CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017, nr. 978/2018 și nr. 541/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din şcolile de stat şi particulare din municipiul Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017, nr. 978/2018 și nr. 541/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din şcolile de stat şi particulare din municipiul Cluj-Napoca) – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 489725 din data de 25.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 489799 din 25.09.09.2019 al Biroului învăţământ, cultură, culte, sport și societate și al Direcției juridice, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017, nr. 978/2018 și nr. 541/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din şcolile de stat şi particulare din municipiul Cluj-Napoca);

zând avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile art. 96 alin. (2) lit. a, b şi c şi alin. (5) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, ale art. 3 şi 4 (1) lit. (a), (b) şi (c) din O.M.E.N. nr. 4619/2014 privind Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat și a Ordinului nr. 3.160 din 1.02.2017 pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.619/2014, cât și Avizul conform, însoțit de adresa nr. 15954/19.12.2018 și înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 611358/1/21.12.2018, emise de Inspectoratul Școlar Județean Cluj;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017, nr. 978/2018 și nr. 541/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din şcolile de stat şi particulare din municipiul Cluj-Napoca), după cum urmează:

I. Unități de învățământ preuniversitar de stat:

1. modificarea poziției nr. 9, urmare a schimbării denumirii Colegiului Tehnic Napoca în Colegiul de Servicii în Turism Napoca.

2. desființarea poziției nr. 35 (Colegiului Tehnic Edmond Nicolau), urmare a comasării colegiului cu Colegiul Tehnic de Comunicații Augustin Maior.

II. Unități de învățământ preuniversitar particulare:

1. înființarea unei noi poziții, urmare a înființării școlii Key International School și numirea domnului consilier local Jurja Marius Sorel, ca membru în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.

Art. II. Anexa, astfel modificată, completată și renumerotată, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte – Biroul Învăţământ, cultură, culte, sport, societate.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 678 din 16 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Anexă la Hotărârea nr. 678/2019

CLUJ – NAPOCA

Tabel nominal cu numirea reprezentanţilor consiliului local în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în şcolile de stat şi particulare de pe raza

municipiului Cluj-Napoca

1. Unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

Nr. crt.

Denumirea unităţii şcolare şi adresa

Numele şi prenumele reprezentantului Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţie

1

Liceul Teoretic „Lucian Blaga

str. Băişoara nr. 2-4

Cluj-Napoca

Mureşan Adrian – consilier local

2

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu

B-dul 21 Decembrie 1989

nr. 94-96

Cluj-Napoca

Jurja Marius Sorel – consilier local

3

Liceul de Arte Plastice

Romulus Ladea

Calea Dorobanţilor nr. 56

Cluj-Napoca

Croitoru Corina Ecaterina – consilier local

4

Şcoala Gimnazială Ioan Bob

str. Episcop Ioan Bob nr. 10

Cluj-Napoca

Drăgoescu Mihai – consilier local

5

Colegiul de Muzică

Sigismund Toduţă

str. Paris nr. 60

Cluj-Napoca

Tothfalusi Andras – consilier local

6

Colegiul Tehnic „Raluca Ripan

str. Bistriţei nr. 21

Cluj-Napoca

Moldovan Gabriela Iuliana – consilier local

7

Liceul Teoretic „Eugen Pora

str. Mogoşoaia nr. 6

Cluj-Napoca

Molhem Mohammad-Bashar – consilier local

8

Şcoala Gimnazială

Liviu Rebreanu

str. Moldoveanu nr. 1

Cluj-Napoca

Tothfalusi Andras – consilier local

9

Colegiul de Servicii în Turism

Napoca

str. Taberei nr. 3

Cluj-Napoca

Racz Levente Zsolt – consilier local

10

Şcoala Gimnazială

Constantin Brâncuşi

str. Horticultorilor nr. 1

Cluj-Napoca

Jurja Marius Sorel – consilier local

11

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny

B-dul. 21 Decembrie 1989

nr. 128-130

Cluj-Napoca

Ferdean Rareș Petru – consilier local

12

Şcoala Gimnazială

Nicolae Titulescu

Aleea Herculane nr. 1

Cluj-Napoca

Tomoş Constantin Ioan – consilier local

13

Liceul Tehnologic nr. 1

str. Maramureşului nr. 165/A

Cluj-Napoca

Gliga Florin-Valentin – consilier local

14

Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga

str. Războieni nr. 67

Cluj-Napoca

Raţiu Radu Florin – consilier local

15

Seminarul Teologic Liceal Ortodox

P-ţa Avram Iancu nr. 18

Cluj-Napoca

Gliga Florin-Valentin – consilier local

16

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania

str. Bistriţei nr. 21

Cluj-Napoca

Croitoru Corina Ecaterina – consilier local

17

Liceul Teoretic „Bathory Istvan

str. M. Kogălniceanu nr. 2

Cluj-Napoca

Gergely Balazs – consilier local

18

Şcoala Gimnazială

Ion Agârbiceanu

str. Grădinarilor nr. 1

Cluj-Napoca

Ferdean Rareș Petru – consilier local

19

Colegiul Naţional „Emil Racoviţă

str. M. Kogălniceanu nr. 9-11

Cluj-Napoca

Pop Loredana – consilier local

20

Şcoala Gimnazială Ion Creangă

str. Peana nr. 2-4

Cluj-Napoca

Florian Ovidiu Valeriu – consilier local

21

Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Augustin Maior

str. Moţilor nr. 78-80

Cluj-Napoca

Găbudean Călin Marcelconsilier local supleant

22

Şcoala Gimnazială Traian Dârjan

str. Traian Vuia nr. 76

Cluj-Napoca

Florian Ovidiu Valeriu – consilier local

23

Colegiul Naţional „George Bariţiu

str. Emil Isac nr. 10

Cluj-Napoca

Morar Dan Ioan – consilier local

24

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu

str. Al. Vlahuţă nr. 12-14

Cluj-Napoca

Moldovan Gabriela Iulianaconsilier local

25

Liceul „Waldorf

str. Sergiu Celibidache nr. 8-12

Cluj-Napoca

Olah Emese – consilier local

26

Liceul Teoretic „Brassai Samuel

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 7

Cluj-Napoca

Nistor Daniel consilier local

27

Liceul Unitarian „Janos Zsigmond

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9

Cluj-Napoca

Gergely Balazs – consilier local

28

Colegiul Economic

Iulian Pop

str. Emil Isac nr. 19

Cluj-Napoca

Vișan Ovidiu Vasileconsilier local

29

Şcoala Gimnazială „Horea

str. Horea nr. 19/A

Cluj-Napoca

Jurja Marius Sorel – consilier local

30

Colegiul Tehnic „Ana Aslan

str. Decebal nr. 41

Cluj-Napoca

Suciu Mihaela Rodica – consilier local

31

Şcoala Gimnazială de Muzică „Augustin Bena

str. Horea nr. 19/B

Cluj-Napoca

Croitoru Corina Ecaterina – consilier local

32

Şcoala Gimnazială Emil Isac

str. G. Bruno nr. 46

Cluj-Napoca

Tomoş Constantin Ioan – consilier local

33

Liceul Tehnologic

Alexandru Borza

str. Al. Vaida-Voevod nr. 57

Cluj-Napoca

Găbudean Călin Marcel consilier local supleant

34

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu

str. Constanţa nr. 6

Cluj-Napoca

Sărmaș Ioan Sabin – consilier local

35

Colegiul Naţional Pedagogic „Gheorghe Lazăr

str. Al. Vaida-Voevod nr. 55

Cluj-Napoca

Pop Ioan – consilier local

36

Liceul Teologic Baptist „Emanuel

str. 11 Octombrie nr. 3

Cluj-Napoca

Pop Ioan – consilier local

37

Liceul Teologic Adventist „Maranatha

str. Mehedinți nr. 80/A

Cluj-Napoca

Constantea Radu Mihai – consilier local

38

Şcoala Gimnazială

Al. Vaida-Voevod

str. Oltului nr. 83

Cluj-Napoca

Pop Loredana consilier local

39

Colegiul Tehnic Energetic

str. Pascaly nr. 2-4

Cluj-Napoca

Moisin Radu Marin – consilier local

40

Liceul Teologic Reformat

str. M. Kogălniceanu nr. 16

Cluj-Napoca

Olah Emese – consilier local

41

Liceul Teoretic

Apaczai Csere Janos

str. I. C. Brătianu nr. 26

Cluj-Napoca

Kinizsi Zoltán – consilier local supleant

42

Liceul Teoretic Victor Babeş

str. Meseriilor nr. 20

Cluj-Napoca

Sărmaș Ioan Sabin – consilier local

43

Liceul Greco-Catolic

Inochentie Micu

str. Moților nr. 24

Cluj-Napoca

Moisin Radu Marin – consilier local

44

Şcoala Gimnazială

Iuliu Haţieganu

str. Grigore Alexandrescu nr. 16

Cluj-Napoca

Racz Levente Zsolt- consilier local

45

Colegiul Național

Gheorghe Şincai

str. Avram Iancu nr. 3

Cluj-Napoca

Pop Ioan – consilier local

46

Liceul de Coregrafie şi Artă Dramatică „Octavian Stroia

Calea Turzii nr. 2

Cluj-Napoca

Jurja Marius Sorel – consilier local

47

Liceul de Informatică

Tiberiu Popoviciu

Calea Turzii nr. 140-142

Cluj-Napoca

Raţiu Radu Florin – consilier local

48

Liceul cu Program Sportiv

str. Arinilor nr. 9

Cluj-Napoca

Morar Dan Ioan – consilier local

49

Şcoala Gimnazială

Octavian Goga”

str. Peana nr. 16

Cluj-Napoca

Vișan Ovidiu Vasileconsilier local

50

Colegiul Naţional „George Coşbuc”

str. Avram Iancu nr. 70-72

Cluj-Napoca

Sărmaș Ioan Sabin – consilier local

51

Liceul Teoretic „Avram Iancu

str. Onisifor Ghibu nr. 25

Cluj-Napoca

Drăgoescu Mihaiconsilier local

52

Lieul Tehnologic Aurel Vlaicu

B-dul Muncii nr. 199-201

Cluj-Napoca

Suciu Mihaela Rodica – consilier local

  1. Unităţi de învăţământ preuniversitar particulare

Nr. crt.

Denumirea unităţii şcolare şi adresa

Numele şi prenumele reprezentantului Consiliului local desemnat în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie

1

Liceul Teoretic„ELF

str. T. Mihaly nr. 56,

tel. 0264/440811

Cluj-Napoca

Tomoş Constantin Ioan – consilier local

2

Transylvania College.

The Cambridge International School in Cluj

(fosta Şcoala Internaţională Cluj)

str. Băişoara nr. 2/A,

tel. 0264/418991

Cluj-Napoca

Moldovan Gabriela Iulianaconsilier local

3

Şcoala Gimnazială ReformatăTalentum

Cluj-Napoca

(fosta Şcoala Elementară Reformată „Montessori”)

str. Victor Deleu nr. 2,

tel. 0264/437473

Cluj-Napoca

Gergely Balazs – consilier local

4

Şcoala Gimnazială Internaţională SpectrumCluj-Napoca

(fostă Şcoala Internaţională „Spectrum”)

Calea Mănăștur nr. 22-24,

tel. 0264/438351

Cluj-Napoca

Florian Ovidiu Valeriu – consilier local

5

Liceul Teoretic Creştin „Pro DeoCluj-Napoca

(fostul Liceu Creştin „Pro Deo”)

str. Al. Vaida-Voevod nr. 55/A,

tel. 0264/414974

Cluj-Napoca

Sărmaș Ioan Sabin – consilier local

6

Liceul Tehnologic

Virgil MadgearuCluj-Napoca

(fostul Grup Şcolar de Management Economic şi Drept Administrativ „Virgil Madgearu)

str. Horea nr. 19/A,

tel. 0264/426111

Cluj-Napoca

Ferdean Rareș Petru – consilier local

7

Liceul Tehnologic UCECOM

Spiru Haret” Cluj-Napoca

(fostul Liceu UCECOM

Spiru Haret”)

str. Al. Vaida-Voevod nr. 55,

tel. 0264/541948

Cluj-Napoca

Drăgoescu Mihai – consilier local

8

Liceul Tehnologic

Horea, Cloşca şi Crişan

Cluj-Napoca

(fostul Liceu Economic

Horea, Cloşca şi Crişan”)

str. Emil Isac nr. 10,

tel. 0264/596697

Cluj-Napoca

Mureşan Adrian – consilier local

9

Școala Gimnazială „Christiana

Cluj-Napoca

Aleea Moldoveanu nr. 3

tel. 0723/537819

Cluj-Napoca

Constantea Radu Mihai – consilier local

10

Şcoala Primară

Montessori SchuleCluj-Napoca

str. Brașov nr. 33,

tel. 0740/558418

Cluj-Napoca

Ferdean Rareș Petru – consilier local

11

Școala Primară „Kinderland”

Cluj-Napoca

str. A. Densușianu nr. 42

Cluj-Napoca

tel. 0364/410617

Moldovan Gabriela Iuliana consilier local

12

Royal School in Transylvania

str. Henri Barbusse nr. 44-46

Cluj-Napoca

tel. 0364/805802

fax 0364/805803

Corina Ecaterina Croitoru – consilier local

13

Liceul TeoreticHorea, Cloșca și Crișan

str. Emil Isac nr. 10

Cluj-Napoca

tel. 0264/596697

Drăgoescu Mihai consilier local

14

Școala PrimarăPanda

str. Fagului nr. 79-81/A

Cluj-Napoca

tel. 0771/208268

Drăgoescu Mihai consilier local

15

Key International School

aleea Prof. Valeriu Bologa nr. 3, bl. 3, parter

Cluj-Napoca

tel. 0771/192638

Jurja Marius Sorel – consilier local