de administraţie ale şcolilor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018, nr. 45/2019 și nr. 539/2019 (repartizarea şi numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliile de administraţie ale şcolilor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca) – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 491760 din data de 26.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 491803/424 din 26.09.2019 al Biroului învăţământ, cultură, culte, sport și societate și al Direcției juridice, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr.548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018, nr. 45/2019 și nr. 539/2019 (repartizarea şi numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliile de administraţie ale şcolilor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca);

zând avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile art. 96 alin. (2) lit. a, b şi c şi alin. (5) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, ale art. 3 şi 4 (1) lit. (a), (b) şi (c) din O.M.E.N. nr. 4619/2014 privind Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat și a Ordinului nr. 3.160 din 1.02.2017 pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.619/2014, cât și Avizul conform, însoțit de adresa nr. 15954/19.12.2018 și înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 611358/1/21.12.2018, emise de Inspectoratul Școlar Județean Cluj;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018, nr. 45/2019 și nr. 539/2019 (repartizarea şi numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliile de administraţie ale şcolilor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), după cum urmează:

I. Unități de învățământ preuniversitar de stat:

1. modificarea poziției nr. 9, urmare a schimbării denumirii Colegiului Tehnic Napoca în Colegiul de Servicii în Turism Napoca;

2. modificarea poziției nr. 21 (Colegiul de Tehnic de Comunicații Augustin Maior), prin adăugarea doamnei consilier local Moldovan Gabriela Iuliana ca membru al Consiliului local în consiliul de administrație și păstrarea domnului cosilier local Florian Ovidiu Valeriu, ca membru al Consiliului local în consiliul de administrație;

3. modificarea poziției nr. 22, subpunctul 3 (Școala Gimnazială Traian Dârjan), prin eliminarea doamnei consilier Modovan Gabriela Iuliana, ca membru al Consiliului local în consiliul de administrație și păstrarea doamnei cosilier local Pop Loredana și a domnului Avram Ioan, ca membri ai Consiliului local în consiliul de administrație;

4. modificarea poziției nr. 25, subpunctul 2 (Liceul Waldorf), prin înlocuirea doamnei Pop Alexandrina, ca membru al Consiliului local în consiliul de administrație, cu domnul Arnăutu Robert, ca membru al Consiliului local în consiliul de administrație;

5. desființarea poziției nr. 35 (Colegiului Tehnic Edmond Nicolau), urmare a comasării colegiului cu Colegiul Tehnic de Comunicații Augustin Maior;

6. modificarea poziției nr. 48, subpunctul 3 (Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu), prin înlocuirea domnului Anghel Marcel, ca membru al Consiliului local în consiliul de administrație, cu doamna Oana Maria Victoria Mureșan, ca membru al Consiliului local în consiliul de administrație.

II. Unități de învățământ preuniversitar particulare:

1. înființarea unei noi poziții, urmare a înființării școlii Key International School și numirea domnului consilier local Jurja Marius Sorel, ca membru al Consiliului local în consiliul de administrație.

Art. II. Anexa, astfel modificată, completată și renumerotată, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte – Biroul Învăţământ, cultură, culte, sport, societate.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 677 din 16 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Anexă la Hotărârea nr. 677/2019

CLUJ – NAPOCA

Tabel nominal privind repartizarea şi numirea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie ale şcolilor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca

1. Unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

Nr. crt.

Denumirea unităţii şcolare şi adresa

Numele şi prenumele reprezentanţilor consiliului local desemnaţi în consiliile de administraţie

1.

Liceul Teoretic

Lucian Blaga

str. Băişoara nr. 2-4

Cluj-Napoca

1. Raţiu Radu Florin – consilier local

2. Molhem Mohammad-Bashar – consilier local

3. Popa Sorana

2.

Liceul Teoretic

Mihai Eminescu

B-dul 21 Decembrie 1989

nr. 94-96

Cluj-Napoca

1. Gliga Florin-Valentin – consilier local

2. Demostene Şofron – jurnalist, Făclia

3. Peter Valentin

3.

Liceul de Arte Vizuale

Romulus Ladea

Calea Dorobanţilor nr. 56

Cluj-Napoca

1. Moldovan Gabriela Iuliana – consilier local

2. Toşa Ecaterina – conf. dr., Universitatea de Arte şi Design

3. Groza Tiberiu

4.

Şcoala Gimnazială

Ioan Bob

str. Episcop Ioan Bob nr. 10

Cluj-Napoca

1. Vișan Ovidiu Vasile – consilier local

2. Bărbos Ioan

3. Gliga Florin-Valentin – consilier local

5.

Colegiul de Muzică

Sigismund Toduţă

str. Paris nr. 60

Cluj-Napoca

1. Vișan Ovidiu Vasile – consilier local

2. Szép Iuliu – Opera Maghiară de Stat

3. Marc Alexandru – prof. univ. dr., Academia de Muzică „Gheorghe Dima”

6.

Colegiul Tehnic

Raluca Ripan

str. Bistriţei nr. 21

Cluj-Napoca

1. Drăgoescu Mihai – consilier local

7.

Liceul Teoretic

Eugen Pora

str. Mogoşoaia nr. 6

Cluj-Napoca

1. Jurja Marius Sorel – consilier local

2. Giurgiuman Tünde Ildiko – cadru univ., Facultatea de Medicină Veterinară, USAMV

3. dr. Maloş Cristian Valeriu – cadru didactic la Facultatea de Ştiinţa Mediului

8.

Şcoala Gimnazială

Liviu Rebreanu

str. Moldoveanu nr. 1

Cluj-Napoca

1. Morar Dan Ioan – consilier local

2. Frenţ Rodica – Centrul Bugetar de administrare creşe

3. Suciu Mihaela-Rodica – consilier local

9

Colegiul de Servicii în Turism

Napoca”

str. Taberei nr. 3

Cluj-Napoca

1. Ferdean Rareș Petru consilier local

2. Mândru Brândușa – S.C. Univers T

10.

Şcoala Gimnazială

Constantin Brâncuşi

str. Horticultorilor nr. 1

Cluj-Napoca

1. Gliga Florin-Valentin – consilier local

2. Szöcs Viorica

3. Suciu Mihaela-Rodica – consilier local

11.

Colegiul Tehnic

Anghel Saligny

B-dul. 21 Decembrie 1989

nr. 128-130

Cluj-Napoca

1. Croitoru Corina Ecaterina – consilier local

12.

Şcoala Gimnazială

Nicolae Titulescu

Aleea Herculane nr. 1

Cluj-Napoca

1. Gliga Florin-Valentin – consilier local

2. Barbu Ligia – consilier juridic Rondocarton S.R.L.

3. Tothfalusi Andras – consilier local

13.

Liceul Tehnologic nr. 1

str. Maramureşului nr. 165/A

Cluj-Napoca

1. Tomoş Constantin Ioan – consilier local

14.

Şcoala Gimnazială

Nicolae Iorga

str. Războieni nr. 67

Cluj-Napoca

1. Tomoş Constantin Ioan – consilier local

2. Boca Ambrozie – preotul parohial

3. Molhem Mohammad-Bashar – consilier local

15.

Seminarul Teologic Ortodox

P-ţa Avram Iancu nr. 18

Cluj-Napoca

1. Suciu Mihaela-Rodica – consilier local

2. Chirilă Ioan – prof. univ. dr., Facultatea de Teologie Ortodoxă

3. Ştefan Iloaie – conf. univ. dr., Facultatea de Teologie Ortodoxă

16.

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania

str. Bistriţei nr. 21

Cluj-Napoca

1. Drăgoescu Mihai – consilier local

2. Petric Carmen – Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive

17.

Liceul Teoretic

Bathory Istvan

str. M. Kogălniceanu nr. 2

Cluj-Napoca

1. Racz Levente Zsoltconsilier local

2. Deák Ferenc

3. Kinizsi Zoltán – consilier local supleant

18.

Şcoala Gimnazială

Ion Agârbiceanu

str. Grădinarilor nr. 1

Cluj-Napoca

1. Pop Loredana consilier local

2. Ghiţă Nica – Nemar Catering Cluj

3. Pop Ioan – consilier local

19.

Colegiul Naţional

Emil Racoviţă

str. M. Kogălniceanu nr. 9-11

Cluj-Napoca

1. Moisin Radu Marin – consilier local

2. prof. Borojni Rodica – vicepreşedintele Asociaţiei Absolvenţilor Colegiului Naţional „Emil Racoviţă”

3. Petrușel Adrian – prof. dr., decan al Facultății de Matematică și Informatică a Universității Babeș-Bolyai

20.

Şcoala Gimnazială

Ion Creangă

str. Peana nr. 2-4

Cluj-Napoca

1. Raţiu Radu Florin – consilier local

2. Băcilă Gabriela – asistent univ., Universitatea Tehnică

3. Ferdean Rareș Petru consilier local

21.

Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Augustin Maior

str. Moţilor nr. 78-80

Cluj-Napoca

1. Florian Ovidiu Valeriu – consilier local

2. Moldovan Gabriela Iuliana – consilier local

22.

Şcoala Gimnazială

Traian Dârjan

str. Traian Vuia nr. 76

Cluj-Napoca

1. Pop Loredana – consilier local

2. Avram Ioan – preot, Asociaţia „Down”

23.

Colegiul Naţional

George Bariţiu

str. Emil Isac nr. 10

Cluj-Napoca

1. Jurja Marius Sorel – consilier local

2. Zotic Vasile – conf. univ. dr., Facultatea de Geografie, UBB

3. Păunescu Mihai – reprezentant PrintArt

24.

Liceul Teoretic

Onisifor Ghibu

str. Al. Vlahuţă nr. 12-14

Cluj-Napoca

1. Moisin Radu Marin – consilier local

2. Varga Marius – preot paroh

3. Gergely Balazs – consilier local

25.

Liceul

Waldorf

str. Sergiu Celibidache nr. 8-12

Cluj-Napoca

1. Olah Emese – consilier local

2. Arnăutu Robert – președinte al Fundaţiei „Educaţie pentru Libertate”

3. Radu Roșcamembru al Asociației pentru promocarea Pedagogiei Waldorf

26.

Liceul Teoretic

Brassai Samuel

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 7

Cluj-Napoca

1. Nistor Dániel consilier local

2. Grabán Zsolt

27.

Liceul Unitarian

Janos Zsigmond

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9

Cluj-Napoca

1. Rezi Elek

2. Hegedűs Csilla

3. Talpas Botond

28.

Colegiul Economic

Iulian Pop

str. Emil Isac nr. 19

Cluj-Napoca

1. Dan Ioan Morar – consilier local

29.

Şcoala Gimnazială

Horea

str. Horea nr. 19/A

Cluj-Napoca

1. Ferdean Rareș Petru consilier local

2. Ispas Silviu Traian – Institutul de Formare Economică şi Socială

3. Pop Loredana consilier local

30.

Colegiul Tehnic

Ana Aslan

str. Decebal nr. 41

Cluj-Napoca

1. Mureşan Adrian – consilier local

31.

Şcoala Gimnazială de Muzică „Augustin Bena

str. Horea nr. 19/B

Cluj-Napoca

1. Mureșan Adrian – consilier local

32.

Şcoala Gimnazială

Emil Isac

str. G. Bruno nr. 46

Cluj-Napoca

1. Găbudean Călin Marcel – consilier local supleant

2. Ciui Alexandru – preot

3. Radu Florin Rațiu consilier local

33.

Liceul Tehnologic

Alexandru Borza

str. Al. Vaida-Voevod nr. 57

Cluj-Napoca

1. Mureşan Adrian consilier local

34.

Liceul Teoretic

Nicolae Bălcescu

str. Constanţa nr. 6

Cluj-Napoca

1. Pop Loredana – consilier local

2. Vișan Vasile Ovidiuconsilier local

3. Croitoru Corina Ecaterina consilier local

35.

Colegiul Naţional Pedagogic „Gheorghe Lazăr

str. Al. Vaida-Voevod nr. 55

Cluj-Napoca

1. Pop Ioan – consilier local

2. Borcilă Mircea – prof. univ. dr., Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai”

3. Chirilă Ioan – prof. dr., Facultatea de Teologie Ortodoxă, Univ. „Babeş-Bolyai”

36.

Liceul Teologic BaptistEmanuel

str. 11 Octombrie nr. 3

Cluj-Napoca

1. Tothfalusi Andras – consilier local

2. Cioflica Liviu – pastor baptist

37.

Liceul Teologic AdventistMaranatha

str. Mehedini nr. 80/A

Cluj-Napoca

1. Tothfalusi Andras – consilier local

2. Asanache Romeo – reprezentantul Bisericii Adventiste din România

38.

Şcoala Gimnazială

Al. Vaida-Voevod

str. Oltului nr. 83

Cluj-Napoca

1. Moldovan Gabriela Iulianaconsilier local

2. Ilea Octavian – dr. ing., Universitatea Tehnică

3. Drăgoescu Mihai – consilier local

39.

Colegiul Tehnic Energetic

str. Pascaly nr. 2-4

Cluj-Napoca

1. Suciu Mihaela-Rodica – consilier local

40.

Liceul Teologic Reformat

str. M. Kogălniceanu nr. 16

Cluj-Napoca

1. Gergely Balazs consilier local

2. Duy Erika

3. Incze Bordi Ildikö

41.

Liceul Teoretic

Apaczai Csere Janos

str. I. C. Brătianu nr. 26

Cluj-Napoca

1. Kinizsi Zoltán – consilier local supleant

2. Dane Tibor Kalman

3. Gergely Balasz consilier local

42.

Liceul Teoretic

Victor Babeş

str. Meseriilor nr. 20

Cluj-Napoca

1. Pop Ioan consilier local

2. Costin Monica – economist, Spitalul Clinic Judeţean

3. Negean Vasile – conf. dr., Spitalul CFR Cluj

43.

Liceul Greco-Catolic

Inochentie Micu

str. Moților nr. 24

Cluj-Napoca

1. Constantea Radu Mihaiconsilier local

2. prof. Furtună Marius – preot, consilier eparhial

44.

Şcoala Gimnazială

Iuliu Haţieganu

str. Grigore Alexandrescu nr. 16

Cluj-Napoca

1. Jurja Marius Sorel – consilier local

2. Gligor Gheorghe – conf. dr. ing., Universitatea Tehnică

3. Morar Dan Ioan – consilier local

45.

Colegiul Național

Gheorghe Şincai

str. Avram Iancu nr. 3

Cluj-Napoca

1. Găbudean Călin Marcel – consilier local supleant

2. Bonda Adriana – şef lucrări, USAMV

3. Croitoru Corina Ecaterina – consilier local

46.

Liceul de Coregrafie şi Artă Dramatică

Octavian Stroia

Calea Turzii nr. 2

Cluj-Napoca

1. Molhem Mohammad-Bashar – consilier local

2. Solomon Vasile – maestru de balet, Opera Română

47.

Liceul de Informatică

Tiberiu Popoviciu

Calea Turzii nr. 140-142

Cluj-Napoca

1. Suciu Mihaela-Rodica – consilier local

2. Pop Ovidiu – conf. dr. ing., Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică

3. Oana Maria Victoria Mureșan, șef serviciu, Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni

48.

Liceul cu Program Sportiv

str. Arinilor nr. 9

Cluj-Napoca

1. Raţiu Radu Florin consilier local

2. Morar Dan Ioan consilier local

3. Mischian Mircea Dorin – avocat

49.

Şcoala Gimnazială

Octavian Goga

str. Peana nr. 16

Cluj-Napoca

1. Raţiu Radu Florin – consilier local

2. Molhem Mohammad-Bashar – consilier local

3. Nistor Daniel consilier local

50.

Colegiul Naţional

George Coşbuc

str. Avram Iancu nr. 70-72

Cluj-Napoca

1. Vișan Ovidiu Vasile – consilier local

2. Buzdugan Gheorghe – S. C. Bimet S.R.L.

3. Vaida Ovidiu – cadru didactic, UBB

51.

Liceul Teoretic

Avram Iancu

str. Onisifor Ghibu nr. 25

Cluj-Napoca

1. Sărmaș Ioan Sabin consilier local

2. Jurja Marius Sorelconsilier local

3. Ferdean Rareș Petru – consilier local

52.

Liceul Tehnologic

Aurel Vlaicu

B-dul Muncii nr. 199-201

Cluj-Napoca

1. Florian Ovidiu Valeriu consilier local

  1. Unităţi de învăţământ preuniversitar particulare

Nr. crt.

Denumirea unităţii şcolare şi adresa

Numele şi prenumele reprezentanţilor consiliului local desemnaţi în consiliile de administraţie

1

Liceul Teoretic „ELF”

str. T. Mihaly nr. 56

Cluj-Napoca

tel. 0264/440811

Jurja Marius Sorel – consilier local

2

Transylvania College.

The Cambridge International School in Cluj

(fosta Şcoala Internaţională Cluj)

str. Băişoara nr. 2/A

Cluj-Napoca

tel. 0264/418991

1. Moisin Radu Marin – consilier local

2. Constantea Radu Mihai – consilier local

3

Şcoala Gimnazială Reformată „Talentum” Cluj-Napoca

(fosta Şcoala Elementară Reformată „Montessori”)

str. Victor Deleu nr. 2

Cluj-Napoca

tel. 0264/437473

Olah Emese – consilier local

4

Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum” Cluj-Napoca

(fostă Şcoala Internaţională „Spectrum”)

Calea Mănăștur nr. 22-24

Cluj-Napoca

tel. 0264/438351

Croitoru Corina Ecaterina – consilier local

5

Liceul Teoretic Creştin

Pro Deo” Cluj-Napoca

(fostul Liceu Creştin „Pro Deo”)

str. Al. Vaida-Voevod nr. 55/A

Cluj-Napoca

tel. 0264/414974

1. Pop Ioan – consilier local

2. Croitoru Corina Ecaterina – consilier local

6

Liceul Tehnologic

Virgil Madgearu” Cluj-Napoca

(fostul Grup Şcolar de Management Economic şi Drept Administrativ „Virgil Madgearu”)

str. Horea nr. 19/A

Cluj-Napoca

tel. 0264/426111

Drăgoescu Mihai consilier local

7

Liceul Tehnologic UCECOM

Spiru Haret” Cluj-Napoca

(fostul Liceu UCECOM

Spiru Haret”)

str. Al. Vaida-Voevod nr. 55/A

Cluj-Napoca

tel. 0264/541948

Gliga Florin-Valentin – consilier local

8

Liceul Tehnologic

Horea, Cloşca şi Crişan”

Cluj-Napoca

(fostul Liceu Economic

Horea, Cloşca şi Crişan”)

str. Emil Isac nr. 10

Cluj-Napoca

tel. 0264/596697

Vișan Ovidiu Vasile consilier local

9

Şcoala Gimnazială

Christiana”

Cluj-Napoca

Aleea Moldoveanu nr. 3

Cluj-Napoca

tel. 0264/457553

Constantea Radu Mihai – consilier local

10

Şcoala Primară

Montessori Schule”

Cluj-Napoca

str. Brașov nr. 33,

Cluj-Napoca

tel. 0740/558418

Olah Emese – consilier local

11

Școala Primară „Kinderland”

Cluj-Napoca

str. A. Densușianu nr. 42

Cluj-Napoca

tel. 0364/410617

Moldovan Gabriela Iuliana consilier local

12

Royal School in Transylvania

str. Henri Barbusse nr. 44-46

Cluj-Napoca

tel. 0364/805802

fax 0364/805803

Corina Ecaterina Croitoru – consilier local

13

Liceul Teoretic

Horea, Cloșca și Crișan

str. Emil Isac nr. 10

Cluj-Napoca

tel. 0264/596697

Drăgoescu Mihai consilier local

14

Școala Primară Panda

str. Fagului nr. 79-81/A

Cluj-Napoca

tel. 0771/208268

Drăgoescu Mihai consilier local

15

Key International School

aleea Prof. Valeriu Bologa nr. 3, bl. 3, parter

Cluj-Napoca

tel. 0771/192638

Jurja Marius Sorel – consilier local